ผศ.ดร.

จงดี นพรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
Ph.D. (Anatomy and Cell Biology) East Carolina University
สหรัฐอเมริกา
2548
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Anatomy and cell Biology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36632569100
1
Wutiruk T., Buapet P., Nopparat J., Kong E., Yaakub S.M., Ow Y.X., 2022. Acclimation to low light modifies nitrogen uptake in Halophila ovalis (R.Brown) J.D. Hooker. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 549 (cited 0 times)
2
Siringoringo B., Huipao N., Tipbunjong C., Nopparat J., Wichienchot S., Hutapea A., Khuituan P., 2021. Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 11(10): 440-449. (cited 2 times)
3
Saetan J., Nopparat J., Tipbunjong C., Khimmaktong W., Vongvatcharanon U., Puriwattanakul K., Tangtrakulwanich B., Thammakhet-Buranachai C., Udomuksorn W., 2021. Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5): 1435-1442. (cited 0 times)
4
Li M., Nopparat J., Aguilar B.J., Chen Y.h., Zhang J., Du J., Ai X., Luo Y., Jiang Y., Boykin C., Lu Q., 2020. Intratumor δ-catenin heterogeneity driven by genomic rearrangement dictates growth factor dependent prostate cancer progression. Oncogene 39(22): 4358-4374. (cited 1 times)
5
Usman F., Nopparat J., Javed I., Srichana T., 2020. Biodistribution and histopathology studies of amphotericin B sodium deoxycholate sulfate formulation following intratracheal instillation in rat models. Drug Delivery and Translational Research 10(1): 59-69. (cited 5 times)
7
Paul P., Nopparat J., Nuanplub M., Treetong A., Suedee R., 2017. Improvement in insulin absorption into gastrointestinal epithelial cells by using molecularly imprinted polymer nanoparticles: Microscopic evaluation and ultrastructure. International Journal of Pharmaceutics 530(1-2): 279-290. (cited 15 times)
8
Nopparat J., Zhang J., Lu J.P., Chen Y.H., Zheng D., Neufer P.D., Fan J.M., Hong H., Boykin C., Lu Q., 2015. δ-Catenin, a Wnt/β-catenin modulator, reveals inducible mutagenesis promoting cancer cell survival adaptation and metabolic reprogramming. Oncogene 34(12): 1542-1552. (cited 23 times)
9
Lu J.P., Zhang J., Kim K., Case T.C., Matusik R.J., Chen Y.h., Wolfe M., Nopparat J., Lu Q., 2010. Human homolog of Drosophila Hairy and enhancer of split 1, Hes1, negatively regulates δ-catenin (CTNND2) expression in cooperation with E2F1 in prostate cancer. Molecular Cancer 9 (cited 11 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wutiruk, T., Buapet, P., Nopparat, J., Kong, E., Maryam Yaakub, S., & Xiang Ow, Y. (2022). Acclimation to low light modifies nitrogen uptake in Halophila ovalis (R.Brown) J.D. Hooker (SCIE). Journal Of Experimental Marine Biology And Ecology, 549, Article No. 151705.
2
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
3
Siringoringo, B., Huipao, N., Tipbunjong, C., Nopparat, J., Wichienchot, S., M Hutapea, A., & Muangnil, P. (2021). Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 11(10), 440 - 449.
4
Li, M., Nopparat, J., J. Aguilar, B., Chen, Y., Zhang, J., Du, J., Ai, X., Luo, Y., Jiang, Y., Boykin, C., & Lu, Q. (2020). Intratumor δ-catenin heterogeneity driven by genomic rearrangement dictates growth factor dependent prostate cancer progression. Oncogene, 39(22), 4358-4374.
5
Usman, F., Nopparat, J., Javed, I., & Srichana, T. (2020). Biodistribution and histopathology studies of amphotericin B sodium deoxycholate sulfate formulation following intratracheal instillation in rat models. Drug Delivery And Translational Research, 10(1), 59-69.
6
Sritharadol, R., Chunhachaichana, C., Kumlungmak, S., Buatong, W., Dechraksa, J., Suwandecha, T., Sriwiriyajan, S., Nopparat, J., & Srichana, T. (2019). The safety and efficacy of mupirocin topical spray for burn wound healing in a rat model. International Journal Of Pharmaceutical Quality Assurance, 10(1), 51-59.
7
Komolkriengkrai, M., Nopparat, J., Vongvatcharanon, U., Anupunpisit, V., & Khimmaktong, W. (2019). Effect of glabridin on collagen deposition in liver and amelioration of hepatocyte destruction in diabetes rats. Experimental And Therapeutic Medicine, 2019, 1-11.
8
Nopparat, J., Nualla-ong, A., & Phongdara, A. (2019). Ethanolic extracts of Pluchea indica (L.) leaf pretreatment attenuates cytokine-induced β-cell apoptosis in multiple low-dose streptozotocin-induced diabetic mice. Plos One, 14(2), 1-19.
9
Nopparat, J., Khimmaktong, W., Sanpradit, P., & Kongnual, R. (2018). Ameliorative effects of glabridin on the structure and function of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats. Journal Of Medicinal Plants Research, 12, 228-239.
10
Kumar Paul, P., Nopparat, J., Nualplab, M., Treetong, A., & Suedee, R. (2017). Improvement in insulin absorption into gastrointestinal epithelial cells by using molecularly imprinted polymer nanoparticles: Microscopic evaluation and ultrastructure. International Journal Of Pharmaceutics, 530(1-2), 279-290.