บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

อุนิตษา สังข์เกตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2545
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

- Bioinformatics
- Variant Analysis
- Transcriptome Analysis

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 16643711300
1
Nuanpirom J., Suksri P., Yodsawat P., Sangket U., Sathapondecha P., 2023. Transcriptome profiling of gonad-stimulating factors in thoracic ganglia and a potential role of Indian hedgehog gene in vitellogenesis of banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D: Genomics and Proteomics 47 (cited 0 times)
2
Sittikul P., Batty E.M., Yodsawat P., Nuanpirom J., Kosoltanapiwat N., Sangket U., Chatchen S., Day N.P.J., Thaipadungpanit J., 2023. Diversity of Human Enterovirus Co-Circulations in Five Kindergartens in Bangkok between July 2019 and January 2020. Viruses 15(6) (cited 1 times)
3
5
Nonsung M., Sangket U., Whankaew S., Sathapondecha P., 2022. Potential receptors in Fenneropenaeus merguiensis ovary and role of saxophone, the bone morphogenetic protein receptor, in ovarian development. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology 266 (cited 0 times)
6
Thepsuwan T., Rungrassamee W., Sangket U., Whankaew S., Sathapondecha P., 2021. Long non-coding RNA profile in banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis and the potential role of lncPV13 in vitellogenesis. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology 261 (cited 5 times)
7
Yodsawat P., Nuanpirom J., Sathapondecha P., Sangket U., 2021. RNA-Seq dataset of thoracic ganglia transcriptome across four ovarian development stages in Fenneropenaeus merguiensis. Data in Brief 36 (cited 3 times)
8
Sangket U., Mahasirimongko S., Tandayya P., Sangkhathat S., Chantratita W., Liu Q., Yasui Y., 2017. Parallelization of logic regression analysis on SNP-SNP Interactions of a Crohn's disease dataset model. Sains Malaysiana 46(9): 1449-1455. (cited 1 times)
9
Surachat K., Sangket U., Deachamag P., Chotigeat W., 2017. In silico analysis of protein toxin and bacteriocins from Lactobacillus paracasei SD1 genome and available online databases. PLoS ONE 12(8) (cited 22 times)
10
Damkliang K., Tandayya P., Sangket U., Pasomsub E., 2016. Integrated Automatic Workflow for Phylogenetic Tree Analysis Using Public Access and Local Web Services. Journal of integrative bioinformatics 13(1): 287. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Chanasongkhram, K., Damkliang, K., & Sangket, U. (2023). DisVar: an R library for identifying variants associated with diseases using large-scale personal genetic information (SCIE). Peerj, 11, 1-12.
2
Sittikul, P., Batty, E., Yodsawat, P., Nuanpirom, J., Kosoltanapiwat, N., Sangket, U., Chatchen, S., Day, N., & Thaipadungpanit, J. (2023). Diversity of Human Enterovirus Co-Circulations in Five Kindergartens in Bangkok between July 2019 and January 2020 (SCIE). Viruses, 15(6), Article number 1397.
3
Nuanpirom, J., Suksri, P., Yodsawat, P., Sangket, U., & Sathapondecha, P. (2023). Transcriptome profiling of gonad-stimulating factors in thoracic ganglia and a potential role of Indian hedgehog gene in vitellogenesis of banana shrimp Fenneropenaeus merguiensis (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology - Part D: Genomics And Proteomics, 47, Article number 101114.
4
Sangket, U., Yodsawat, P., Nuanpirom, J., & Sathapondecha, P. (2022). bestDEG: a web-based application automatically combines various tools to precisely predict differentially expressed genes (DEGs) from RNA-Seq data (SCIE). Peerj, 10, Article No.e14344.
5
Nonsung, M., Sangket, U., Whankaew, S., & Sathapondecha, P. (2022). Potential receptors in Fenneropenaeus merguiensis ovary and role of saxophone, the bone morphogenetic protein receptor, in ovarian development (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology, Part A, 226, Article No.111141.
6
Thepsuwan, T., Rungrassamee, W., Sangket, U., Whankaew, S., & Sathapondecha, P. (2021). Long non-coding RNA profile in banana shrimp, Fenneropenaeus merguiensis and the potential role of lncPV13 in vitellogenesis (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology A-molecular & Integrative Physiology, 261, Article number 111045.
7
Yodsawat, P., Nuanpirom, J., Sathapondecha, P., & Sangket, U. (2021). RNA-Seq dataset of thoracic ganglia transcriptome across four ovarian development stages in Fenneropenaeus merguiensis (ESCI). Data In Brief, 36, Article No.107053.
8
Sangket, U., Mahasirimongkol, S., Tandayya, P., Sangkhathat, S., Chantratita, W., Liu, Q., & Yasui, Y. (2017). Parallelization of logic regression analysis on SNP-SNP Interactions of a Crohn's disease dataset model. Sains Malaysiana, 46(9), 1449-1455.
9
Surachat, K., Sangket, U., Deachamag, P., & Chotigeat, W. (2017). In silico analysis of protein toxin and bacteriocins from Lactobacillus paracasei SD1 genome and available online databases. Plos One, 12(8), Article number e0183548.
10
Damkliang, K., Tandayya, P., Sangket, U., & Pasomsub, E. (2016). Integrated Automatic Workflow for Phylogenetic Tree Analysis Using Public Access and Local Web Services. Journal Of Integrative Bioinformatics, 13(1), 287.
11
Saetan, U., Sangket, U., Deachamag, P., & Chotigeat, W. (2016). Ovarian transcriptome analysis of vitellogenic and non-Vitellogenic female banana shrimp (Fenneropenaeus Merguiensis). Plos One, 11(10), Article number 0164724.
12
Engsontia, P., Sangket, U., Robertson, H., & Satasook, C. (2015). Diversification of the ant odorant receptor gene family and positive selection on candidate cuticular hydrocarbon receptors. Bmc Research Notes, 8(1), 380.
13
Sangket, U., Vijasika, S., Noh, H., Chantratita, W., Klungthong, C., Yoon, I., Fernandez, S., & Rutvisuttinunt, W. (2015). SNPer: An R Library for Quantitative Variant Analysis on Single Nucleotide Polymorphisms among Influenza Virus Populations. Plos One, 10(4), Article Number: e0122812.
14
Engsontia, P., Sangket, U., Chotigeat, W., & Satasook, C. (2014). Molecular Evolution of the Odorant and Gustatory Receptor Genes in Lepidopteran Insects: Implications for Their Adaptation and Speciation. Journal Of Molecular Evolution, 79(1-2), 21-39.
15
Sangket, U., Phongdara, A., Chotigeat, W., Nathan, D., Kim, W., Bhak, J., Ngamphiw, C., Tongsima, S., Khan, A., Lin, H., & Tan, T. (2008). Automatic synchronization and distribution of biological databases and software over low-bandwidth networks among developing countries. Bioinformatics, 24(2), 299-301.