นางสาว

บุญนภา คูธนากรเดช

จ.บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2560
M.B.A. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไทย
2547
วท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย