บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

เยาวภา สุขพรมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2544
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2541
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Natural Products

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 7801691236
1
Chaichana N., Muneerungsee N., Sukpondma Y., Sermwittayawong N., 2023. Escherichia coli virulence inhibition by cell-free supernatants from mangrove forest bacteria producing quorum sensing inhibitor. LWT 185 (cited 1 times)
2
Srisawat T., Sukpondma Y., Keawchai K., Chumkaew P., 2023. Sodium Metabisulfite Suppresses Stoichiometry of Phenolic Compounds in Oil Palm Leaves for Flow Cytometric DNA Content Analysis. Asian Journal of Plant Sciences 22(2): 309-315. (cited 0 times)
3
Noitem R., Pongkorpsakol P., Changsen C., Sukpondma Y., Tansakul C., Rukachaisirikul V., Muanprasat C., 2022. Natural statin derivatives as potential therapy to reduce intestinal fluid loss in cholera. PLoS Neglected Tropical Diseases 16(12) (cited 0 times)
4
Ontawong A., Duangjai A., Sukpondma Y., Tadpetch K., Muanprasat C., Rukachaisirikul V., Inchai J., Vaddhanaphuti C.S., 2022. Cholesterol-Lowering Effects of Asperidine B, a Pyrrolidine Derivative from the Soil-Derived Fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178: A Potential Cholesterol Absorption Inhibitor. Pharmaceuticals 15(8) (cited 2 times)
5
Maungchanburi S., Rattanaburee T., Sukpondma Y., Tedasen A., Tipmanee V., Graidist P., 2022. Anticancer activity of Piper cubeba L. extract on triple negative breast cancer MDA-MB-231. Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research 10(1): 39-51. (cited 9 times)
6
Naknaen A., Ratsameepakai W., Suttinun O., Sukpondma Y., Khan E., Pomwised R., 2021. Microcystis sp. co-producing microcystin and saxitoxin from Songkhla Lake Basin, Thailand. Toxins 13(9) (cited 3 times)
7
Duangjai A., Rukachaisirikul V., Sukpondma Y., Srimaroeng C., Muanprasat C., 2021. Antispasmodic effect of asperidine b, a pyrrolidine derivative, through inhibition of l-type ca2+ channel in rat ileal smooth muscle. Molecules 26(18) (cited 2 times)
8
Tedasen A., Dokduang S., Sukpondma Y., Lailerd N., Madla S., Sriwiriyajan S., Rattanaburee T., Tipmanee V., Graidist P., 2020. (−)-Kusunokinin inhibits breast cancer in N-nitrosomethylurea-induced mammary tumor rats. European Journal of Pharmacology 882 (cited 14 times)
9
Iewkittayakorn J., Kuechoo K., Sukpondma Y., Rukachaisirikul V., Phongpaichit S., Chotigeat W., 2020. Lovastatin production by aspergillus sclerotiorum using agricultural waste. Food Technology and Biotechnology 58(2): 230-236. (cited 2 times)
10
Rattanaburee T., Thongpanchang T., Wongma K., Tedasen A., Sukpondma Y., Graidist P., 2019. Anticancer activity of synthetic (±)-kusunokinin and its derivative (±)-bursehernin on human cancer cell lines. Biomedicine and Pharmacotherapy 117 (cited 22 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chaichana, N., Muneerungsee, N., Sukpondma, Y., & Sermwittayawong, N. (2023). Escherichia coli virulence inhibition by cell-free supernatants from mangrove forest bacteria producing quorum sensing inhibitor (SCIE). Lwt, 185(1), 115182.
2
Srisawat, T., Sukpondma, Y., Keawchai, K., & Chumkaew, P. (2023). Sodium Metabisulfite Suppresses Stoichiometry of Phenolic Compounds in Oil Palm Leaves for Flow Cytometric DNA Content Analysis. Asian Journal Of Plant Sciences, 22(2), Pages 309 - 315.
3
Noitem, R., Pongkorpsakol, P., Changsen, C., Sukpondma, Y., Tansakul, C., Rukachaisirikul, V., & Muanprasat, C. (2022). Natural statin derivatives as potential therapy to reduce intestinal fluid loss in cholera (SCIE). Plos Neglected Tropical Diseases, 16(12), e0010989.
4
Maungchanburi, S., Rattanaburee, T., Sukpondma, Y., Tedasen, A., Tipmanee, V., & Graidist, P. (2022). Anticancer activity of Piper cubeba L. extract on triple negative breast cancer MDA-MB-231 (ESCI). Journal Of Pharmacy And Pharmacognosy Research, 10(1), 39 - 51.
5
Ontawong, A., Duangjai, A., Sukpondma, Y., Tadpetch, K., Muanprasat, C., Rukachaisirikul, V., Inchai, J., & S. Vaddhanaphuti, C. (2022). Cholesterol-Lowering Effects of Asperidine B, a Pyrrolidine Derivative from the Soil-Derived Fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178: A Potential Cholesterol Absorption Inhibitor (SCIE). Pharmaceuticals, 15(8), Article number 955.
6
Naknaen, A., Sukpondma, Y., Suttinun, O., Sukpondma, Y., Khan, E., & Pomwised, R. (2021). Microcystis sp. co-producing microcystin and saxitoxin from Songkhla Lake Basin, Thailand (SCIE). Toxins, 13(9), Article number 631.
7
Naknaen, A., Sukpondma, Y., Suttinun, O., Sukpondma, Y., Khan, E., & Pomwised, R. (2021). Microcystis sp. co-producing microcystin and saxitoxin from Songkhla Lake Basin, Thailand (SCIE). Toxins, 13(9), Article number 631.
8
Duangjai, A., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Srimaroeng, C., & Muanprasat, C. (2021). Antispasmodic effect of asperidine b, a pyrrolidine derivative, through inhibition of l-type ca2 channel in rat ileal smooth muscle (SCIE). Molecules, 26(18), Article number 5492.
9
Iewkittayakorn, J., Kuechoo, K., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Chotigeat, W. (2020). Lovastatin Production by Aspergillus sclerotiorumUsing Agricultural Waste. Food Technology And Biotechnology, 58(2), 230-236.
10
Tedasen, A., Dokduang, S., Sukpondma, Y., Lailerd, N., Madla, S., Sriwiriyajan, S., Rattanaburee, T., Tipmanee, V., & Graidist, P. (2020). (?)-Kusunokinin inhibits breast cancer in N-nitrosomethylurea-induced mammary tumor rats. European Journal Of Pharmacology, 882, Article number 173311.
11
Rattanaburee, T., Thongpanchang, T., Wongma, K., Tedasen, A., Sukpondma, Y., & Graidist, P. (2019). Anticancer activity of synthetic (±)-kusunokinin and its derivative (±)-bursehernin on human cancer cell lines. Biomedicine And Pharmacotherapy, 117, Article number 109115.
12
Suwannarat, S., Iewkittayakorn, J., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., & Chotigeat, W. (2019). Optimization of the Production of Lovastatin from Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178 under Static Liquid Culture using Response Surface Methodology. Sains Malaysiana, 48(1), 93-102.
13
Sriwiriyajan, S., Sukpondma, Y., Srisawat, T., Madla, S., & Graidist, P. (2017). (−)-Kusunokinin and piperloguminine from Piper nigrum: An alternative option to treat breast cancer. Biomedicine Pharmacotherapy, 92, 732-743.
14
Phainuphong, P., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Saithong, S., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2017). γ-Butenolide and furanone derivatives from the soil-derived fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178. Phytochemistry, 137, 165-173.
15
ขันทกะพันธ์, ก., & สุขพรมา, เ. (2016). การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์จากขิง โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง. วารสาร มฉก.วิชาการ, 20(39), 69-80.
16
Srisawat, T., Sukpondma, Y., Graidist, P., Chimplee, S., & Kanokwiroon, K. (2015). The dose dependent in vitro responses of MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines to extracts of Vatica diospyroides symington type SS fruit include effects on mode of cell death. Pharmacognosy Magazine, 11(42), S148-S155.
17
Srisawat, T., Chumkaew, P., Kanokwiroon, K., Graidist, P., & Sukpondma, Y. (2015). Vatica diospyroides symington type ls root extract induces antiproliferation of kb, mcf-7 and nci-h187 cell lines. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 14(6), 961-965.
18
Graidist, P., Martla, M., & Sukpondma, Y. (2015). Cytotoxic Activity of Piper cubeba Extract in Breast Cancer Cell Lines. Nutrients, 7(4), 2707-2718.
19
Sriwiriyajan, S., Ninpesh, T., Sukpondma, Y., Nasomyon, T., & Graidist, P. (2014). Cytotoxicity Screening of Plants of Genus Piper in Breast Cancer Cell Lines. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 13(6), 921-928.
20
Srisawat, T., Chumkaew, P., Heed-chim, W., Sukpondma, Y., & Kanokwiroon, K. (2013). Phytochemical Screening and Cytotoxicity of Crude Extracts of Vatica diospyroides Symington Type LS. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 12(1), 71-76.
21
Klaiklay, S., Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., & Phongpaichit, S. (2013). Friedolanostanes and xanthones from the twigs of Garcinia hombroniana. Phytochemistry, 85, 161-166.
22
Rukachaisirikul, V., Buadam, S., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., & Towatana, N. (2013). Indanone and mellein derivatives from the Garcinia-derived fungus Xylaria sp. PSU-G12. Phytochemistry Letters, 6(1), 135-138.
23
Sommart, U., Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N., & Sakayaroj, J. (2012). Modiolin and phthalide derivatives from the endophytic fungus Microsphaeropsis arundinis PSU-G18. Tetrahedron, 68(48), 10005-10010.
24
Rukachaisirikul, V., Klaiklay, S., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J., & Sakayaroj, J. (2012). Metabolites from the Mangrove-derived Fungus Xylaria cubensis PSU-MA34. Archives Of Pharmacal Research , 35(7), 1127-1131.
25
Jansakul, C., Tachanaparuksa, K., Mulvany, M., & Sukpondma, Y. (2012). Relaxant mechanisms of 3, 5, 7, 3', 4'-pentamethoxyflavone on isolated human cavernosum. European Journal Of Pharmacology, 619(1-3), 235-244.
26
Rukachaisirikul, V., Rodglin, A., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J., & Sakayaroj, J. (2012). Phthalide and Isocoumarin Derivatives Produced by an Acremonium sp. Isolated from a Mangrove Rhizophora apiculata. Journal Of Natural Products, 75(5), 853-858.
27
Rukachaisirikul, V., Klaiklay, S., Tadpetch, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Buatong, J., & Sakayaroj, J. (2012). Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69. Tetrahedron , 68(10), 2299-2305.
28
Rukachaisirikul, V., Arunpanichert, J., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Supaphon, O., & Sakayaroj, J. (2011). A beta-resorcylic macrolide from the seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES73. Archives Of Pharmacal Research , 34(10), 1633-1637.
29
Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V., Towatana, N., Klaiklay, S., & Charoenrat, K. (2011). Flavanone glucuronides from the leaves of Garcinia prainiana. Canadian Journal Of Chemistry , 89(4), 461-464.
30
Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N., Graidist, P., Sakayaroj, J., & Kirtikara, K. (2010). Cyclohexene, Diketopiperazine, Lactone and phenol Derivatives from the Sea Fan-derived Fungi Nigrospora sp. PSU-f11. Archives Of Pharmacal Research, 33(3), 375-380.
31
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2010). Furo[3,2-h]isochroman, furo[3,2-h]isoquinoline, isochroman, phenol, pyranone, and pyrone derivatives from the sea fan-derived fungus Penicillium sp. PSU-F40. Tetrshedron, 66(25), 4484-4489.
32
Rukachaisirikul, V., Arunpanichlert, J., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, ๋. (2009). Metabolites from the endophytic fungi Botryosphaeria rhodina PSU-M35 and PSU-M114. Tetrahedron, 65(51), 10590-10595.
33
Rukachaisirikul, V., Trisuwan, K., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Preedanon, S., & Sakayaroj, J. (2009). Lactone Derivertives from the Marine-derived Fungus Penicillium so. PSU-F44. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 57(10), 1100-1102.
34
Rukachaisirikul, V., Sommart, U., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Towatana, N., Graidist, P., Hajiwangoh, Z., & Sakayaroj, J. (2009). A Cyclohexenone Derivative from Diaporthaceous Fungus PSU-H2. Archives Of Pharmacal Research, 32(9), 1227-1231.
35
Rukachaisirikul, V., Khamthong, N., Sukpondma, Y., Pakawatchai, C., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., & Kirtikara, K. (2009). An [11] Cytochalasin Derivative from the Marine-derived Fungus Xylaria sp. PSU-F100. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 57(12), 1409-1411.
36
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Preedanon, S., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2009). Pyrone derivatives from the marine-derived fungus Nigrospora sp. PSU-F18. Phytochemistry, 70(4), 554-557.
37
Sommart, U., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Sakayaroj, J., & Kirtikara, K. (2008). Hydronaphthalenones and a Dihydroramulosin from the Endophytic Fungus PSU-N24. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 56(12), 1687-1690.
38
Trisuwan, K., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Preedanon, S., Phongpaichit, S., Rungjindamai, N., & Sakayaroj, J. (2008). Epoxydons and a Pyrone from the Marine-Derived Fungus Nigrospora sp. PSU-F5. Journal Of Natural Products, 71(8), 1323-1326.
39
Rukachaisirikul, V., Trisuwan, K., Sukpondma, Y., & Phongpaichit, S. (2008). A new Benzoquinone Derivative from the Leaves of Garcinia parvifolia. Archives Of Pharmacal Research, 31(1), 17-20.
40
Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J., Panwiriyarat, W., Saitai, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2007). A new pyrone derivative from the endophytic fungus Penicillium paxilli PSU-A71. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55(9), 1383-1384.
41
Rukachaisirikul, V., Kaeobamrung, J., Panwiriyarat, W., Saitai, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., & Sakayaroj, J. (2007). A New Pyrone Derivative from the Endophytic Fungus Penicillium paxilli PSU-A71. Chemical And Pharmaceutical Bulletin, 55(9), 1383-1384.