บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

อำนวย โสภารัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2545
บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย