บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

เกล็ดนที เวปุลานนท์

อาจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
Ph.D. (Chemical and Biological Engineering) University of Sheffield
United Kingdom
2548
M.Phil. (Materials Science & Engineering) University of Sheffield
United Kingdom
2542
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วข.พระนครเหนือ
ไทย
2540
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วข.พระนครเหนือ
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57222987950
1
Sri-o-Sot S., Vepulanont K., Pitakpornpreecha T., Aroonkesorn A., Charoenpanich A., Srichumpong T., Chanadee T., 2024. CaTiO3-hydroxyapatite bioceramic composite: Synthesis of reactant powders from waste cockle shell, sintering, characterization and investigation of physical, mechanical and in-vitro biological properties. Journal of the Australian Ceramic Society 60(1): 65-87. (cited 0 times)
2
Sri-o-sot S., Vepulanont K., Kamkit C., Srichumpong T., Chanadee T., 2022. Fabrication, characterization, and properties of hydroxyapatite ceramics derived from cockle shell. Journal of the Australian Ceramic Society 58(4): 1081-1093. (cited 1 times)
3
Vepulanont K., Sa-Nguanprang S., Buapoon S., Bunluesak T., Suebsom P., Chaisong K., Udomsri N., Karnchana N., Laokae D., Chanadee T., 2021. Nickel ferrite ceramics: combustion synthesis, sintering, characterization, and magnetic and electrical properties. Journal of Asian Ceramic Societies 9(2): 639-651. (cited 16 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sri-o-sot, S., Vepulanont, K., Pitakpornpreecha, T., Aroonkesorn, A., Charoenpanich, A., Srichumpong, T., & Chanadee, T. (2023). Accepted-CaTiO3‑hydroxyapatite bioceramic composite: Synthesis of reactant powders from waste cockle shell, sintering, characterization and investigation of physical, mechanical and in‑vitro biological properties (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 00(00), 00.
2
Sri-o-sot, S., Vepulanont, K., Kamkit, C., Srichumpong, T., & Chanadee, T. (2022). Fabrication, characterization, and properties of hydroxyapatite ceramics derived from cockle shell (SCIE). Journal Of The Australian Ceramic Society, 58(4), 1081 - 1093.
3
Vepulanont, K., Sa-nguanprang, S., Buapoon, S., Bunluesak, T., Suebsom, P., Chaisong, K., Udomsri, N., Karnchana, N., Laokae, D., & Chanadee, T. (2021). Nickel ferrite ceramics: combustion synthesis, sintering, characterization, and magnetic and electrical properties (SCIE). Journal Of Asian Ceramic Societies, 9(2), 639-651.