บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

สุรีรัตน์ ชนะ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
Ph.D. (Physics) NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE
Singapore
2547
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23985279000
1
Homhuan S., Zhang B., Sheu F., Bettiol A., Watt F., 2012. Single-cell electroporation using proton beam fabricated biochips. Biomedical Microdevices 14(3): 533-540. (cited 12 times)
2
Hoi S.K., Chen X., Kumar V.S., Homhuan S., Sow C.H., Bettiol A.A., 2011. A microfluidic chip with integrated colloidal crystal for online optical analysis. Advanced Functional Materials 21(15): 2847-2853. (cited 23 times)
3
Homhuan S., Zhang B., Sheu F., Bettiol A., Watt F., 2010. Single-cell electroporation using proton beam fabricated biochips. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 7716 (cited 1 times)
4
Udalagama C., Chan S., Homhuan S., Bettiol A., Wohland T., Watt F., 2008. Fabrication of integrated channel waveguides in polydimethylsiloxane (PDMS) using proton beam writing (PBW): Applications for fluorescence detection in microfluidic channels. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 6882 (cited 12 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Boonmeeprakob, K., Phanpumnak, A., Punwong, C., Chana, S., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Buranachai, C. (2024). Portable contactless caliper (SCIE). Applied Optics, 63(1), Pages 122 - 128.
2
Homhuan, S., Zhang, B., Sheu, F., Bettiol, A., & Watt, F. (2012). Single-cell electroporation using proton beam fabricated biochips. Biomedical Microdevices, 14(3), 533-540.