ผศ.ดร.

ลัดดา ลีละวัฒน์วัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2552
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2543
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2542
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 26642551900
1
Yalapae A., Amera A., Leelawatwattana L., Hutamekalin P., Chirapongsatonkul N., Rattanaporn O., 2023. Anti-Lipopolysaccharide Factor from Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) Exhibits Antibacterial Activity. Journal of Fisheries and Environment 47(3): 11-26. (cited 0 times)
2
Krainara W., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2021. The influence of Zn2+-binding motif sequence on the catalytic activity of transthyretin towards amyloid beta. ScienceAsia 47(4): 449-456. (cited 0 times)
3
Tola A.J., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. The catalytic kinetics of chicken transthyretin towards human Aβ1–42. Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology 226 (cited 3 times)
4
Eze F., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. Structural stabilization of human transthyretin by Centella asiatica (L.) Urban extract: Implications for TTR Amyloidosis. Biomolecules 9(4) (cited 14 times)
5
Tangthavewattana S., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2019. The hydrophobic C-terminal sequence of transthyretin affects its catalytic kinetics towards amidated neuropeptide Y. FEBS Open Bio 9(4): 594-604. (cited 5 times)
6
Poodproh R., Kaewmeechai S., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2017. Increasing the length and hydrophobicity of the C-terminal sequence of transthyretin strengthens its binding affinity to retinol binding protein. FEBS Open Bio 7(12): 1891-1898. (cited 1 times)
7
Leelawatwattana L., Praphanphoj V., Prapunpoj P., 2016. Proteolytic activity of Crocodylus porosus transthyretin protease and role of the terminal polypeptide sequences. ScienceAsia 42(3): 190-200. (cited 4 times)
8
Khwanmunee J., Leelawatwattana L., Prapunpoj P., 2016. Gene structure and evolution of transthyretin in the order Chiroptera. Genetica 144(1): 71-83. (cited 0 times)
9
Leelawatwattana L., Praphanphoj V., Prapunpoj P., 2011. Effect of the N-terminal sequence on the binding affinity of transthyretin for human retinol-binding protein. FEBS Journal 278(18): 3337-3347. (cited 8 times)
10
Prapunpoj P., Leelawatwattana L., 2009. Evolutionary changes to transthyretin: Structure-function relationships. FEBS Journal 276(19): 5330-5341. (cited 48 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Yalapae, A., Amera, A., Leelawatwattana, L., Hutamekalin, P., Chirapongsatonkul, N., & Rattanaporn, O. (2023). Anti-Lipopolysaccharide Factor from Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) Exhibits Antibacterial Activity. Journal Of Fisheries And Environment, 47(3), 11 - 26.
2
Yalapae, A., Amera, A., Leelawatwattana, L., Hutamekalin, P., Chirapongsatonkul, N., & Rattanaporn, O. (2023). Accepted-Anti‐Lipopolysaccharide Factor from Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) Exhibits Antibacterial Activity. Journal Of Fisheries And Environment, 47(3), 00.
3
Krainara, W., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2021). Accepted - The Influence of Zn2+ -binding motif sequence on catalytic activity of transthyretin towards amyloid beta. Scienceasia, 00, 00.
4
Tangthavewattana, S., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2019). The hydrophobic C-terminal sequence of transthyretin affects its catalytic kinetics towards amidated neuropeptide Y. Febs Open Bio, 9(4), 594-604.
5
Tola, A., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2019). The catalytic kinetics of chicken transthyretin towards human Aβ1–42. Comparative Biochemistry And Physiology Part - C: Toxicology And Pharmacology, 2019, Article number 108610.
6
Eze, F., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2019). Structural Stabilization of Human Transthyretin by Centella asiatica (L.) Urban Extract: Implications for TTR Amyloidosis. Biomolecules, 9(4), 128 (1-18).
7
Tangthavewattana, S., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2018). The catalytic kinetics of transthyretin towards amidated neuropeptide Y and the effect of the hydrophobic C-terminal sequence. Febs Open Bio, 00, 1-33.
8
Poodproh, R., Kaewmeechai, S., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2017). Increasing the length and hydrophobicity of the C-terminal sequence of transthyretin strengthens its binding affinity to retinol binding protein. Febs Open Bio, 7(12), 1891-1898.
9
Leelawatwattana, L., Praphanphoj, V., & Prapunpoj, P. (2016). Proteolytic activity of Crocodylus porosus transthyretin protease and role of the terminal polypeptide sequences. Scienceasia, 42(3), 190-200.
10
Khwanmunee, J., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (2016). Gene structure and evolution of transthyretin in the order Chiroptera. Genetica, 144(1), 71-83.
11
Supuntee, S., Leelawatwattana, L., ประพันธ์พจน์, ว., & Prapunpoj, P. (2012). Dynamic protien expression profiles in Thai major depressive disorder with different response to Fluoxetine. Isan Journal Of Pharmaceutical Sciences, 8(1), 47-54.
12
Leelawatwattana, L., Praphanphoj, V., & Prapunpoj, P. (2011). Effect of the N-terminal sequence on the binding affinity of transthyretin for human retinol-binding protein. Febs Journal , 278(18), 3337-3347.
13
Prapunpoj, P., & Leelawatwattana, L. (2009). Evolutionary changes to transthyretin: structure-function relationships. Febs Journal, 276(19), 5330-5341.
14
Nurerk, P., Leelawatwattana, L., & Prapunpoj, P. (1991). The transthyretin intron 1 based interordinal relationship of Laurasitheria. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 44(3), 1-31.