บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

วิภาวดี เสียงล้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
Ph.D. (Microbiology) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2550
M.Sc. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2545
B.Sc. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Medical Microbiology, Medical Technology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23135635900
1
Issarachot P., Sangkaew W., Sianglum W., Saeloh D., Limsuwan S., Voravuthikunchai S.P., Joycharat N., 2021. α-Glucosidase inhibitory, antibacterial, and antioxidant activities of natural substances from the wood of Derris reticulata Craib. Natural Product Research 35(17): 2858-2865. (cited 4 times)
2
Puntarut J., Sianglum W., Tanasawet S., Chonpathompikunlert P., Sukketsiri W., 2020. Anti-inflammatory effect of tamarind seed coat extract against LPS-Induced RAW264.7 macrophages. Sains Malaysiana 49(6): 1303-1312. (cited 0 times)
3
Sianglum W., Muangngam K., Joycharat N., Voravuthikunchai S.P., 2019. Mechanism of action and biofilm inhibitory activity of lupinifolin against multidrug-resistant enterococcal clinical isolates. Microbial Drug Resistance 25(10): 1391-1400. (cited 14 times)
4
Mitsuwan W., Jiménez-Munguía I., Visutthi M., Sianglum W., Jover A., Barcenilla F., García M., Pujol M., Gasch O., Domínguez M.A., Camoez M., Dueñas C., Ojeda E., Martínez J.A., Marco F., Chaves F., Lagarde M., López-Medrano F., Montejo J.M., Bereciertua E., Hernández J.L., von Wichmann M., Goenaga A., García-Arenzana J.M., Padilla B., Padilla C., Cercenado E., García-Prado G., Tapiol J., Horcajada J.P., Montero M., Salvadó M., Arnáiz A., Fernández C., Calbo E., Xercavins M., Granados A., Fontanals D., Pintado V., Loza E., Torre-Cisneros J., Lara R., Rodríguez-López F., Natera C., Blanco J.R., Olarte I., Benito N., Mirelis B., Murillas J., Ruiz de Gopegui E., Espejo H., Morera M.A., Rodríguez-Baño J., López-Cortés L.E., Pascual A., Martín C., Lepe J.A., Molina J., Sordé R., Almirante B., Larrosa N., Rodríguez-Ortega M.J., Voravuthikunchai S.P., 2019. Rhodomyrtone decreases Staphylococcus aureus SigB activity during exponentially growing phase and inhibits haemolytic activity within membrane vesicles. Microbial Pathogenesis 128: 112-118. (cited 14 times)
5
Sianglum W., Saeloh D., Tongtawe P., Wootipoom N., Indrawattana N., Voravuthikunchai S., 2018. Early effects of rhodomyrtone on membrane integrity in methicillin-resistant staphylococcus aureus. Microbial Drug Resistance 24(7): 882-889. (cited 10 times)
6
Musthafa K., Sianglum W., Saising J., Lethongkam S., Voravuthikunchai S., 2017. Evaluation of phytochemicals from medicinal plants of Myrtaceae family on virulence factor production by Pseudomonas aeruginosa. APMIS 125(5): 482-490. (cited 18 times)
8
Sianglum W., Srimanote P., Taylor P.W., Rosado H., Voravuthikunchai S.P., 2012. Transcriptome Analysis of Responses to Rhodomyrtone in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. PLoS ONE 7(9) (cited 36 times)
9
Sianglum W., Srimanote P., Wonglumsom W., Kittiniyom K., Voravuthikunchai S., 2011. Proteome analyses of cellular proteins in methicillin-resistant Staphylococcus aureus treated with rhodomyrtone, a novel antibiotic candidate. PLoS ONE 6(2) (cited 83 times)
10
Sianglum W., Kittiniyom K., Srimanote P., Wonglumsom W., 2009. Development of multiplex pcr assays for detection of antimicrobial resistance genes in Escherichia Coli and enterococci. Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology 17(2): 117-134. (cited 6 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Puntarut, J., Sianglum, W., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., & Sukketsiri, W. (2020). Anti-inflammatory Effect of Tamarind Seed Coat Extract against LPS-Induced RAW264.7 Macrophages. Sains Malaysiana, 49(6), 1303-1312.
2
Sianglum, W., Muangngam, K., Joycharat, N., & Voravuthikunchai, S. (2019). Mechanism of action and biofilm inhibitory activity of lupinifolin against multidrug-resistant enterococcal clinical isolates. Microbial Drug Resistance, 00, 00.
3
Mitsuwan, W., Jiménez-munguía, I., Visutthi, M., Sianglum, W., Jover, A., Barcenilla, F., García, M., Pujol, M., Gasch, O., Domínguez, M., Camoez, M., Dueñas, C., Ojeda, E., Martínez, J., Marco, F., Chaves, F., Lagarde, M., López-medrano, F., Montejo, J., Bereciertua, E., Hernández, J., Von-wichmann, M., Goenaga, A., García-arenzana, J., Padilla, B., Padilla, C., Cercenado, E., García-prado, G., Tapiol, J., Horcajada, J., Montero, M., Salvadó, M., Arnáiz, A., Fernández, C., Calbo, E., Xercavins, M., Granados, A., Fontanals, D., Pintado, V., Loza, E., Torre-cisneros, J., Lara, R., Rodríguez-lópez, F., Nátera, C., Blanco, J., Olarte, I., Benito, N., Mirelis, B., Murillas, J., Ruíz De Gopegui, E., Espejo, H., Morera, M., Rodríguez-baño, J., López-cortés, L., Pascual, &., Martín, C., Lepe, J., Molina, J., Sordé, R., Almirante, B., Larrosa, N., Rodríguez-ortega, M., & Voravuthikunchai, S. (2019). Rhodomyrtone decreases Staphylococcus aureus SigB activity during exponentially growing phase and inhibits haemolytic activity within membrane vesicles. Microbial Pathogenesis, 128, 112-118.
4
Sianglum, W., Saeloh, D., Tongtawe, P., Voothipoom, N., Indrawattana, N., & Voravuthikunchai, S. (2018). Early Effects of Rhodomyrtone on Membrane Integrity in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Microbial Drug Resistance, 24(7), 882-889.
5
, M., Sianglum, W., Saising, J., Lethongkam, S., & Voravuthikunchai, S. (2017). Evaluation of phytochemicals from medicinal plants of Myrtaceae family on virulence factor production by Pseudomonas aeruginosa. Apmis, 125, 482-490.
6
Voravuthikunchai, S., Sianglum, W., Srimanote, P., Taylor, P., & Rosado, H. (2012). Transcriptome analysis of responses to rhodomyrtone in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Plos One, 7(9), 1-7.