บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

นาง

เพชรดาพัชญ์ บุญสุข

นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2544
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2541
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
บุญสุข, เ. (2024). การศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการของเสียจากยางธรรมชาติ. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, 15(1), 25-37.
2
Rammak, T., Boonsuk, P., Champoochana, N., Hutamekalin, P., & Kaewtatip, K. (2024). Effect of kaolin impregnated with calico plant extract on properties of starch films (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 254, Article number 127927.
3
Madsulaiman, S., Ampawan, S., Boonsuk, P., & Chinpa, W. (2023). Accepted- Preparation and characterization of cationic dye scavenger from lemongrass leaf biomass (SCIE). Biomass Conversion And Biorefinery, 00, 00.
4
Boonsuk, P., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2022). Poly(vinyl alcohol)/modified cassava starch blends plasticized with glycerol and sorbitol (SCIE). Journal Of Applied Polymer Science, 139(24), Article number 52362.
5
Saijun, D., Boonsuk, P., & Chinpa, W. (2022). Conversion of polycarbonate from waste compact discs into antifouling ultrafiltration membrane via phase inversion (SCIE). Journal Of Polymer Research, 29(6), Article number 220.
6
Sarak, S., Boonsuk, P., Kantachote, D., & Kaewtatip, K. (2022). Film coating based on native starch and cationic starch blend improved postharvest quality of mangoes (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 209, 125 - 131.
7
Sarak, S., Boonsuk, P., Sukolrat, A., Mayakun, J., & Kaewtatip, K. (2022). Effects of alkali treatment duration on properties of Khlum fiber for application as a reinforcement material (SCIE). International Journal Of Environmental Science And Technology, 19(4), 2337 - 2344.
8
Pongsuwan, C., Boonsuk, P., Sermwittayawong, D., Aiemcharoen, P., Mayakun, J., & Kaewtatip, K. (2022). Banana inflorescence waste fiber: An effective filler for starch-based bioplastics (SCIE). Industrial Crops And Products, 180, Article number 114731.
9
Rammak, T., Boonsuk, P., & Kaewtatip, K. (2021). Mechanical and barrier properties of starch blend films enhanced with kaolin for application in food packaging (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 192, 1013 - 1020.
10
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Bourkaew, S., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2021). Structure-properties relationships in alkaline treated rice husk reinforced thermoplastic cassava starch biocomposites. International Journal Of Biological Macromolecules, 167, 130-140.
11
Arayaphan, J., Maijan, P., Boonsuk, P., & Chantarak, S. (2021). Synthesis of photodegradable cassava starch-based double network hydrogel with high mechanical stability for effective removal of methylene blue. International Journal Of Biological Macromolecules, 168, 875-886.
12
Boonsuk, P., Sukolrat, A., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2020). Modified cassava starch/poly(vinyl alcohol) blend films plasticized by glycerol: Structure and properties. Journal Of Applied Polymer Science, 137(26), Article number 48848.
13
Arayaphan, J., Boonsuk, P., & Chantarak, S. (2020). Enhancement of water barrier properties of cassava starch-based biodegradable films using silica particles (SCIE). Iranian Polymer Journal (english Edition), 29(9), 749–757.
14
Junlapong, K., Boonsuk, P., Chaibundit, C., & Chantarak, S. (2019). Highly water resistant cassava starch/poly(vinyl alcohol) films. International Journal Of Biological Macromolecules, 137, 521-527.
15
Chaireh, S., Szécsényi, K., Boonsuk, P., & Kaewtatip, K. (2019). Preparation of rubber seed shell powder by planetary ball milling and its influence on the properties of starch foam. Industrial Crops And Products, 135, 130-137.
16
Boonsuk, P., Kaewtatip, K., Chantarak, S., Kelarakis, A., & Chaibundit, C. (2018). Super-tough biodegradable poly(vinyl alcohol)/poly(vinyl pyrrolidone) blends plasticized by glycerol and sorbitol. Journal Of Applied Polymer Science, 135(26), Article number 46406.