บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

จารุณี ดวงสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
Ph.D. (Systems Engineering) UNIVERSITY OF READING
United Kingdom
2544
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2539
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Computer Science

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 26321555400
1
Khine A.H., Wettayaprasit W., Duangsuwan J., 2024. A new word embedding model integrated with medical knowledge for deep learning-based sentiment classification. Artificial Intelligence in Medicine 148 (cited 0 times)
2
Khine A.H., Wettayaprasit W., Duangsuwan J., 2023. A novel meta-embedding technique for drug reviews sentiment analysis. IAES International Journal of Artificial Intelligence 12(4): 1938-1946. (cited 1 times)
3
Tunthanathip T., Duangsuwan J., Wattanakitrungroj N., Tongman S., Phuenpathom N., 2021. Comparison of intracranial injury predictability between machine learning algorithms and the nomogram in pediatric traumatic brain injury. Neurosurgical Focus 51(5) (cited 21 times)
4
Tran T.A., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., 2021. A new approach for extracting and scoring aspect using SentiWordNet. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 22(3): 1731-1738. (cited 4 times)
5
Tran T.A., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., 2021. Automatic aspect-based sentiment summarization for visual, structured, and textual summaries. ECTI Transactions on Computer and Information Technology 15(1): 50-72. (cited 3 times)
6
Khine A.H., Wettayaprasit W., Duangsuwan J., 2021. Refining Word Embeddings Using Domain-Specific Knowledge for Drug Reviews Sentiment Classification. ICSEC 2021 - 25th International Computer Science and Engineering Conference : 104-109. (cited 2 times)
7
Tran T.A., Duangsuwan J., Wettayaprasit W., 2021. NOVEL FRAMEWORK FOR ASPECT KNOWLEDGE BASE GENERATED AUTOMATICALLY FROM SOCIAL MEDIA USING PATTERN RULES. Computer Science 22(4): 489-516. (cited 1 times)
8
Tunthanathip T., Duangsuwan J., Wattanakitrungroj N., Tongman S., Phuenpathom N., 2020. Clinical nomogram predicting intracranial injury in pediatric traumatic brain injury. Journal of Pediatric Neurosciences 15(4): 409-415. (cited 9 times)
9
Duangsuwan J., Saeku P., Jarupadung S., 2020. Enhancing aspects of Thai chief complaint classification Performance. ACM International Conference Proceeding Series : 177-181. (cited 0 times)
10
Khine A.H., Wettayaprasit W., Duangsuwan J., 2019. Ensemble CNN and MLP with Nurse Notes for Intensive Care Unit Mortality. JCSSE 2019 - 16th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering: Knowledge Evolution Towards Singularity of Man-Machine Intelligence : 236-241. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Khine, A., Wettayaprasit, W., & Duangsuwan, J. (2024). A new word embedding model integrated with medical knowledge for deep learning-based sentiment classification (SCIE). Artificial Intelligence In Medicine, 148, Article number 102758.
2
Khine, A., Wettayaprasit, W., & Duangsuwan, J. (2023). A novel meta-embedding technique for drug reviews sentiment analysis. Iaes International Journal Of Artificial Intelligence, 12(4), Pages 1938 - 1946.
3
Tran, T., Duangsuwan, J., & Wettayaprasit, W. (2021). NOVEL FRAMEWORK FOR ASPECT KNOWLEDGE BASE GENERATED AUTOMATICALLY FROM SOCIAL MEDIA USING PATTERN RULES (ESCI). Computer Science, 22(4), 489-516.
4
Tunthanathip, T., Duangsuwan, J., Wattanakitrungroj, N., Tongman, S., & Phuenpathom, N. (2021). Comparison of intracranial injury predictability between machine learning algorithms and the nomogram in pediatric traumatic brain injury (SCIE). Neurosurgical Focus, 51(5), Article Number E7.
5
Tran, T., Duangsuwan, J., & Wettayaprasit, W. (2021). A New Approach for Extracting and Scoring Aspect Using SentiWordNet. Indonesian Journal Of Electrical Engineering And Computer Science, 22(3), 1-9.
6
Tran, T., Duangsuwan, J., & Wettayaprasit, W. (2021). Automatic Aspect-Based Sentiment Summarization for Visual, Structured, and Textual Summaries. Ecti Transactions On Computer And Information Technology, 15(1), 1-23.
7
Tuntanatip, T., Duangsuwan, J., Wattanakitrungroj, N., Tongman, S., & Phuenpathom, N. (2020). Clinical nomogram predicting intracranial injury in pediatric traumatic brain injury. Journal Of Pediatric Neurosciences, 15(4), 409-415.
8
Liu, K., Duangsuwan, J., & Huang, Z. (2011). Intelligent Agents Enabling Negotiated Control of Pervasive Environments. Chiang Mai Journal Of Science, 38(-), 99-122.