นาย

กิตติกร ชุมยวง

ช่างเทคนิค

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
ค.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย