บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ธรรมรัตน์ พนิชยากุล

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
ปร.ด. (สถิติ(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย
2549
วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไทย
2544
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

สถิติ

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57194215909
1
Wanishsakpong W., Atsawachanakan S., Panityakul T., 2024. Application of Deep Belief Network in Weather Modeling: PM2.5 Concentration in Thailand. International Journal of Analysis and Applications 22 (cited 0 times)
2
Panityakul T., Chinram R., 2024. Modified Intuitionistic Quantum Fuzzy Operators for Binary Optimization Problems. International Journal of Analysis and Applications 22 (cited 0 times)
3
Jomsri P., Prangchumpol D., Poonsilp K., Panityakul T., 2023. A conceptual framework for agricultural management system of pineapple farming to support smart farmers in Thailand. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 12924 (cited 0 times)
4
Jitsamruay S., Chinram R., Poolyarat K., Panityakul T., 2023. An Application of Six Sigma for Optimality of Medium Density Fiberboard Production. International Journal of Analysis and Applications 21 (cited 1 times)
5
Sirikantisophon K., Bano M., Panityakul T., 2022. Image encryption using quantum spinning and trigonometric chaotic map. Songklanakarin Journal of Science and Technology 44(4): 1000-1007. (cited 0 times)
6
Iwsakul S., Urawong K., Panityakul T., Chinram R., Singavananda P., 2022. Testing the Difference of Means of Populations With Respect to Intuitionistic Fuzzy Sets. International Journal of Analysis and Applications 20 (cited 0 times)
7
Ali Z., Mahmood T., Panityakul T., 2022. Power Bonferroni mean operators under complex pythagorean fuzzy settings and their applications in decision-making problems. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 43(1): 1103-1121. (cited 1 times)
8
Mahmood T., Izatmand , Ali Z., Panityakul T., 2022. A method to multi-attribute decision making problems by using heronian mean operators based on linear diophantine uncertain linguistic settings. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems 42(6): 5291-5319. (cited 1 times)
9
Chantraket P., Kirtsaeng S., Chaotamonsak C., Chantara S., Nakapan S., Panityakul T., 2022. Radar-Based Rainfall Estimation of Landfalling Tropical Storm “PABUK” 2019 over Southern Thailand. Mathematical Problems in Engineering 2022 (cited 0 times)
10
Panityakul T., Suriyaamorn W., Chinram R., Kongchouy N., 2022. Classification models for employability of statistics and related fields graduates from Thailand universities. International Journal of Mathematics and Computer Science 17(1): 365-375. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Panityakul, T., & Chinram, R. (2024). Modified Intuitionistic Quantum Fuzzy Operators for Binary Optimization Problems (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 22, Article number 24.
2
Jitsamruay, S., Chinram, R., Poolyarat, K., & Panityakul, T. (2023). An Application of Six Sigma for Optimality of Medium Density Fiberboard Production (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 21, Article number 22.
3
Iwsakul, S., Urawong, K., Panityakul, T., Chinram, R., & Singavananda, P. (2022). Testing the Difference of Means of Populations With Respect to Intuitionistic Fuzzy Sets (ESCI). International Journal Of Analysis And Applications, 20, Article number 70.
4
Sirikantisophon, K., Bano, M., & Panityakul, T. (2022). Image encryption using quantum spinning and trigonometric chaotic map. Songklanakarin Journal Of Science And Technology , 44(4), 1000 - 1007.
5
Ali, Z., Mahmood, T., & Panityakul, T. (2022). Power Bonferroni mean operators under complex pythagorean fuzzy settings and their applications in decision-making problems (SCIE). Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems, 43(1), 1103 - 1121.
6
Mahmood, T., -, I., Ali, Z., & Panityakul, T. (2022). A method to multi-attribute decision making problems by using heronian mean operators based on linear diophantine uncertain linguistic settings (SCIE). Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems, 42(6), 5291 - 5319.
7
Chantraket, P., Kirtsaeng, S., Chaotamonsak, C., Chantara, S., Nakapan, S., & Panityakul, T. (2022). Radar-Based Rainfall Estimation of Landfalling Tropical Storm “PABUK” 2019 over Southern Thailand (SCIE). Mathematical Problems In Engineering, 2022, Article number 9968329.
8
Panityakul, T., Bano, M., Shah, T., & Prangchumpol, D. (2022). An RGB Color Image Double Encryption Scheme (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 17(1), 183 - 194.
9
Panityakul, T., Suriyaamorn, W., Chinram, R., & Kongchouy, N. (2022). Classification models for employability of statistics and related fields graduates from Thailand universities (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 17(1), 365-375.
10
Panityakul, T., Mahmood, T., Ali, Z., & Aslam, M. (2021). Analyzing and controlling computer security threats based on complex q-rung orthopair fuzzy heronian mean operators (SCIE). Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems, 41(6), 6949 - 6981.
11
Salahuddin, N., Khalil, A., Mashwani, W., Shah, H., Jomsri, P., & Panityakul, T. (2021). A Novel Generalized Family of Distributions for Engineering and Life Sciences Data Applications (SCIE). Pharmacognosy Research, 2021, Article ID 9949999 (1-16).
12
Panityakul, T., Khwanmuang, P., Chinram, R., & Jomsri, P. (2021). HIGH PERFORMANCE APPROACH FOR WATER LEVEL FORECASTING IN YOM RIVER BASIN OF THAILAND. Journal Of Mathematical And Computational Science, 11(3), 3102-3129.
13
Nualtong, K., Panityakul, T., Khwanmuang, P., Chinram, R., & Kirtsaeng, S. (2021). A Hybrid Seasonal Box Jenkins-ANN Approach for Water Level Forecasting in Thailand. Environment And Ecology Research, 9(3), 93-106.
14
Thinnukool, O., Panityakul, T., & Bano, M. (2021). Double Encryption Using Trigonometric Chaotic Map and XOR of an Image (SCIE). Computers, Materials And Continua, 69(3), Artcle No.019153.
15
Panityakul, T., Chinram, R., & Wanishsakpong, W. (2021). Efficiency proportion estimations for thai people infected coronavirus 2019 (COVID-19) in Thailand by jackknifing method and bootstrapping method (ESCI). Communications In Mathematical Biology And Neuroscience, 2021(2021), Article number 65.
16
Nualtong, K., Chinram, R., Khwanmuang, P., Kirtsaeng, S., & Panityakul, T. (2021). An efficiency dynamic seasonal regression forecasting technique for high variation of water level in Yom River Basin of Thailand (ESCI). Aims Environmental Science, 8(4), 283-303.
17
Yodpibul, P., Panityakul, T., & Kongchouy, N. (2021). A NOVEL APPROACH FOR HIGH-PERFORMANCE HEAT INDEX FORECASTING FOR THE HOTTEST REGION IN THAILAND. Journal Of Mathematical And Computational Science, 11(4), 4841-4862.
18
Thaithanan, J., Wanishsakpong, W., Panityakul, T., & Prangchumpol, D. (2021). The Efficiency of Ridge Estimations for Multicollinearity Multiple Linear Regression: A Monte-Carlo Simulation-Based Study (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 16(4), 1721 - 1727.
19
Lakhan, A., Mohammed, M., Rashid, A., Kadry, S., Panityakul, T., Abdulkareem, K., & Thinnukool, O. (2021). Smart-Contract Aware Ethereum and Client-Fog-Cloud Healthcare System (SCIE). Sensors, 21(12), Article number 4093.
20
Ur Rehman, U., Mahmood, T., Ali, Z., & Panityakul, T. (2021). A Novel Approach of Complex Dual Hesitant Fuzzy Sets and Their Applications in Pattern Recognition and Medical Diagnosis (SCIE). Journal Of Mathematics, 2021, Article number 6611782.
21
Khwanmuang, P., Chinram, R., & Panityakul, T. (2020). The Hydrological and water level data in Yom River Basin of Thailand. Journal Of Mathematical And Computational Science, 10(6), 3026 - 3047.
22
Bano, M., Abdullah, S., Shah, T., Panityakul, T., & Chinram, R. (2020). An extended image encryption with markov processes in solutions images dynamical system of non-linear differential equations. Journal Of Mathematical And Computational Science, 10(6), 2191-2207.
23
Chinram, R., & Panityakul, T. (2020). Rough Pythagorean fuzzy ideals in ternary semigroups. Journal Of Mathematics And Computer Science, 20, 302-312.
24
Baupradist, S., Panityakul, T., & Chinram, R. (2019). Left and right magnifying elements in semigroups of linear transformations with restricted range. International Journal Of Mathematics Andcomputer Science, 14(1), 1-8.
25
Balit, T., Asae, A., Boonyoung, P., Chanchula, K., Hiranphan, P., Panityakul, T., & Radenahmad, N. (2018). Optimal doses and neuroprotective effects of prolonged treatment with young coconut juice in orchidectomized rats. A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 40(4), 482-490.
26
Panityakul, T., & Chinram, R. (2018). MAGNIFYING FUZZY POINTS OF SEMIGROUPS. Advances And Applications In Mathematical Sciences, 17(8), 563-567.
27
Panityakul, T., & Chinram, R. (2018). Applied Meta-Analysis for teacher research in Southern Border Provinces of Thailand. Advances And Applications In Statistics, 52(6), 391-400.
28
Payanglee, K., , C., Panityakul, T., & Radenahmad, N. (2017). Beneficial effects of young coconut juice on preserving neuronal cell density, lipid, renal and liver profiles in ovariectomized rats. A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology (sjst), 39(2), 237-243.