นาย

ธีรยุทธ มาลากูล

ช่างเทคนิค

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2547
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย