บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

เกล็ดนที เวปุลานนท์

อาจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
Ph.D. (Chemical and Biological Engineering) University of Sheffield
United Kingdom
2548
M.Phil. (Materials Science & Engineering) University of Sheffield
United Kingdom
2542
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วข.พระนครเหนือ
ไทย
2540
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วข.พระนครเหนือ
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sri-o-sot, S., Vepulanont, K., Kamkit, C., Srichumpong, T., & Chanadee, T. (2022). Fabrication, characterization, and properties of hydroxyapatite ceramics derived from cockle shell (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 58(4), 1081 - 1093.
2
Vepulanont, K., Sa-nguanprang, S., Buapoon, S., Bunluesak, T., Suebsom, P., Chaisong, K., Udomsri, N., Karnchana, N., Laokae, D., & Chanadee, T. (2021). Nickel ferrite ceramics: combustion synthesis, sintering, characterization, and magnetic and electrical properties (SCIE). Journal Of Asian Ceramic Societies, 9(2), 639-651.