บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

สิริญญา จันทรักษ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
Ph.D. (Polymer Science and Engineering) University of Massachusetts Amherst
สหรัฐอเมริกา
2550
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2548
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Polymer Science and Engineering

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56150897700
1
Amornpitoksuk P., Kongseng P., Chantarak S., Suwanboon S., 2024. Degradation of organic pollutants by floatable Fe-PAM hydrogel. Desalination 571 (cited 0 times)
2
Jumnong K., Kongseng P., Maijan P., Suwanboon S., Chantarak S., 2023. Double-function ZnO/starch biodegradable hydrogel composite for methylene blue adsorption and photocatalytic degradation. International Journal of Biological Macromolecules 253 (cited 0 times)
3
Maijan P., Kongseng P., Bilhman S., Dumjun K., Wannaboworn S., Chantarak S., Voravuthikunchai S.P., 2023. Biodegradable polymer-based hydrogel as a bioactive carrier for dermatological cosmetics and pharmaceutical applications. Polymer International 72(12): 1084-1095. (cited 0 times)
4
Phonlakan K., Meetam P., Chonlaphak R., Kongseng P., Chantarak S., Budsombat S., 2023. Poly(acrylic acid-co-2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)-grafted chitosan hydrogels for effective adsorption and photocatalytic degradation of dyes. RSC Advances 13(44): 31002-31016. (cited 0 times)
5
Phonlakan K., Khamsuk B., Soontonhong N., Panawong C., Kongseng P., Chantarak S., Budsombat S., 2023. Composite beads from chitosan and zeolitic imidazolate framework-8 for the adsorption and photocatalytic degradation of reactive red 141. RSC Advances 13(18): 12295-12308. (cited 3 times)
6
Kongseng P., Amornpitoksuk P., Chantarak S., 2023. ZnO/Cassava Starch-Based Hydrogel Composite for Effective Treatment of Dye-Contaminated Wastewater. Macromolecular Materials and Engineering 308(2) (cited 2 times)
7
Ampawan S., Phreecha N., Chantarak S., Chinpa W., 2023. Selective separation of dyes by green composite membrane based on polylactide with carboxylated cellulose microfiber from empty fruit bunch. International Journal of Biological Macromolecules 225: 1607-1619. (cited 5 times)
8
Boonsuk P., Sukolrat A., Chantarak S., Kelarakis A., Chaibundit C., 2022. Poly(vinyl alcohol)/modified cassava starch blends plasticized with glycerol and sorbitol. Journal of Applied Polymer Science 139(24) (cited 3 times)
9
Kongseng P., Amornpitoksuk P., Chantarak S., 2022. Development of multifunctional hydrogel composite based on poly(vinyl alcohol-g-acrylamide) for removal and photocatalytic degradation of organic dyes. Reactive and Functional Polymers 172 (cited 16 times)
10
Maijan P., Junlapong K., Arayaphan J., Khaokong C., Chantarak S., 2021. Synthesis and characterization of highly elastic superabsorbent natural rubber/polyacrylamide hydrogel. Polymer Degradation and Stability 186 (cited 15 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Phonlakan, K., Meetam, P., Chonlaphak, R., Kongseng, P., Chantarak, S., & Budsombat, S. (2023). Poly(acrylic acid-co-2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)-grafted chitosan hydrogels for effective adsorption and photocatalytic degradation of dyes (SCIE). Rsc Advances, 13(44), Pages 31002 - 31016.
2
Maijan, P., Kongseng, P., Bilhman, S., Dumjun, K., Wannaboworn, S., Chantarak, S., & Voravuthikunchai, S. (2023). Biodegradable polymer-based hydrogel as a bioactive carrier for dermatological cosmetics and pharmaceutical applications (SCIE). Polymer International, 00, 00.
3
Phonlakan, K., Khamsuk, B., Soontonhong, N., Panawong, C., Kongseng, P., Chantarak, S., & Budsombat, S. (2023). Composite beads from chitosan and zeolitic imidazolate framework-8 for the adsorption and photocatalytic degradation of reactive red 141 (SCIE). Rsc Advances, 13(18), 12295 - 12308.
4
Ampawan, S., Phreecha, N., Chantarak, S., & Chinpa, W. (2023). Selective separation of dyes by green composite membrane based on polylactide with carboxylated cellulose microfiber from empty fruit bunch (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 225, 1607 - 1619.
5
Boonsuk, P., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2022). Poly(vinyl alcohol)/modified cassava starch blends plasticized with glycerol and sorbitol (SCIE). Journal Of Applied Polymer Science, 139(24), Article number 52362.
6
Kongseng, P., Amornpitoksuk, P., & Chantarak, S. (2022). ZnO/Cassava Starch-Based Hydrogel Composite for Effective Treatment of Dye-Contaminated Wastewater (SCIE). Macromolecular Materials And Engineering , 2022, Article No.2200481.
7
Kongseng, P., Amornpitoksuk, P., & Chantarak, S. (2022). Development of multifunctional hydrogel composite based on poly(vinyl alcohol-g-acrylamide) for removal and photocatalytic degradation of organic dyes (SCIE). Reactive And Functional Polymers, 172, Article No.105207.
8
Maijan, P., Junlapong, K., Arayaphan, J., Khaokong, C., & Chantarak, S. (2021). Synthesis and characterization of highly elastic superabsorbent natural rubber/polyacrylamide hydrogel. Polymer Degradation And Stability, 186, Article No.109499.
9
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Bourkaew, S., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2021). Structure-properties relationships in alkaline treated rice husk reinforced thermoplastic cassava starch biocomposites. International Journal Of Biological Macromolecules, 167, 130-140.
10
Arayaphan, J., Maijan, P., Boonsuk, P., & Chantarak, S. (2021). Synthesis of photodegradable cassava starch-based double network hydrogel with high mechanical stability for effective removal of methylene blue. International Journal Of Biological Macromolecules, 168, 875-886.
11
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2020). Modified cassava starch/poly(vinyl alcohol) blend films plasticized by glycerol: Structure and properties. Journal Of Applied Polymer Science, 137(26), Article number 48848.
12
Maijan, P., Amornpitoksuk, P., & Chantarak, S. (2020). Synthesis and Characterization of Poly(vinyl alcohol-gacrylamide)/SiO2@ZnO Photocatalytic Hydrogel Composite for Removal andDegradation of Methylene Blue. Polymer, 203, Article number 122771.
13
Maijan, P., & Chantarak, S. (2020). Synthesis and Characterization of Highly Durable and Reusable Superabsorbent Core–Shell Particles. Polymer Engineering And Science, 60(2), 306-313.
14
Arayaphan, J., Boonsuk, P., & Chantarak, S. (2020). Enhancement of water barrier properties of cassava starch-based biodegradable films using silica particles (SCIE). Iranian Polymer Journal (english Edition), 29(9), 749–757.
15
Junlapong, K., Maijan, P., Chaibundit, C., & Chantarak, S. (2020). Effective adsorption of methylene blue by biodegradable superabsorbent cassava starch-based hydrogel. International Journal Of Biological Macromolecules, 158, 258-264.
16
Junlapong, K., Boonsuk, P., Chaibundit, C., & Chantarak, S. (2019). Highly water resistant cassava starch/poly(vinyl alcohol) films. International Journal Of Biological Macromolecules, 137, 521-527.
17
Chantarak, S., Chang, J., Suwanboon, S., & Riyajan, S. (2018). Synthesis of superhydrophobic core–shell mesoporous silica nanoparticles. Journal Of Porous Materials, 25(5), 1391-1399.
18
Chantarak, S., Chang, J., Suwanboon, S., & Riyajan, S. (2018). One-pot synthesis of ultrahydrophobic mesoporous silica nanoparticles. Materials Research Express, 5(9), Article number 095030.
19
Boonsuk, P., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2018). Super-tough biodegradable poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) blends plasticized by glycerol and sorbitol. Journal Of Applied Polymer Science, 135(26), Article number 46406.
20
Bootklad, M., Chantarak, S., & Kaewtatip, K. (2016). Novel biocomposites based on wheat gluten and rubber wood sawdust. Journal Of Applied Polymer Science , 133(30), Article number 43705.