บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

วรศักดิ์ เพชรวโรทัย

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
วท.ด. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2551
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2548
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Bioplastics, Blends and Composites

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35748128100
1
Suparanon T., Klinjan S., Phusunti N., Phetwarotai W., 2024. Highly impact toughened and excellent flame-retardant polylactide/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend foams with phosphorus-containing and food waste-derived flame retardants. International Journal of Biological Macromolecules 263 (cited 1 times)
2
Suparanon T., Phusunti N., Phetwarotai W., 2023. Properties and flame retardancy of polylactide composites incorporating tricresyl phosphate and modified microcrystalline cellulose from oil palm empty fruit bunch waste. International Journal of Biological Macromolecules 253 (cited 2 times)
3
Chantanumat Y., Phetwarotai W., Sangthong S., Palamanit A., Abu Bakar M.S., Cheirsilp B., Phusunti N., 2023. Characterization of bio-oil and biochar from slow pyrolysis of oil palm plantation and palm oil mill wastes. Biomass Conversion and Biorefinery 13(15): 13813-13825. (cited 8 times)
4
Kongngoen P., Phetwarotai W., Assabumrungrat S., Phusunti N., 2023. Possible use of spent FCC catalyst for upgrading of wax from the pyrolysis of plastics to liquid fuel. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 173 (cited 5 times)
5
Sangthong S., Phetwarotai W., Bakar M.S.A., Cheirsilp B., Phusunti N., 2022. Phenol-rich bio-oil from pyrolysis of palm kernel shell and its isolated lignin. Industrial Crops and Products 188 (cited 13 times)
6
Suparanon T., Kaewchuy S., Phusunti N., Suchaiya V., Phetwarotai W., 2022. Synergistic effect of microcrystalline cellulose from oil palm empty fruit bunch waste and tricresyl phosphate on the properties of polylactide composites. International Journal of Biological Macromolecules 220: 1480-1492. (cited 7 times)
7
Phetwarotai W., Zawong M., Phusunti N., Aht-Ong D., 2021. Toughening and thermal characteristics of plasticized polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films: Influence of compatibilization. International Journal of Biological Macromolecules 183: 346-357. (cited 23 times)
8
Saeaung K., Phusunti N., Phetwarotai W., Assabumrungrat S., Cheirsilp B., 2021. Catalytic pyrolysis of petroleum-based and biodegradable plastic waste to obtain high-value chemicals. Waste Management 127: 101-111. (cited 74 times)
10
Suparanon T., Phetwarotai W., 2020. Fire-extinguishing characteristics and flame retardant mechanism of polylactide foams: Influence of tricresyl phosphate combined with natural flame retardant. International Journal of Biological Macromolecules 158: 1090-1101. (cited 32 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Suparanon, T., Klinjan, S., Phusunti, N., & Phetwarotai, W. (2024). Highly impact toughened and excellent flame-retardant polylactide/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend foams with phosphorus-containing and food waste-derived flame retardants (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 263(2), Article number 130147.
2
Suparanon, T., Phusunti, N., & Phetwarotai, W. (2023). Properties and flame retardancy of polylactide composites incorporating tricresyl phosphate and modified microcrystalline cellulose from oil palm empty fruit bunch waste (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 253, Article number 127580.
3
Kongngoen, P., Phetwarotai, W., Assabumrungrat, S., & Phusunti, N. (2023). Possible use of spent FCC catalyst for upgrading of wax from the pyrolysis of plastics to liquid fuel (SCIE). Journal Of Analytical And Applied Pyrolysis, 173, Article number 106076.
4
Chantanumat, Y., Phetwarotai, W., Sangtong, S., Palamanit, A., Abu Bakar, M., Cheirsilp, B., & Phusunti, N. (2023). Characterization of bio-oil and biochar from slow pyrolysis of oil palm plantation and palm oil mill wastes (SCIE). Biomass Conversion And Biorefinery, 13(15), 13813 - 13825.
5
Suparanon, T., Kaewchuy, S., Phusunti, N., Suchaiya, V., & Phetwarotai, W. (2022). Synergistic effect of microcrystalline cellulose from oil palm empty fruit bunch waste and tricresyl phosphate on the properties of polylactide composites (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 220, 1480 - 1492.
6
Sangtong, S., Phetwarotai, W., Abu Bakar, M., Cheirsilp, B., & Phusunti, N. (2022). Phenol-rich bio-oil from pyrolysis of palm kernel shell and its isolated lignin (SCIE). Industrial Crops And Products, 188, Article No.115648.
7
Phetwarotai, W., Zawong, M., Phusunti, N., & Aht-ong, D. (2021). Toughening and thermal characteristics of plasticized polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films: Influence of compatibilization. International Journal Of Biological Macromolecules, 183, 346-357.
8
Saeaung, K., Phusunti, N., Phetwarotai, W., Assabumrungrat, S., & Cheirsilp, B. (2021). Catalytic pyrolysis of petroleum-based and biodegradable plastic waste to obtain high-value chemicals. Waste Management, 127, 101-111.
9
Phetwarotai, W., Suparanon, T., Phusunti, N., & Potiyaraj, P. (2020). Influence of compatibilizer and multifunctional additive loadings on flame retardation, plasticization, and impact modification of polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) biodegradable blends. Polymers For Advanced Technologies, 31(9), 2094-2107.
10
Suparanon, T., & Phetwarotai, W. (2020). Fire-extinguishing characteristics and flame retardant mechanism of polylactide foams: Influence of tricresyl phosphate combined with natural flame retardant. International Journal Of Biological Macromolecules, 158, 1090-1101.
11
Tirapanampai, C., Phetwarotai, W., & Phusunti, N. (2019). Effect of temperature and the content of Na2CO3 as a catalyst on the characteristics of bio-oil obtained from the pyrolysis of microalgae. Journal Of Analytical And Applied Pyrolysis , 142, Article number 104644 (1-7).
12
ฉันทานุมัติ, ญ., เพชรวโรทัย, ว., & ภู่สันติ, น. (2019). การศึกษาจลนพลศาสตร์และกระบวนการไพโรไลซิสของกะลาปาล์มและทะลายปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ (Kinetic study and pyrolysis of palm kernel shell (PKS) and palm empty fruit bunches (EFB) for bio-oil production). วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 47(3), 449-458.
13
Phetwarotai, W., Phusunti, N., & Aht-ong, D. (2019). Preparation and Characteristics of Poly(butylene adipate-coterephthalate)/Polylactide Blend Films via Synergistic Efficiency of Plasticization and Compatibilization. Chinese Journal Of Polymer Science (english Edition), 37(1), 68-78.
14
Phetwarotai, W., Maneechot, H., Kalkornsurapranee, E., & Phusunti, N. (2018). Thermal behaviors and characteristics of polylactide/poly(butylene succinate) blend films via reactive compatibilization and plasticization. Polymers For Advanced Technologies, 29(7), 2121-2133.
15
Suparanon, T., Surisaeng, J., Phusunti, N., & Phetwarotai, W. (2018). Synergistic Efficiency of Tricresyl Phosphate and Montmorillonite on the Mechanical Characteristics and Flame Retardant Properties of Polylactide and Poly(butylene succinate) Blends. Chinese Journal Of Polymer Science (english Edition), 36(5), 620−631.
16
Phusunti, N., Phetwarotai, W., & Tekasakul, S. (2018). Effects of torrefaction on physical properties, chemical composition and reactivity of microalgae. Korean Journal Of Chemical Engineering, 35(2), 503–510.
17
Suparanon, T., Phusunti, N., & Phetwarotai, W. (2018). Properties and characteristics of polylactide blends: Synergistic combination of poly(butylene succinate) and flame retardant. Polymers For Advanced Technologies, 29(2), 785-794.
18
ศุภรานนท์, ธ., ภู่สันติ, น., & เพชรวโรทัย, ว. (2017). พฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและหน่วงไฟของพอลิแลกไทด์และซิงค์บอเรต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, 7(2), 98-110.
19
ติระพันธ์อำไพ, ช., เพชรวโรทัย, ว., & ภู่สันติ, น. (2017). การผลิตน้ามันชีวภาพผ่านกระบวนการไพโรไลซิสที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี, 7(2), 120-132.
20
Phusunti, N., Phetwarotai, W., Tirapanampai, C., & Tekasakul, S. (2017). Subcritical Water Hydrolysis of Microalgal Biomass for Protein and Pyrolytic Bio-oil Recovery. Bioenergy Research, 10(4), 1005-1017.
21
Phetwarotai, W., Tanrattanakul, V., & Phusunti, N. (2016). Mechanical characteristics and thermal behaviours of polylactide blend films: Influence of nucleating agent and poly(butylenes adipate-co-terephthalate). Plastics, Rubber And Composites, 45(8), 333-345.
22
Phetwarotai, W., Tanrattanakul, V., & Phusunti, N. (2016). Synergistic effect of nucleation and compatibilization on the polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films. Chinese Journal Of Polymer Science (english Edition), 34(9), 1129-1140.
23
Kalkornsurapranee, E., Phetwarotai, W., & Johns, J. (2014). Grafting of maleic anhydride and amine derivative onto natural rubber for high performance Elastomeric applications. American-eurasian Journal Of Sustainable Agriculture, 8(4), 92-98.