บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ต่อศักดิ์ กิตติกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
Ph.D. (Fiber and Polymer Science) Royal Institute of Technology
Sweden
2544
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2539
วท.บ. (พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Fibre and Polymer Science

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 54892099200
1
Hedthong R., Kittikorn T., Damsongsee P., Kadea S., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., 2023. Investigation of physico-chemical degradation through weathering acceleration of hemp/PLA biocomposite: thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (cited 0 times)
2
Chaisit T., Sumpavapol P., Jantanasakulwong K., Kittikorn T., 2022. Preparation and characterization of antimicrobial laminated films based on poly(lactic acid)/chitosan via a lamination technique. Express Polymer Letters 16(10): 1052-1064. (cited 0 times)
3
Kittikorn T., Strömberg E., Ek M., Karlsson S., 2022. Influence of sisal fibre modification on the microbial stability of poly(hydroxybutyrate-co-valerate): thermal analysis. Polimery/Polymers 67(3): 93-101. (cited 0 times)
4
Rachtanapun P., Kodsangma A., Homsaard N., Nadon S., Jantrawut P., Ruksiriwanich W., Seesuriyachan P., Leksawasdi N., Phimolsiripol Y., Chaiyaso T., Phongthai S., Sommano S.R., Techapun C., Ougizawa T., Kittikorn T., Wangtueai S., Regenstein J.M., Jantanasakulwong K., 2021. Thermoplastic mung bean starch/natural rubber/sericin blends for improved oil resistance. International Journal of Biological Macromolecules 188: 283-289. (cited 7 times)
5
Kittikorn T., Chaiwong W., Stromberg E., Torro R.M., Ek M., Karlsson S., 2020. Enhancement of interfacial adhesion and engineering properties of polyvinyl alcohol/polylactic acid laminate films filled with modified microfibrillated cellulose. Journal of Plastic Film and Sheeting 36(4): 368-390. (cited 4 times)
6
Kadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T., 2020. Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agents. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 773(1) (cited 0 times)
7
Moliner C., Badia J.D., Bosio B., Arato E., Teruel-Juanes R., Kittikorn T., Strömberg E., Ek M., Karlsson S., Ribes-Greus A., 2018. Thermal kinetics for the energy valorisation of polylactide/sisal biocomposites. Thermochimica Acta 670: 169-177. (cited 5 times)
8
Moliner C., Badia J.D., Bosio B., Arato E., Kittikorn T., Strömberg E., Teruel-Juanes R., Ek M., Karlsson S., Ribes-Greus A., 2018. Thermal and thermo-oxidative stability and kinetics of decomposition of PHBV/sisal composites. Chemical Engineering Communications 205(2): 226-237. (cited 10 times)
9
Kittikorn T., Malakul R., Stromberg E., Ek M., Karlsson S., 2018. Enhancement of mechanical, thermal and antibacterial properties of sisal/ polyhydroxybutyrate-co-valerate biodegradable composite. Journal of Metals, Materials and Minerals 28(1): 52-61. (cited 8 times)
10
Badia J.D., Reig-Rodrigo P., Teruel-Juanes R., Kittikorn T., Strömberg E., Ek M., Karlsson S., Ribes-Greus A., 2017. Effect of sisal and hydrothermal ageing on the dielectric behaviour of polylactide/sisal biocomposites. Composites Science and Technology 149: 1-10. (cited 21 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kittikorn, T., Strömberg, E., Ek, M., & Karlsson, S. (2022). Influence of sisal fibre modification on the microbial stability of poly(hydroxybutyrate-co-valerate): thermal analysis (SCIE). Polimery/polymers, 67(3), 93 - 101.
2
Chaisit, T., Sumpavapol, P., Jantanasakulwong, K., & Kittikorn, T. (2022). Preparation and characterization of antimicrobial laminated films based on poly(lactic acid)/chitosan via a lamination technique (SCIE). Express Polymer Letters, 16(10), 1052–1064.
3
Rachtanapun, P., Kodsangma, A., Homsaard, N., Nadon, S., Jantrawut, P., Ruksiriwanich, W., Seesuriyachan, P., Leksawasdi, N., Phimolsiripol, Y., Chaiyaso, T., Phongthai, S., Rose Sommano, S., Techapun, C., Ougizawa, T., Kittikorn, T., Wangtueai, S., Regenstein, J., & Jantanasakulwong, K. (2021). Thermoplastic mung bean starch/natural rubber/sericin blends for improved oil resistance (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 188, 283 - 289.
4
Kittikorn, T., Chaiwong, W., Stromberg, E., Torro, R., Ek, M., & Karlsson, S. (2020). Enhancement of interfacial adhesion and engineering properties of polyvinyl alcohol/polylactic acid laminate films filled with modified microfibrillated cellulose. Journal Of Plastic Film, 00(00), 1-23.
5
Jitjaicham, S., Malakul, R., & Kittikorn, T. (2019). Use of Chitosan and Its Derivative as Fungal (Aspergillus niger) Inhibitor on Poly(lactic) acid/ Sisal Biocomposite. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, 35(2), 1-16.
6
Moliner, C., Badia, J., Bosio, B., Arato, E., Teruel-juanes, R., Kittikorn, T., Strömberg, E., Ek, M., Karlsson, S., & Ribes-greus, A. (2018). Thermal kinetics for the energy valorisation of polylactide/sisal biocomposites. Thermochimica Acta, 670, 169-177.
7
Kittikorn, T., Malakul, R., Stromberg, E., Ek, M., & Karlsson, S. (2018). Enhancement of mechanical, thermal and antibacterial properties of sisal/ polyhydroxybutyrate-co-valerate biodegradable composite. Journal Of Metals, Materials And Minerals, 28(1), 52-61.
8
Moliner, C., Badia, J., Bosio, B., Arato, E., Kittikorn, T., Strömberg, E., Teruel-juanes, R., Ek, M., Karlsson, S., & Ribes-greus, A. (2017). Thermal and thermo-oxidative stability and kinetics of decomposition of PHBV/sisal composites. Chemical Engineering Communications, 205(2), 226-237.
9
Kittikorn, T., Kongsuwan, S., & Malakul, R. (2017). Investigation of the durability of sisal fiber/PLA biocomposite through evaluation of biodegradability by means of microbial growth. Journal Of Metals, Materials And Minerals, 27(2), 23-34.
10
Badia, J., Stromberg, E., Kittikorn, T., Ek, M., Karlsson, S., & Ribes-greus, A. (2017). Relevant factors for the eco-design of polylactide/sisal biocomposites to control biodegradation in soil in an end-of-life scenario. Polymer Degradation And Stability, 143, 9-19.
11
Badia, J., Reig-rodrigo, P., Teruel-juanes, R., Kittikorn, T., Stromberg, E., Ek, M., Karlsson, S., & Ribes-greus, A. (2017). Effect of sisal and hydrothermal ageing on the dielectric behaviour of polylactide/sisal biocomposites. Composites Science And Technology, 149, 1-10.
12
Gil-castell, O., Badia, J., Kittikorn, T., Stromberg, E., Ek, M., Karlsson, S., & Ribes-greus, A. (2016). Impact of hydrothermal ageing on the thermal stability, morphology and viscoelastic performance of PLA/sisal biocomposites. Polymer Degradation And Stability, 132, 87-96.
13
Gil-castell, O., Badia, J., Kittikorn, T., Stromberg, E., Martinez-felipe, A., Ek, M., Karlsson, S., & Ribes-greus, A. (2014). Hydrothermal ageing of polylactide/sisal biocomposites. Studies of water absorption behaviour and Physico-Chemical performance. Polymer Degradation And Stability, 108, 212-222.
14
Badia, J., Kittikorn, T., Stroemberg, E., Santonja-blasco, L., Martinez-felipe, A., Ribes-greus, A., Ek, M., & Karlsson, S. (2014). Water absorption and hydrothermal performance of PHBV/sisal biocomposites. Polymer Degradation And Stability, 108, 166-174.