บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

นรากรณ์ แก้วขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2561
ปร.ด. (ฟิสิกส์ทฤษฎี) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไทย
2549
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2546
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

สนามโน้มถ่วงแบบขยายความ (Modified gravity theories)
จักรวาลวิทยา (Cosmology)
บรรยากาศเชิงพลศาสตร์ (Atmospheric dynamics)

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57195416908
1
Kaewkhao N., Channuie P., 2023. Adiabatic invariant approach on Friedmann cyclic universe. Nuclear Physics B 987 (cited 0 times)
2
Dolohtahe M., Srikom W., Channuie P., Kaewkhao N., 2022. Noether symmetry approach in non-minimal derivative coupling gravity. European Physical Journal C 82(6) (cited 1 times)
3
Kanesom T., Channuie P., Kaewkhao N., 2021. Noether symmetry approach in Eddington-inspired Born–Infeld gravity. European Physical Journal C 81(4) (cited 2 times)
4
Kaewkhao N., 2020. Beautiful form of Geff in EiBI gravity via the Ward–Kodama entropy-area law. Physics of the Dark Universe 27 (cited 1 times)
5
Kaewkhao N., Kanesom T., Channuie P., 2018. Noether symmetry approach in the cosmological alpha-attractors. Nuclear Physics B 931: 216-225. (cited 8 times)
6
Kaewkhao N., Gumjudpai B., 2018. Cosmology of non-minimal derivative coupling to gravity in Palatini formalism and its chaotic inflation. Physics of the Dark Universe 20: 20-27. (cited 21 times)
7
Gumjudpai B., Jawralee Y., Kaewkhao N., 2017. Ricci curvature non-minimal derivative coupling cosmology with field re-scaling. General Relativity and Gravitation 49(9) (cited 5 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kaewkhao, N., & Channuie, P. (2023). Adiabatic invariant approach on Friedmann cyclic universe (SCIE). Nuclear Physics B, 987, Article number 116088.
2
Dolohtahe, M., Srikom, W., Channuie, P., & Kaewkhao, N. (2022). Noether symmetry approach in non-minimal derivative coupling gravity (SCIE). European Physical Journal C, 82(6), Article number 556.
3
Kanesom, T., Channuie, P., & Kaewkhao, N. (2021). Noether symmetry approach in Eddington-inspired Born–Infeld gravity. European Physical Journal C, 2021(81), Article number: 357.
4
Kaewkhao, N. (2020). Beautiful form of Geff in EiBI gravity via the Ward–Kodama entropy-area law. Physics Of The Dark Universe, 27, 100458.
5
Kaewkhao, N., Kanesom, T., & Channuie, P. (2018). Noether symmetry approach in the cosmological alpha-attractors. Nuclear Physics B, 931, 216-225.