บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ใกล้รุ่ง สามารถ

รองศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
Ph.D. (Statistics) UNIVERSITY OF WOLLONGONG
ออสเตรเลีย
2548
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Statistics

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56019739600
1
Jantapaso N., Chumnaul J., Thiuthad P., Masae M., Kaosaiyaporn O., Samart K., 2023. In-Service Training Using Integrated Smart Web Application for Statistical Analysis in Classroom Research. Journal of Educational and Social Research 13(2): 115-127. (cited 0 times)
2
Thongsri T., Samart K., 2022. Development of Imputation Methods for Missing Data in Multiple Linear Regression Analysis. Lobachevskii Journal of Mathematics 43(11): 3390-3399. (cited 0 times)
3
Asif M., Samart K., 2022. Imputation Methods for Multiple Regression with Missing Heteroscedastic Data. Thailand Statistician 20(1): 1-15. (cited 1 times)
4
Thongsri T., Samart K., 2022. Composite Imputation Method for the Multiple Linear Regression with Missing at Random Data. International Journal of Mathematics and Computer Science 17(1): 51-62. (cited 1 times)
5
Thinh R., Samart K., Jansakul N., 2020. Linear regression models for heteroscedastic and non-normal data. ScienceAsia 46(3): 353-360. (cited 1 times)
6
Jabjaimoh P., Samart K., Jansakul N., Jibenja N., 2019. Optimization for better world university rank. Journal of Scientometric Research 8(1): 18-20. (cited 6 times)
7
Samart K., Jansakul N., Chongcheawchamnan M., 2018. Exact bootstrap confidence intervals for regression coefficients in small samples. Communications in Statistics: Simulation and Computation 47(10): 2953-2959. (cited 7 times)
8
Samart K., Chambers R., 2014. Linear Regression With Nested Errors Using Probability-Linked Data. Australian and New Zealand Journal of Statistics 56(1): 27-46. (cited 13 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Thammachoto, T., & Samart, K. (2024). Imputation of missing dependent variable in binary logistic regression (SCIE). Maejo International Journal Of Science And Technology, 18(01), 61-74.
2
Ritthewa, T., & Samart, K. (2024). Accepted-The performance of different imputation methods in logistic regression with multicollinearity. Philippine Journal Of Science, 00, 00.
3
Jantapaso, N., Chumnaul, J., Thiuthad, P., Masae, M., Kaosaiyaporn, O., & Samart, K. (2023). In-Service Training Using Integrated Smart Web Application forStatistical Analysis in Classroom Research. Journal Of Educational And Social Research, 13(2), 115-127.
4
Thongsri, T., & Samart, K. (2022). Development of Imputation Methods for Missing Data in Multiple Linear Regression Analysis (ESCI). Lobachevskii Journal Of Mathematics, 43(11), Pages 3390 - 3399.
5
Thongsri, T., & Samart, K. (2022). Composite Imputation Method for the Multiple Linear Regression with Missing at Random Data (ESCI). International Journal Of Mathematics And Computer Science, 17(1), 51-62.
6
ฤทธิรักษ์, ก., แสนสุข, ภ., & สามารถ, ใ. (2020). การเปรียบเทียบค่าประมาณสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแบบผสมเชิงเส้นบนข้อมูลระยะยาวที่มีค่าสูญหาย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (kku Science Journal), 48(2), 183-191.
7
Asif, M., & Samart, K. (2020). Accepted-Imputation methods for multiple regression with missing heteroscedastic data. Thailand Statistician, 00, 00.
8
Thinh, R., Samart, K., & Jansakul, N. (2020). Linear regression models for heteroscedastic and non-normal data. Scienceasia, 46(3), 353–360.
9
Jabjaimoh, P., Samart, K., Jansakul, N., & Jibenja, N. (2019). Optimization for better world university rank (ESCI). Journal Of Scientometric Research, 8(1), 18 - 20.
10
Samart, K., Jansakul, N., & Chongcheawchamnan, M. (2018). Exact bootstrap confidence intervals for regression coefficients in small samples. Communications In Statistics: Simulation And Computation, 47(10), 2953-2959.
11
Samart, K., & Chambers, R. (2014). Linear Regression With Nested Errors Using Probability-Linked Data. Australian And New Zealand Journal Of Statistics, 56(1), 27-46.