บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

ปัญชลิกา เดชะมาก

นักวิจัย
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2546
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

เทคโนโลยีชีวภาพ

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Surachat, K., Kantachote, D., Deachamag, P., & Wonglapsuwan, M. (2022). In silico genomic analysis of Rhodopseudomonas palustris strains revealed potential biocontrol agents and crop yield enhancers (SCIE). Biological Control, 176, Article number 105085.
2
Kamlungmak, S., Wonglapsuwan, M., Surachat, K., Deachamag, P., & Srichana, T. (2022). Bioactivity of Mupirocin Nanoparticle-Loaded Hydrogel against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Applied Microbiology, 22(1), 60-271.
3
Surachat, K., Kantachote, D., Wonglapsuwan, M., Chukamnerd, A., Deachamag, P., Mittraparp-arthorn, P., & Jeenkeawpiam, K. (2022). Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis: Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed (SCIE). Frontiers In Microbiology, 13, Article 826683.
4
Surachat, K., Kantachote, D., Wonglapsuwan, M., Chukamnerd, A., Deachamag, P., Mittraparp-arthorn, P., & Jeenkeawpiam, K. (2022). Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis:Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed (SCIE). Frontiers In Microbiology, 13, Article No.826683.
5
Surachat, K., Deachamag, P., & Wonglapsuwan, M. (2022). The first de novo genome assembly and sex marker identification of Pluang Chomphu fish (Tor tambra) from Southern Thailand (SCIE). Computational And Structural Biotechnology Journal, 20, 1470 - 1480.
6
Surachat, K., Deachamag, P., Kantachote, D., Wonglapsuwan, M., Jeenkeawpiam, K., & Chukamnerd, A. (2021). In silico comparative genomics analysis of Lactiplantibacillus plantarum DW12, a potential gamma-aminobutyric acid (GABA)-producing strain (SCIE). Microbiological Research, 251, Article number 126833.
7
Surachat, K., Kantachote, D., Deachamag, P., & Wonglapsuwan, M. (2021). Genomic Insight into Pediococcus acidilactici HN9, a Potential Probiotic Strain Isolated from the Traditional Thai-Style Fermented Beef Nhang. Microorganisms, 9(50), 1-23.
8
Leggat, U., Saetan, U., Khongsaengkaeo, A., Suwannarat, S., Deachamag, P., Wonglapsuwan, M., Pornprasit, R., Thongkamwitoon, W., Phumklai, P., Chaichanan, J., & Chotigeat, W. (2020). Biological activities of a recombinant fortilin from Fenneropenaeus merguiensis. Plos One, 15(10), Article number e0239672.
9
Wonglapsuwan, M., Khwanmuang, N., Deachamag, P., & Chotigeat, W. (2020). Biological activity of the thrombospondin epidermal growth factor domain from banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis). Scienceasia, 46S(1), 27-35.
10
Iatsui, A., Chotigeat, W., & Deachamag, P. (2020). Effects of ribosomal protein S3a (RPS3a) on the survival of WSSV-infected pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). Scienceasia, 2020(46s), 43-50.
11
Bunsanong, N., Chotigeat, W., Deachamag, P., & Thananimit, S. (2018). Semiquantitative dot‐blot immunogold assay for specific detection of white spot syndrome virus. Biotechnology And Applied Biochemistry, 65(4), 586-593.
12
Surachat, K., Sangket, U., Deachamag, P., & Chotigeat, W. (2017). In silico analysis of protein toxin and bacteriocins from Lactobacillus paracasei SD1 genome and available online databases. Plos One, 12(8), Article number e0183548.
13
Saetan, U., Sangket, U., Deachamag, P., & Chotigeat, W. (2016). Ovarian transcriptome analysis of vitellogenic and non-Vitellogenic female banana shrimp (Fenneropenaeus Merguiensis). Plos One, 11(10), Article number 0164724.
14
Waiyapoka, T., Deachamag, P., Chotigeat, W., Bunsanong, N., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Thananimit, S. (2015). Application of a Label-Free Immunosensor for White Spot Syndrome Virus (WSSV) in Shrimp Cultivation Water. Applied Biochemistry And Biotechnology, 177(4), 821-830.
15
Anuchan, S., Deachamag, P., Siammai, N., Phongpaichit, S., & Chotigeat, W. (2015). Antimicrobial activity of engineered shrimp ovarian peritrophin fragments from fenneropenaeus merguiensis. Protein And Peptide Letters, 22(1), 73-80.
16
Thananimit, S., Saleedang, A., Deachamag, P., Waiyapoka, T., Nualplab, M., & Chotigeat, W. (2014). Development of an immuno-based colorimetric assay for white spot syndrome virus. Biotechnology And Applied Biochemistry, 61(3), 357-362.
17
Khimmakthong, U., Kongmee, P., Deachamag, P., Leggat, U., & Chotigeat, W. (2013). Activation of an immune response in Litopenaeus vannamei by oral immunization with phagocytosis activating protein (PAP) DNA. Fish And Shellfish Immunology, 34(3), 929-938.
18
Navakanitworakul, R., Deachamag, P., Wonglapsuwan, M., & Chotigeat, W. (2012). The roles of ribosomal protein S3a in ovarian development of Fenneropenaeus merguiensis (DE Man). Aquaculture, 338-341(-), 208-215.
19
Chotigeat, W., Deachamag, P., Khimmakthong, U., & Pongdara, A. (2011). Stimulating the immune response of Litopenaeus vannamei using the phagocytosisactivating protein (PAP) gene. Fish & Shellfish Immunology , 31(3), 415-422.
20
Smanhman, S., Kanatharana, P., Chotigeat, W., Deachamag, P., & Thavarungkul, P. (2011). Highly sensitive capacitive biosensor for detecting white spot syndrome virus in shrimp pond water. Journal Of Virological Methods, 173(1), 75-84.
21
Deachamag, P., Phongdara, A., Chotigeat, W., & Youtong, W. (2011). WSSV: VP26 binding protein and its biological activity. Fish & Shellfish Immunology, 30(1), 77-83.
22
Chotigeat, W., Deachamag, P., & Phongdara, A. (2007). Identification a protein binding to the phagocytic activating protein (PAP) in immunized bleck tiger shrimp. Aquaculture, 271, 112-120.