ผศ.ดร.

จงดี นพรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
Ph.D. (Anatomy and Cell Biology) East Carolina University
สหรัฐอเมริกา
2548
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Anatomy and cell Biology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36632569100
1
Bintang M.A.K.M., Nopparat J., Srichana T., 2023. In vivo evaluation of nephrotoxicity and neurotoxicity of colistin formulated with sodium deoxycholate sulfate in a mice model. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 396(11): 3243-3252. (cited 1 times)
2
Khongthong S., Faroongsarng D., Roekngam N., Nopparat J., Kraitavin W., Pastor A., Steiner T., Theapparat Y., 2023. Sanguinarine-based isoquinoline alkaloids modulated the gut-brain axis and enhanced growth performance and gut integrity in natural heat stress broiler chickens. Livestock Science 275 (cited 0 times)
3
Luengluetham P., Chotikarn P., Nopparat J., Buapet P., 2023. Ecotoxicological assessment of copper and zinc in a common aquatic plant Ceratophyllum demersum: Physiological effects and biomarker responses. Aquatic Botany 188 (cited 1 times)
5
Nopparat J., Khimmaktong W., Pholpramool C., Tipbunjong C., 2023. Hypoglycemic effect of flavonoid glabridin prevents homeostatic disruption of native achilles tendon in streptozotocin-induced type 1 diabetic rats. Sains Malaysiana 52(2): 579-588. (cited 0 times)
6
Wutiruk T., Buapet P., Nopparat J., Kong E., Yaakub S.M., Ow Y.X., 2022. Acclimation to low light modifies nitrogen uptake in Halophila ovalis (R.Brown) J.D. Hooker. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 549 (cited 1 times)
7
Siringoringo B., Huipao N., Tipbunjong C., Nopparat J., Wichienchot S., Hutapea A., Khuituan P., 2021. Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 11(10): 440-449. (cited 6 times)
8
Saetan J., Nopparat J., Tipbunjong C., Khimmaktong W., Vongvatcharanon U., Puriwattanakul K., Tangtrakulwanich B., Thammakhet-Buranachai C., Udomuksorn W., 2021. Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5): 1435-1442. (cited 0 times)
9
Li M., Nopparat J., Aguilar B.J., Chen Y.h., Zhang J., Du J., Ai X., Luo Y., Jiang Y., Boykin C., Lu Q., 2020. Intratumor δ-catenin heterogeneity driven by genomic rearrangement dictates growth factor dependent prostate cancer progression. Oncogene 39(22): 4358-4374. (cited 4 times)
10
Usman F., Nopparat J., Javed I., Srichana T., 2020. Biodistribution and histopathology studies of amphotericin B sodium deoxycholate sulfate formulation following intratracheal instillation in rat models. Drug Delivery and Translational Research 10(1): 59-69. (cited 7 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Ali Khumaini Mudhar Bintang, M., Nopparat, J., & Srichana, T. (2023). In vivo evaluation of nephrotoxicity and neurotoxicity of colistin formulated with sodium deoxycholate sulfate in a mice model . Naunyn-schmiedeberg's Archives Of Pharmacology, 396(11), 3243-3252.
2
Khongthong, S., Faroongsarng, D., Roekngam, N., Nopparat, J., Kraitavin, W., Pastor, A., Steiner, T., & Theapparat, Y. (2023). Sanguinarine-based isoquinoline alkaloids modulated the gut-brain axis and enhanced growth performance and gut integrity in natural heat stress broiler chickens. Livestock Science, 275, Article number 105297.
3
Luengluetham, P., Chotikarn, P., Nopparat, J., & Buapet, P. (2023). Ecotoxicological assessment of copper and zinc in a common aquatic plant Ceratophyllum demersum: Physiological effects and biomarker responses (SCIE). Aquatic Botany, 188, Article number 103678.
4
Nopparat, J., Khuituan, P., Peerakietkhajorn, S., & Teanpaisan, R. (2023). Probiotics of Lacticaseibacillus paracasei SD1 and Lacticaseibacillus rhamnosus SD11 attenuate inflammation and beta-cell death in streptozotocin-induced type 1 diabetic mice (SCIE). Plos One, 18(4), e0284303.
5
Nopparat, J., Khimmaktong, W., Pholpramool, C., & Tipbunjong, C. (2023). Hypoglycemic Effect of Flavonoid Glabridin Prevents Homeostatic Disruption of Native Achilles Tendon in Streptozotocin-Induced Type I Diabetic Rats (SCIE). Sains Malaysiana, 52(2), 579-588.
6
Wutiruk, T., Buapet, P., Nopparat, J., Kong, E., Maryam Yaakub, S., & Xiang Ow, Y. (2022). Acclimation to low light modifies nitrogen uptake in Halophila ovalis (R.Brown) J.D. Hooker (SCIE). Journal Of Experimental Marine Biology And Ecology, 549, Article No. 151705.
7
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
8
Siringoringo, B., Huipao, N., Tipbunjong, C., Nopparat, J., Wichienchot, S., M Hutapea, A., & Muangnil, P. (2021). Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 11(10), 440 - 449.
9
Li, M., Nopparat, J., J. Aguilar, B., Chen, Y., Zhang, J., Du, J., Ai, X., Luo, Y., Jiang, Y., Boykin, C., & Lu, Q. (2020). Intratumor δ-catenin heterogeneity driven by genomic rearrangement dictates growth factor dependent prostate cancer progression. Oncogene, 39(22), 4358-4374.
10
Usman, F., Nopparat, J., Javed, I., & Srichana, T. (2020). Biodistribution and histopathology studies of amphotericin B sodium deoxycholate sulfate formulation following intratracheal instillation in rat models. Drug Delivery And Translational Research, 10(1), 59-69.
11
Sritharadol, R., Chunhachaichana, C., Kumlungmak, S., Buatong, W., Dechraksa, J., Suwandecha, T., Sriwiriyajan, S., Nopparat, J., & Srichana, T. (2019). The safety and efficacy of mupirocin topical spray for burn wound healing in a rat model. International Journal Of Pharmaceutical Quality Assurance, 10(1), 51-59.
12
Komolkriengkrai, M., Nopparat, J., Vongvatcharanon, U., Anupunpisit, V., & Khimmaktong, W. (2019). Effect of glabridin on collagen deposition in liver and amelioration of hepatocyte destruction in diabetes rats. Experimental And Therapeutic Medicine, 2019, 1-11.
13
Nopparat, J., Nualla-ong, A., & Phongdara, A. (2019). Ethanolic extracts of Pluchea indica (L.) leaf pretreatment attenuates cytokine-induced β-cell apoptosis in multiple low-dose streptozotocin-induced diabetic mice. Plos One, 14(2), 1-19.
14
Nopparat, J., Khimmaktong, W., Sanpradit, P., & Kongnual, R. (2018). Ameliorative effects of glabridin on the structure and function of pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats. Journal Of Medicinal Plants Research, 12, 228-239.
15
Kumar Paul, P., Nopparat, J., Nualplab, M., Treetong, A., & Suedee, R. (2017). Improvement in insulin absorption into gastrointestinal epithelial cells by using molecularly imprinted polymer nanoparticles: Microscopic evaluation and ultrastructure. International Journal Of Pharmaceutics, 530(1-2), 279-290.