บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2552
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2548
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Deep Learning and Machine Learning
Image and Medical Data Analysis
High Performance Computing
Internet Technology and We

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35069337900
1
Damkliang K., Wongsirichot T., Thongsuksai P., 2021. Tissue classification for colorectal cancer utilizing techniques of deep learning and machine learning. Biomedical Engineering - Applications, Basis and Communications 33(3) (cited 5 times)
2
Damkliang K., Tandayya P., 2020. Middleware for running and debugging Taverna workflows utilising RESTful web services. International Journal of Simulation and Process Modelling 15(6): 571-583. (cited 0 times)
3
Damkliang K., Andritsch J., Khamkom K., Thongthep N., 2019. A system for sleepwalking accident prevention utilizing the remote sensor of wearable device. ECTI Transactions on Computer and Information Technology 13(2): 176-185. (cited 1 times)
4
Damkliang K., Tandayya P., Sangket U., Pasomsub E., 2016. Integrated Automatic Workflow for Phylogenetic Tree Analysis Using Public Access and Local Web Services. Journal of integrative bioinformatics 13(1): 287. (cited 1 times)
5
Damkliang K., Wutthisamai S., Jirasinchanarat P., 2016. Guessing English vocabularies: A game application for children on multiple mobile platforms. 2016 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology, KST 2016 : 102-107. (cited 0 times)
6
Damkliang K., Tandayya P., Sangket U., Mahasirimongkol S., Pasomsab E., 2016. An efficient process for enhancing genotype imputation in Genome-wide association studies using high performance computing. ICSEC 2015 - 19th International Computer Science and Engineering Conference: Hybrid Cloud Computing: A New Approach for Big Data Era (cited 0 times)
7
Damkliang K., Saelue J., Jingjit J., 2014. A preliminary design of recommended nutrition and energy expenditure application for smartphone. Applied Mechanics and Materials 490-491: 752-756. (cited 0 times)
8
Damkliang K., Nanphan P., Mamodee T., 2014. A prototype of calligraphy application design for students on tablet computer. Applied Mechanics and Materials 490-491: 747-751. (cited 0 times)
9
Damkliang K., Kaeoaiad C., Chehmasong S., 2014. Ranaad-Xek: A prototype design of traditional thai musical instrument application for android tablet PC. Advances in Intelligent Systems and Computing 250: 131-140. (cited 2 times)
10
Damkliang K., Nanphan P., Mamodee T., 2014. Thai handwriting practice on android tablets. Advanced Materials Research 931-932: 1335-1341. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Damkliang, K., Wongsirichot, T., & Thongsuksai, P. (2021). TISSUE CLASSIFICATION FOR COLORECTAL CANCER UTILIZING TECHNIQUES OF DEEP LEARNING AND MACHINE LEARNING (ESCI). Biomedical Engineering-applications Basis Communications, 33(3), Article number 2150022.
2
Damkliang, K., Tandayya, P., Sangket, U., & Pasomsub, E. (2016). Integrated Automatic Workflow for Phylogenetic Tree Analysis Using Public Access and Local Web Services. Journal Of Integrative Bioinformatics, 13(1), 287.