บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นางสาว

จิรัฎฐา ศิริวรรณ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2543
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย