บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

โอภาส บุญเกิด

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2550
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2548
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35797874600
1
Chumkaeo P., Davis F., Bunkoed O., 2024. A melanin-integrated graphene quantum dots embedded molecularly imprinted polymer: A nano-fluorescence sensing probe for trace determination of prometryn. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 447 (cited 0 times)
4
Khongkla S., Jullakan S., Saeaui S., Nurerk P., Kliangsuwan A., Bunkoed O., 2023. A composite zinc oxide and magnetic molecularly imprinted polymer hydrogel adsorbent for the extraction of sulfonamides in milk. Microchemical Journal 191 (cited 0 times)
6
Khongkla S., Nurerk P., Udomsri P., Jullakan S., Bunkoed O., 2023. A monolith graphene oxide and mesoporous carbon composite sorbent in polyvinyl alcohol cryogel to extract and enrich fluoroquinolones in honey. Journal of Food Composition and Analysis 119 (cited 2 times)
8
Sa-nguanprang S., Phuruangrat A., Bunkoed O., 2023. Fluorescent probe of quantum dots and zinc oxide in a highly selective polymer simultaneously determined florfenicol and sparfloxacin. Microchimica Acta 190(4) (cited 0 times)
9
Pongprom A., Chansud N., Sa-nguanprang S., Jullakan S., Bunkoed O., 2023. Magnetic fluorescent probe of hydroxylated-halloysite and nitrogen-doped graphene quantum dots in molecularly imprinted polymer to enrich and determine marbofloxacin. Microchemical Journal 187 (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Khongkla, S., Jullakan, S., Saeaui, S., Nurerk, P., Kliangsuwan, A., & Bunkoed, O. (2023). A composite zinc oxide and magnetic molecularly imprinted polymer hydrogel adsorbent for the extraction of sulfonamides in milk (SCIE). Microchemical Journal, 191, Article number 108865.
2
Pongprom, A., Chansud, N., Sa-nguanprang, S., Jullakan, S., & Bunkoed, O. (2023). Magnetic fluorescent probe of hydroxylated-halloysite and nitrogen-doped graphene quantum dots in molecularly imprinted polymer to enrich and determine marbofloxacin (SCIE). Microchemical Journal, 187, Article No.108389.
3
Khongkla, S., Nurerk, P., Udomsri, P., Jullakan, S., & Bunkoed, O. (2023). A monolith graphene oxide and mesoporous carbon composite sorbent in polyvinyl alcohol cryogel to extract and enrich fluoroquinolones in honey (SCIE). Journal Of Food Composition And Analysis, 119, Article number 105288.
4
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., & Bunkoed, O. (2023). Fluorescent probe of quantum dots and zinc oxide in a highly selective polymer simultaneously determined florfenicol and sparfloxacin (SCIE). Microchimica Acta, 190, Article number 129.
5
Chansud, N., Kaewnok, R., Nurerk, P., Davis, F., & Bunkoed, O. (2023). Ultrasensitive and highly selective fluorescence probe of nitrogen-doped graphene quantum dots and zinc oxide decorated carbon foam incorporated molecularly imprinted polymer for trace sparfloxacin determination (SCIE). Materials Today Communications, 35, Article number 105687.
6
Nurerk, P., Sillapawisut, S., Bunkoed, O., Rongwong, W., & Llompart, M. (2022). A monolith adsorbent of hyper-crosslinked polymer, graphene oxide composite chitosan cryogel for in-syringe solid phase extraction of furfural derivatives from cellulosic biomass hydrolysate. Microchemical Journal, 183, Article number 108056.
7
Jullakan, S., Pinsrithong, S., & Bunkoed, O. (2022). Hierarchically porous adsorbent alginate beads incorporating poly(3, 4-ethylenedioxythiophene) for dispersive liquid-solid phase extraction of five polycyclic aromatic hydrocarbons (SCIE). Journal Of Food Composition And Analysis, 111, Article number 104629.
8
Rattanakunsong, N., Jullakan, S., Płotka - Wasylka, J., & Bunkoed, O. (2022). A hierarchical porous composite magnetic sorbent of reduced graphene oxide embedded in polyvinyl alcohol cryogel for solvent-assisted-solid phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons (SCIE). Journal Of Separation Science, 45(10), 1774 - 1783.
9
Orachorn, N., & Bunkoed, O. (2022). A composite adsorbent of graphene quantum dots, mesoporous carbon, and molecularly imprinted polymer to extract nonsteroidal anti-inflammatory drugs in milk (SCIE). Microchimica Acta, 189(12), Article number 446.
10
Sillapawisut, S., Bunkoed, O., Llompart, M., & Nurerk, P. (2022). In-syringe solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons using an iron–carboxylate metal–organic framework and hypercrosslinked polymer composite gelatin cryogel–modified cellulose acetate adsorbent (SCIE). Microchimica Acta, 189(4), Article number 164.
11
Pongprom, A., Chansud, N., & Bunkoed, O. (2022). A fluorescence sensor probe based on porous carbon, molecularly imprinted polymer and graphene quantum dots for the detection of trace sulfadimethoxine (SCIE). Journal Of Photochemistry And Photobiology A: Chemistry, 427, Article number 113812.
12
Kliangsuwan, A., Phonchai, A., & Bunkoed, O. (2022). A magnetic molecularly imprinted polymer hierarchical composite adsorbent embedded with a zinc oxide carbon foam nanocomposite for the extraction of sulfonamides (SCIE). Microchemical Journal, 179, Article No.107443.
13
Khongkla, S., Phonchai, A., Nurerk, P., & Bunkoed, O. (2022). A hierarchical composite ZnO@Carbon foam/PVA cryogel sorbent for the extraction and enrichment of parabens and synthetic phenolic antioxidant in fruit juice (SCIE). Microchemical Journal, 173, Article number 107013.
14
Sa-nguanprang, S., Phuruangrat, A., & Bunkoed, O. (2022). An optosensor based on a hybrid sensing probe of mesoporous carbon and quantum dots embedded in imprinted polymer for ultrasensitive detection of thiamphenicol in milk (SCIE). Spectrochimica Acta Part A-molecular And Biomolecular Spectroscopy, 264, Article number 120324.
15
Suanchan, K., Chansud, N., Sa-nguanprang, S., & Bunkoed, O. (2021). A nanocomposite optosensing probe based on hierarchical porous carbon and graphene quantum dots incorporated in selective polymer for the detection of trace ofloxacin (SCIE). Colloids And Surfaces A: Physicochemical And Engineering Aspects, 628, Article Number 127376.
16
Chansud, N., Longnapa, N., & Bunkoed, O. (2021). A nanohybrid magnetic sensing probe for levofloxacin determination integrates porous graphene, selective polymer and graphene quantum dots (SCIE). Journal Of Pharmaceutical And Biomedical Analysis, 205, Article Number114316.
17
Chaitong, N., Chansud, N., Orachorn, N., Limbut, W., & Bunkoed, O. (2021). A magnetic nanocomposite optosensing probe based on porous graphene, selective polymer and quantum dots for the detection of cefoperazone in milk (SCIE). Microchemical Journal, 171, Article number 106838.
18
Orachorn, N., Klongklaew, P., & Bunkoed, O. (2021). A composite of magnetic GOx@MOF incorporated in alginate hydrogel fiber adsorbent for the extraction of phthalate esters (SCIE). Microchemical Journal, 171, Article number 106827.
19
Nurerk, P., Bunkoed, O., Jullakan, S., Khongkla, S., Llompart, M., & Poorahong, S. (2021). A dumbbell-shaped stir bar made from poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-coated porous cryogel incorporating metal organic frameworks for the extraction of synthetic phenolic antioxidants in foodstuffs (SCIE). Journal Of Chromatography A, 1655, Article number 462497.
20
Jullakan, S., & Bunkoed, O. (2021). A nanocomposite adsorbent of metallic copper, polypyrrole, halloysite nanotubes and magnetite nanoparticles for the extraction and enrichment of sulfonamides in milk (SCIE). Journal Of Chromatography B: Analytical Technologies In The Biomedical And Life Sciences, 1180, Article number 122900.
21
Klongklaew, P., & Bunkoed, O. (2021). The enrichment and extraction of parabens with polydopamine-coated microporous carrageenan hydrogel beads incorporating a hierarchical composite of metal-organic frameworks and magnetite nanoparticles (SCIE). Microchemical Journal , 165, Article No.106103.
22
Orachorn, N., & Bunkoed, O. (2021). Nanohybrid magnetic composite optosensing probes for the enrichment and ultra-trace detection of mafenide and sulfisoxazole (SCIE). Talanta, 228, Article No.122237.
23
Chansud, N., & Bunkoed, O. (2021). Nano-optosensor based on titanium dioxide and graphene quantum dots composited with specific polymer for cefazolin detection. Journal Of Pharmaceutical And Biomedical Analysis, 193, Article number 113715.
24
Jullakan, S., Bunkoed, O., & Pinsrithong, S. (2020). Solvent-assisted dispersive liquid-solid phase extraction of organophosphorus pesticides using a polypyrrole thin film–coated porous composite magnetic sorbent prior to their determination with GC-MS/MS. Microchimica Acta, 187(12), Article number 677.
25
Bunkoed, O., Donkhampa, P., & Nurerk, P. (2020). A nanocomposite optosensor of hydroxyapatite and graphene quantum dots embedded within highly specific polymer for norfloxacin detection. Microchemical Journal , 158, Article 105127.
26
Nurerk, P., Chaowana, R., Limbut, W., & Bunkoed, O. (2020). A hierarchical composite adsorbent of cotton fibers modified with a hydrogel incorporating a metal organic framework and cetyl trimethyl ammonium bromide for the extraction and enrichment of phthalate esters. Microchemical Journal, 158, Article 105220.
27
Bunkoed, O., Raksawong, P., Chaowana, R., & Nurerk, P. (2020). A nanocomposite probe of graphene quantum dots and magnetite nanoparticles embedded in a selective polymer for the enrichment and detection of ceftazidime. Talanta, 218, Article No.121168 (1-9).
28
Chullasat, K., Huang, Z., Bunkoed, O., Kanatharana, P., & Kee Lee, H. (2020). Bubble-in-drop microextraction of carbamate pesticides followed by gas chromatography-mass spectrometric analysis. Microchemical Journal, 155, 104666 ().
29
Nurerk, P., Llompart, M., Donkhampa, P., Bunkoed, O., & Dagnac, T. (2020). Solid-phase extraction based on MIL-101 adsorbent followed by gas chromatography tandem mass spectrometry for the analysis of multiclass organic UV filters in water. Journal Of Chromatography A, 1610, 460564.
30
Klongklaew, P., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2020). Development of doubly porous composite adsorbent for the extraction of fluoroquinolones from food samples (SCIE). Food Chemistry, 309, 125685 (1-8).
31
Rattanakunsong, N., & Bunkoed, O. (2020). A porous composite monolith sorbent of polyaniline, multiwall carbon nanotubes and chitosan cryogel for aromatic compounds extraction. Microchemical Journal, 154, Article number 104562 (1-7).
32
Nurrokhimah, M., Nurerk, P., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2019). A nanosorbent consisting of a magnetic molecularly imprinted polymer and graphene oxide for multi-residue analysis of cephalosporins. Microchimica Acta, 186, 1-9.
33
Chaowana, R., & Bunkoed, O. (2019). A nanocomposite probe of polydopamine/molecularly imprinted polymer/quantum dots for trace sarafloxacin detection in chicken meat. Analytical And Bioanalytical Chemistry, 411(23), 6081–6090.
34
Orachorn, N., & Bunkoed, O. (2019). A nanocomposite fluorescent probe of polyaniline, graphene oxide and quantum dots incorporated into highly selective polymer for lomefloxacin detection (SCIE). Talanta, 203, 261-268.
35
Raksawong, P., Nurerk, P., Chullasat, K., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2019). A polypyrrole doped with fluorescent CdTe quantum dots and incorporated into molecularly imprinted silica for fluorometric determination of ampicillin. Microchimica Acta, 186(6), Article number 338.
36
Nurerk, P., Min Liew, C., Bunkoed, O., Kanatharana, P., & Kee Lee, H. (2019). Environmentally friendly etching of stainless steel wire for plunger-in-needle liquid-phase microextraction of polycyclic aromatic hydrocarbons. Talanta, 197, 465-471.
37
Chullasat, K., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2019). Nanocomposite optosensor of dual quantum dot fluorescence probes for simultaneous detection of cephalexin and ceftriaxone. Sensors And Actuators B: Chemical, 281, 689-697.
38
Nurerk, P., Bunkoed, W., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2018). A miniaturized solid-phase extraction adsorbent of calix[4]arene-functionalized graphene oxide/polydopamine-coated cellulose acetate for the analysis of aflatoxins in corn. Journal Of Separation Science, 41(20), 3892-3901.
39
Klongklaew, P., Naksena, T., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2018). A hierarchically porous composite monolith polypyrrole/octadecyl silica/graphene oxide/chitosan cryogel sorbent for the extraction and pre-concentration of carbamate pesticides in fruit juices (SCIE). Analytical And Bioanalytical Chemistry, 410(27), 7185-7193.
40
Pinsrithong, S., & Bunkoed, O. (2018). Hierarchical porous nanostructured polypyrrole-coated hydrogel beads containing reduced graphene oxide and magnetite nanoparticles for extraction of phthalates in bottled drinks. Journal Of Chromatography A, 1570, 19-27.
41
Yuphintharakun, N., Nurerk, P., Chullasat, K., Kanatharana, P., Davis, F., Sooksawat, D., & Bunkoed, O. (2018). A nanocomposite optosensor containing carboxylic functionalized multiwall carbon nanotubes and quantum dots incorporated in to a molecularly imprinted polymer for highly selective and sensitive detection of ciprofloxacin. Spectrochimica Acta Part A : Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 201, 382-391.
42
Chullasat, K., Nurerk, P., Kanatharana, P., Davis, F., & Bunkoed, O. (2018). A facile optosensing protocol based on molecularly imprinted polymer coated on CdTe quantum dots for highly sensitive and selective amoxicillin detection. Sensors And Actuators B: Chemical, 254, 255-263.
43
Raksawong, P., Chullasat, K., Nurerk, P., Kanatharana, P., Davis, F., & Bunkoed, O. (2017). A hybrid molecularly imprinted polymer coated quantum dot nanocomposite optosensor for highly sensitive and selective determination of salbutamol in animal feeds and meat samples. Analytical And Bioanalytical Chemistry, 409(20), 4697-4707.
44
Nurerk, P., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2017). Polyaniline-coated magnetite nanoparticles incorporated in alginate beads for the extraction and enrichment of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples. International Journal Of Environmental Analytical Chemistry, 97, 145-158.
45
Chullasat, K., Nurerk, P., Kanatharana, P., Kueseng, P., Sukchuay, T., & Bunkoed, O. (2017). Hybrid monolith sorbent of polypyrrole-coated graphene oxide incorporated into a polyvinyl alcohol cryogel for extraction and enrichment of sulfonamides from water samples. Analytica Chimica Acta, 961, 59–66.
46
Kaewsuwan, W., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2017). Dispersive Magnetic Solid Phase Extraction Using Octadecyl Coated Silica Magnetite Nanoparticles for the Extraction of Tetracyclines in Water Samples. Journal Of Analytical Chemistry, 72(9), 1-25.
47
Bunkoed, O., Nurerk, P., Wannapob, R., & Kanatharana, P. (2016). Polypyrrole-coated alginate/magnetite nanoparticles composite sorbent for the extraction of endocrine-disrupting compounds. Journal Of Separation Science, 39(18), 3602-3609.
48
Bunkoed, O., Rueankaew, T., Nurerk, P., & Kanatharana, P. (2016). Polyaniline-coated cigarette filters as a solid-phase extraction sorbent for the extraction and enrichment of polycyclic aromatic hydrocarbon in water samples. Journal Of Separation Science, 39(12), 2332-2339.
49
Nurerk, P., Kanatharana, P., & Bunkoed, O. (2016). A selective determination of copper ions in water samples based on the fluorescence quenching of thiol-capped CdTe quantum dots. Luminescence, 31(2), 515-522.
50
Sukchuay, T., Kanatharana, P., Wannapob, R., Thavarungkul, P., & Bunkoed, O. (2015). Polypyrrole/silica/magnetite nanoparticles as a sorbent for the extraction of sulfonamides from water samples. Journal Of Separation Science, 38(22), 3921-3927.
51
Bunkoed, O., & Kanatharana, P. (2015). Mercaptopropionic acid-capped CdTe quantum dots as fluorescence probe for the determination of salicylic acid in pharmaceutical products. Luminescence, 30(7), 1083-1089.
52
Noosang, S., Bunkoed, O., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2015). New sulfonate composite functionalized with multiwalled carbon nanotubes with cryogel solid-phase extraction sorbent for the determination of β-agonists in animal feeds. Journal Of Separation Science, 38(1), 1951-1958.
53
Bunkoed, O., & Kanatharana, P. (2015). Extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons with a magnetic sorbent composed of alginate, magnetite nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes. Microchimica Acta, 182(7-8), 1519-1526.
54
Chaiphet, T., Bunkoed, O., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., & Kanatharana, P. (2014). A novel microextractor stick (polyaniline/zinc film/stainless steel) for polycyclic aromatic hydrocarbons in water. Journal Of Environmental Science And Health Part A-toxic/hazardous Substances & Environmental Engineering, 49(8), 882-891.