บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2559
Dr.rer.nat. (Probability Theory and Mathematical Statistics) University of Potsdam
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2552
วท.ม. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไทย
2548
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57186585200
1
Wichitsa-nguan K., Läuter H., Liero H., 2016. Estimability in Cox models. Statistical Papers 57(4): 1121-1140. (cited 1 times)
Author ID: 57217021107
1
Naknaen A., Surachat K., Manit J., Jetwanna K.W.N., Thawonsuwan J., Pomwised R., 2024. Virulent properties and genomic diversity of Vibrio vulnificus isolated from environment, human, diseased fish. Microbiology spectrum 12(7): e0007924. (cited 0 times)
2
Issuriya A., Jatutasri K., Sanpinit S., Chusri S., Voravuthikunchai S.P., Kaewmanee T., Phoopha S., Jetwanna K.W.n., Limsuwan S., 2024. Potential applications of Rhodomyrtus tomentosa leaf extract as natural anti-staphylococcal additive in food systems: Efficacy and in vivo safety evaluation. Food Science and Technology International 30(4): 370-383. (cited 1 times)
3
Choojam S., Chumnaul J., Jetwanna K.W.N., 2024. Accurate Model for Forecasting PM2.5 Concentrations in Hat Yai, Songkhla, Thailand: The ARIMA-ANN-REG Hybrid Approach via AAR4PM. EnvironmentAsia 17(2): 1-15. (cited 0 times)
4
Trakulmaykee N., Choksuchat C., Phetsakul A., Jetwanna K.W., Inthanuchi K.S., 2024. GEOSPATIAL ANALYSIS AND BUSINESS INTELLIGENCE IN MASSAGE AND SPA CENTER. ICIC Express Letters, Part B: Applications 15(5): 435-444. (cited 0 times)
5
Jetwanna K.W.N., Choksuchat C., Matayong S., Prateepausanont N., Wiwattanasaranrom U., 2023. Utilization of various time series models forecasting gold prices in Thailand. Science, Engineering and Health Studies 17 (cited 0 times)
6
Choksuchat C., Jetwanna K.W.N., Saewong S., Rosoon Y., Kanghae S., 2023. Results of Using Business Intelligence Forecasting Customer Insight of World Integrated Suvarnabhumi Education Platform. Lecture Notes in Educational Technology Part F2953: 61-70. (cited 1 times)
7
Matayong S., Jetwanna K.W., Choksuchat C., Choosawang S., Trakulmaykee N., Limsuwan S., Inthanuchit K.S., 2023. IoT-based systems and applications for elderly healthcare: a systematic review. Universal Access in the Information Society (cited 0 times)
8
Prateepausanont N., Choksuchat C., Jetwanna K.W.N., Trakulmaykee N., Bureekarn S., Chantachart J., Inthanuchit K.S., Songwathana P., 2022. Developing IoT Telehealth Physical Therapy in Community Potential and Future Pandemics. 2022 IEEE 13th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference, IEMCON 2022 : 452-457. (cited 2 times)
9
Sanpinit S., Moosigapong K., Jarukitsakul S., Jatutasri K., Issuriya A., Joycharat N., Maneenoon K., Jaisamut P., Chusri S., Voravuthikunchai S.P., Jetwanna K.W.n., Limsuwan S., 2022. Selected Thai traditional polyherbal medicines suppress the cariogenic properties of Streptococcus mutans by disrupting its acid formation and quorum sensing abilities. South African Journal of Botany 144: 355-363. (cited 2 times)
10
Khumnaewnak S., Choksuchat C., Kanghae S., Jetwanna K.W., Thongpim N., Matayong S., Bejrananda T., 2021. On the design and evaluation of decision support platform for prostate cancer disease. LifeTech 2021 - 2021 IEEE 3rd Global Conference on Life Sciences and Technologies : 333-336. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Yodnual, S., Chumnaul, J., & Jetwanna, K. (2024). An efficiency comparison of test statistics for testing homogeneity of variances for non-normally distributed data. Journal Of Science And Technology Mahasarakham University, 43(1), 51-62.
2
Choocham, S., Chumnaul, J., & Jetwanna, K. (2024). Accurate Model for Forecasting PM2.5 Concentrations in Hat Yai, Songkhla, Thailand: The ARIMA-ANN-REG Hybrid Approach via AAR4PM. Environmentasia, 17(2), 1-15.
3
Issuriya, A., Jatutasri, K., Sanpinit, S., Chusri, S., Voravuthikunchai, S., Kaewmanee, T., Phoopha, S., Jetwanna, K., & Limsuwan, S. (2023). Potential applications of Rhodomyrtus tomentosa leaf extract as natural anti-staphylococcal additive in food systems: Efficacy and in vivo safety evaluation (SCIE). Food Science And Technology International, 23, 10820132231165667.
4
บุรีกาญจน์, ส., เจ็ดวรรณะ, ก., โชคสุชาติ, ช., เพชรานนท์, ธ., ทองพิมพ์, ณ., & โอล่า, ส. (2023). ต้นแบบของการสื่อสารจินตทัศน์ ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก สำหรับการทำนายโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ(Prototype of Visual Communication in Clinical Decision Support Systems for Prostate Cancer Prediction using Business Intelligence). วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (kku Science Journal), 52(2), 113-125.
5
ชูสว่าง, ส., เจ็ดวรรณะ, ก., ชุมนวล, จ., อุเซ็ง, ว., & หมัดอะดั้ม, อ. (2022). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Factors Affecting Decision onConsumingAlcoholic Beverages among UndergraduateScience Students, Prince of Songkla University). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 14(2), 147-164.
6
Sanpinit, S., Moosigapong, K., Jarukitsakul, S., Jatutasri, K., Issuriya, A., Joycharat, N., Maneenoon, K., Jaisamut, P., Chusri, S., Voravuthikunchai, S., Jetwanna, K., & Limsuwan, S. (2022). Selected Thai traditional polyherbal medicines suppress the cariogenic properties of Streptococcus mutans by disrupting its acid formation and quorum sensing abilities (SCIE). South African Journal Of Botany, 144, 355 - 363.
7
อัครสุต, ภ., ลิ้มสุวรรณ, ส., & เจ็ดวรรณะ, ก. (2020). การเปรียบเทียบผลของตำรับยาจับโปงแห้งเข่ากับเจลพริกในการเสริมการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 29(2), 270-280.
8
Limsuwan, S., Jarukitsakul, S., Issuriya, A., Chusri, S., Joycharat, N., Jaisamut, P., Saising, J., Jetwanna, K., & Voravuthikunchai, S. (2020). Thai herbal formulation ‘Ya-Pit-Samut-Noi’: Its antibacterial activities, effects on bacterial virulence factors and in vivo acute toxicity.. Journal Of Ethnopharmacology, 259, Article No.112975 (1-13).
9
Nualtong, K., Choosawang, S., & Jetwanna, K. (2019). Continuous Wavelet Transform of Some Classes of Random Field and Its Ergodic Properties. International Journal Of Mathematical Analysis, 13(4), 141 - 160.