บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

เถกิง วงศ์ศิริโชติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
2546
M.I.S. (Information Systems) UNIVERSITY OF WOLLONGONG
ออสเตรเลีย
2544
B.Com (Information Systems) UNIVERSITY OF WOLLONGONG
ออสเตรเลีย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Information Technology; Data Analytics; Business Information System

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56373576100
1
Julkaew S., Wongsirichot T., Damkliang K., Sangthawan P., 2024. DeepVAQ : an adaptive deep learning for prediction of vascular access quality in hemodialysis patients. BMC Medical Informatics and Decision Making 24(1) (cited 0 times)
2
Phumkuea T., Wongsirichot T., Damkliang K., Navasakulpong A., Andritsch J., 2023. MSTAC: A Multi-Stage Automated Classification of COVID-19 Chest X-ray Images Using Stacked CNN Models. Tomography 9(6): 2233-2246. (cited 0 times)
3
Phumkuea T., Nilvisut P., Wongsirichot T., Damkliang K., 2023. A NEW COMPUTER-AIDED DIAGNOSIS of PRECISE MALARIA PARASITE DETECTION in MICROSCOPIC IMAGES USING A DECISION TREE MODEL with SELECTIVE OPTIMAL FEATURES. Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications 35(4) (cited 0 times)
4
Damkliang K., Wongsirichot T., Khongrak C., Suwannarat P., 2023. An Optimal Deep Learning Approach to BCa Tissue Detection using Case Studies. ECTI Transactions on Computer and Information Technology 17(1): 60-72. (cited 0 times)
5
Damkliang K., Thongsuksai P., Kayasut K., Wongsirichot T., Jitsuwan C., Boonpipat T., 2023. Binary semantic segmentation for detection of prostate adenocarcinoma using an ensemble with attention and residual U-Net architectures. PeerJ Computer Science 9 (cited 0 times)
6
Phumkuea T., Wongsirichot T., Damkliang K., Navasakulpong A., 2023. Classifying COVID-19 Patients From Chest X-ray Images Using Hybrid Machine Learning Techniques: Development and Evaluation. JMIR Formative Research 7 (cited 0 times)
7
Widoyo R., Djafri D., Putri A.S.E., Yani F.F., Kusumawati R.L., Wongsirichot T., Chongsuvivatwong V., 2023. Missing Cases of Bacteriologically Confirmed TB/DR-TB from the National Treatment Registers in West and North Sumatra Provinces, Indonesia. Tropical Medicine and Infectious Disease 8(1) (cited 0 times)
8
Dissaneevate S., Wongsirichot T., Siriwat P., Jintanapanya N., Boonyakarn U., Janjindamai W., Thatrimontrichai A., Maneenil G., 2022. A Mobile Computer-Aided Diagnosis of Neonatal Hyperbilirubinemia using Digital Image Processing and Machine Learning Techniques. International Journal of Innovative Research and Scientific Studies 5(1): 10-17. (cited 12 times)
9
Damkliang K., Wongsirichot T., Thongsuksai P., 2021. Tissue classification for colorectal cancer utilizing techniques of deep learning and machine learning. Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications 33(3) (cited 11 times)
10
Wongsirichot T., Elz N., Kajkamhaeng S., Nupinit W., Sridonthong N., 2019. An investigation of data mining based Automatic Sleep Stage Classification techniques. International Journal of Machine Learning and Computing 9(4): 520-526. (cited 5 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Damkliang, K., Thongsuksai, P., Kayasut, K., Wongsirichot, T., Jitsuwan, C., & Boonpipat, T. (2023). Binary semantic segmentation for detection of prostate adenocarcinoma using an ensemble with attention and residual U-Net architectures (SCIE). Peerj Computer Science, 9(e1767), 1-29.
2
Phumkuea, T., Nilvisut, P., Wongsirichot, T., & Damkliang, K. (2023). A NEW COMPUTER-AIDED DIAGNOSIS of PRECISE MALARIA PARASITE DETECTION in MICROSCOPIC IMAGES USING A DECISION TREE MODEL with SELECTIVE OPTIMAL FEATURES (ESCI). Biomedical Engineering - Applications, Basis And Communications, 35(4), 2350004.
3
Damkliang, K., Wongsirichot, T., Khongrak, C., & Suwannarat, P. (2023). An Optimal Deep Learning Approach to BCa Tissue Detection using Case Studies. Ecti Transactions On Computer And Information Technology, 17(1), Pages 60 - 72.
4
Phumkuea, T., Wongsirichot, T., Damkliang, K., & Navasakulpong, A. (2023). Classifying COVID-19 Patients From Chest X-ray Images Using Hybrid Machine Learning Techniques: Development and Evaluation (ESCI). Jmir Formative Research, 7, 1-16.
5
Widoyo, R., Djafri, D., Putri, A., Yani, F., Kusumawati, R., Wongsirichot, T., & Chongsuvivatwong, V. (2023). Missing Cases of Bacteriologically Confirmed TB/DR-TB from the National Treatment Registers in West and North Sumatra Provinces, Indonesia (SCIE). Tropical Medicine And Infectious Disease, 8(1), Article number 31.
6
Damkliang, K., Wongsirichot, T., & Thongsuksai, P. (2021). TISSUE CLASSIFICATION FOR COLORECTAL CANCER UTILIZING TECHNIQUES OF DEEP LEARNING AND MACHINE LEARNING (ESCI). Biomedical Engineering-applications Basis Communications, 33(3), Article number 2150022.
7
Wongsirichot, T., Elz, N., Kajkamhaeng, S., Nupinit, W., & Sridonthong, N. (2019). An investigation of data mining based Automatic Sleep Stage Classification techniques. International Journal Of Machine Learning And Computing, 9(4), 520-526.
8
Trakulmaykee, N., Wongsirichot, T., & Trakulmaykee, Y. (2018). A Comparative Study of Factors’ Influences Affecting Tourists’ Intention to Use Mobile Food Information: Independent Tourists and Package Tourists. International Journal Of Innovation And Technology Management, 15(1), 1-20.
9
Wongsirichot, T., Pattanaphanchai, J., Sopyada, N., & Hayeewaehama, S. (2017). A Prototype of Sleepwalking Detection and Monitoring System Using Smart Devices. Advanced Science Letters, 6(23), 5126-5129(4).