นาย

ภัทรพงศ์ วิภาพรรณ

วิศวกร

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2548
วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ