ผศ.ดร.

ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57192877795
1
Peerakietkhajorn S., Worakit W., Moukamnerd C., Tipbunjong C., 2024. Proximate Composition, Phytochemical Analysis and Toxicity Assessment of Extracts of Caulerpa lentillifera using Autoclave- and Microwave-Assisted Extractions. Sains Malaysiana 53(2): 335-345. (cited 0 times)
2
Tipbunjong C., Thitiphatphuvanon T., Pholpramool C., Surinlert P., 2024. Bisphenol-A Abrogates Proliferation and Differentiation of C2C12 Mouse Myoblasts via Downregulation of Phospho-P65 NF- B Signaling Pathway. Journal of Toxicology 2024 (cited 0 times)
3
Lapmanee S., Supkamonseni N., Bhubhanil S., Treesaksrisakul N., Sirithanakorn C., Khongkow M., Namdee K., Surinlert P., Tipbunjong C., Wongchitrat P., 2024. Stress-induced changes in cognitive function and intestinal barrier integrity can be ameliorated by venlafaxine and synbiotic supplementations. PeerJ 12 (cited 1 times)
4
Tipbunjong C., Sengkhim R., Thantongsakul S., Peerakietkhajorn S., Mayakun J., Huipao N., Khuituan P., 2023. Toxicological evaluation of Sargassum plagiophyllumextract in male mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 22(11): 2319-2326. (cited 0 times)
5
Hayeeawaema F., Muangnil P., Jiangsakul J., Tipbunjong C., Huipao N., Khuituan P., 2023. A novel model of adenine-induced chronic kidney disease-associated gastrointestinal dysfunction in mice: The gut-kidney axis. Saudi Journal of Biological Sciences 30(6) (cited 1 times)
6
Nopparat J., Khimmaktong W., Pholpramool C., Tipbunjong C., 2023. Hypoglycemic effect of flavonoid glabridin prevents homeostatic disruption of native achilles tendon in streptozotocin-induced type 1 diabetic rats. Sains Malaysiana 52(2): 579-588. (cited 0 times)
7
Tipbunjong C., Khimmaktong W., Pholpramool C., Surinlert P., 2023. Hyperglycaemia Attenuated C2C12 Myoblast Proliferation and Induced Skeletal Muscle Atrophy via Modulating Myogenic Regulatory Factors Genes Expression in Diabetic Rats. Sains Malaysiana 52(1): 47-56. (cited 0 times)
8
Khuituan P., Huipao N., Jeanmard N., Thantongsakul S., Promjun W., Chuthong S., Tipbunjong C., Peerakietkhajorn S., 2022. Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice. Nutrients 14(3) (cited 6 times)
9
Sengkhim R., Peerakietkhajorn S., Jeanmard N., Pongparadon S., Khuituan P., Thitiphatphuvanon T., Surinlert P., Tipbunjong C., 2021. Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 20(11): 2339-2346. (cited 4 times)
10
Siringoringo B., Huipao N., Tipbunjong C., Nopparat J., Wichienchot S., Hutapea A., Khuituan P., 2021. Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 11(10): 440-449. (cited 6 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Tipbunjong, C., Thitiphatphuvanon, T., Pholpramool, C., & Surinlert, P. (2024). Bisphenol-A Abrogates Proliferation and Differentiation of C2C12 Mouse Myoblasts via Downregulation of Phospho-P65 NF-κB Signaling Pathway (ESCI). Journal Of Toxicology, 2024, Article number 3840950.
2
Peerakietkhajorn, S., Worakit, W., Moukamnerd, C., & Tipbunjong, C. (2024). Proximate composition, phytochemical analysis and toxicity assessment of extracts of Caulerpa lentillifera using autoclave- and microwave-assisted extractions(SCIE). Sains Malaysiana, 53(2), 335-345.
3
Tipbunjong, C., Sengkhim, R., Thantongsakul, S., Peerakietkhajorn, S., Mayakun, J., Huipao, N., & Khuituan, P. (2023). Toxicological evaluation of Sargassum plagiophyllumextract in male mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 22(11), 2319 - 2326.
4
Hayeeawaema, F., Muangnil, P., Jiangsakul, J., Tipbunjong, C., Huipao, N., & Muangnil, P. (2023). A novel model of adenine-induced chronic kidney disease-associated gastrointestinal dysfunction in mice: The gut-kidney axis (SCIE). Saudi Journal Of Biological Sciences, 30(6), 103660 (1) - 103660 (9).
5
Nopparat, J., Khimmaktong, W., Pholpramool, C., & Tipbunjong, C. (2023). Hypoglycemic Effect of Flavonoid Glabridin Prevents Homeostatic Disruption of Native Achilles Tendon in Streptozotocin-Induced Type I Diabetic Rats (SCIE). Sains Malaysiana, 52(2), 579-588.
6
Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Pholpramool, C., & Surinlert, P. (2023). Hyperglycaemia Attenuated C2C12 Myoblast Proliferation and Induced Skeletal Muscle Atrophy via Modulating Myogenic Regulatory Factors Genes Expression in Diabetic Rats (SCIE). Sains Malaysiana, 52(1), Pages 47 - 56.
7
Muangnil, P., Huipao, N., Jeanmard, N., Thantongsakul, S., Promjun, W., Chuthong, S., Tipbunjong, C., & Peerakietkhajorn, S. (2022). Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice (SCIE). Nutrients, 14(3), Article number 496.
8
Surinlert, P., Thitiphatphuvanon, T., Khimmaktong, W., Pholpramool, C., & Tipbunjong, C. (2021). Hyperglycemia induced C2C12 myoblast cell cycle arrest and skeletal muscle atrophy by modulating sirtuins gene expression in rats (SCIE). Polish Journal Of Veterinary Sciences, 24(4), 563-572.
9
Sengkhim, R., Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Pongparadon, S., Muangnil, P., Thitiphatphuvanon, T., Surinlert, P., & Tipbunjong, C. (2021). Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 20(11), 2339-2346.
10
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
11
Siringoringo, B., Huipao, N., Tipbunjong, C., Nopparat, J., Wichienchot, S., M Hutapea, A., & Muangnil, P. (2021). Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 11(10), 440 - 449.
12
Surinlert, P., Kongthong, N., Watthanard, M., Sae-lao, T., Sookbangnop, P., Pholpramool, C., & Tipbunjong, C. (2020). Styrene Oxide Caused Cell Cycle Arrest and Abolished Myogenic Differentiation of C2C12 Myoblasts. Journal Of Toxicology, 2020, Article ID 1807126 (1-11).
13
Tipbunjong, C., Khuituan, P., Kitiyanant, Y., Suksamrarn, A., & Pholpramool, C. (2019). Diarylheptanoid 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-one enhances C2C12 myoblast differentiation by targeting membrane estrogen receptors and activates Akt-mTOR and p38 MAPK-NF-κB signaling axes. Journal Of Natural Medicines, 73(4), 735–744.
14
Khuituan, P., K-da, S., Bannop, K., Hayeeawaema, F., Peerakietkhajorn, S., Tipbunjong, C., Wichienchot, S., & Charoenphandhu, N. (2019). Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits alter gut motility in mice. Biomedicine & Pharmacotherapy, 114, Article number 108821.
15
Tipbunjong, C., Sookbangnop, P., Ajavakom, V., Suksamrarn, A., Kitiyanant, Y., & Pholpramool, C. (2018). Synthetic curcuminoid analogues abrogate oxidation-induced cell death and promote myogenic differentiation of C2C12 mouse myoblasts. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 17(8), 1483-1489.
16
Saetan, J., Kruangkum, T., Phanthong, P., Tipbunjong, C., Udomuksorn, W., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2018). Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian steroid release. Comparative Biochemistry And Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 218, 46-55.