บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

จวงจันทร์ วุฒิพันธ์ุ

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kongpan, R., Saithong, S., Wudtipan, J., Chinkulkijniwat, A., & Leesakul, N. (2023). การสังเคราะห์ ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติเชิงแสงผ่านปฏิกิริยาการระงับ และคุณสมบัติในการเป็นสารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารประกอบเชิงซ้อนเออริเดียม(III) กับลิแกนด์ triphenylphosphine (PPh3) (Synthesis, Characterization, Photo-Physical Properties,Quenching Reaction and AnticancerActivity Against Cancer Cell Lines of Ir(III) Complex Containing PPh3 Ligand) . วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (rmutsv Research Journal ), 00, 00.
2
Phinitphutchaphong, J., Yodsri, K., Oncharoen, N., Srijan, K., Wudtipan, J., Kaewsara, S., Puttarak, P., Watcharin, W., & Chuenchom, L. (2022). Development of the lignin extraction method from para rubber wood sawdust with choline chloride-lactic acid deep eutectic solvent. Iop Conference Series: Earth And Environmental Science, 1139(1), Article number 012008.
3
Amornpitoksuk, P., Suwanboon, S., Sukhoom, A., Wudtipan, J., Kaewtaro, S., Srijan, K., & Sangkanu, S. (2011). Synthesis, photocatalytic and antibacterial activities of ZnO particles modified by diblock copolymer. Powder Technology , 212(3), 432-438.