ดร.

เครือวัลย์ ยุนรัมย์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2551
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2541
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 24491266600
1
Whan-Air W., Thongprajukaew K., Salaeharae T., Yoonram K., 2018. Identification of wild and farmed broadhead catfish (Clarias macrocephalus Günther, 1864) based on morphometry, digestive indexes and flesh quality. Journal of Oceanology and Limnology 36(5): 1788-1797. (cited 5 times)
2
Nonthaput T., Hahor W., Thongprajukaew K., Yoonram K., Rodjaroen S., 2017. Cathepsin activities and thermal properties of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) meat during ambient storage. Agriculture and Natural Resources 51(3): 206-211. (cited 3 times)
3
Hahor W., Thongprajukaew K., Yoonram K., Rodjaroen S., 2016. Gastrointestinal Functionality of Aquatic Animal (Oreochromis niloticus) Carcass in Water Allows Estimating Time of Death. Journal of Forensic Sciences 61(6): 1647-1655. (cited 7 times)
4
Thongprajukaew K., Rodjaroen S., Yoonram K., Sornthong P., Hutcha N., Tantikitti C., Kovitvadhi U., 2015. Effects of dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture 439: 45-52. (cited 23 times)
5
Yoonram K., Takahashi S., Rattanapittayaporn A., Koyama T., Wititsuwannakul D., Wititsuwannakul R., 2008. cDNA, from Hevea brasiliensis latex, encoding 1-deoxy-d-xylulose-5-phosphate reductoisomerase. Plant Science 175(5): 694-700. (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Hwan-air, W., Thongprajukaew, K., Salaeharae, T., & Yoonram, K. (2018). Identification of wild and farmed broadhead catfish ( Clarias macrocephalus Günther, 1864) based on morphometry, digestive indexes and flesh quality. Journal Of Oceanology And Limnology, 36(5), 1788–1797.
2
Nonthaput, T., Hahor, W., Thongprajukaew, K., Yoonram, K., & Rodjaroen, S. (2017). Cathepsin activities and thermal properties of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) meat during ambient storage. Agriculture And Natural Resources, 51(3), 206-211.
3
Hahor, W., Thongprajukaew, K., Yoonram, K., & Rodjaroen, S. (2016). Gastrointestinal Functionality of Aquatic Animal (Oreochromis niloticus) Carcass in Water Allows Estimating Time of Death. Journal Of Forensic Sciences, 61(6), 1647-1655.
4
Thongprajukaew, K., Rodjaroen, S., Yoonram, K., Sornthong, P., Hutcha, N., Tantikitti, C., & Kovitvadhi, U. (2015). Effects of dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 439, 45-52.