ดร.

ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57192877795
1
Khuituan P., Huipao N., Jeanmard N., Thantongsakul S., Promjun W., Chuthong S., Tipbunjong C., Peerakietkhajorn S., 2022. Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice. Nutrients 14(3) (cited 1 times)
2
Sengkhim R., Peerakietkhajorn S., Jeanmard N., Pongparadon S., Khuituan P., Thitiphatphuvanon T., Surinlert P., Tipbunjong C., 2021. Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 20(11): 2339-2346. (cited 1 times)
3
Siringoringo B., Huipao N., Tipbunjong C., Nopparat J., Wichienchot S., Hutapea A., Khuituan P., 2021. Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 11(10): 440-449. (cited 2 times)
4
Saetan J., Nopparat J., Tipbunjong C., Khimmaktong W., Vongvatcharanon U., Puriwattanakul K., Tangtrakulwanich B., Thammakhet-Buranachai C., Udomuksorn W., 2021. Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal of Science and Technology 43(5): 1435-1442. (cited 0 times)
5
Surinlert P., Thitiphatphuvanon T., Khimmaktong W., Pholpramool C., Tipbunjong C., 2021. Hyperglycemia induced C2C12 myoblast cell cycle arrest and skeletal muscle atrophy by modulating sirtuins gene expression in rats. Polish Journal of Veterinary Sciences 24(4): 563-572. (cited 0 times)
6
Surinlert P., Kongthong N., Watthanard M., Sae-Lao T., Sookbangnop P., Pholpramool C., Tipbunjong C., 2020. Styrene Oxide Caused Cell Cycle Arrest and Abolished Myogenic Differentiation of C2C12 Myoblasts. Journal of Toxicology 2020 (cited 3 times)
7
Tipbunjong C., Khuituan P., Kitiyanant Y., Suksamrarn A., Pholpramool C., 2019. Diarylheptanoid 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-one enhances C2C12 myoblast differentiation by targeting membrane estrogen receptors and activates Akt-mTOR and p38 MAPK-NF-κB signaling axes. Journal of Natural Medicines 73(4): 735-744. (cited 2 times)
8
Khuituan P., K-da S., Bannob K., Hayeeawaema F., Peerakietkhajorn S., Tipbunjong C., Wichienchot S., Charoenphandhu N., 2019. Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits alter gut motility in mice. Biomedicine and Pharmacotherapy 114 (cited 17 times)
9
Tipbunjong C., Sookbangnop P., Ajavakom V., Suksamrarn A., Kitiyanant Y., Pholpramool C., 2018. Synthetic curcuminoid analogues abrogate oxidation-induced cell death and promote myogenic differentiation of C2C12 mouse myoblasts. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 17(8): 1483-1489. (cited 1 times)
10
Saetan J., Kruangkum T., Phanthong P., Tipbunjong C., Udomuksorn W., Sobhon P., Sretarugsa P., 2018. Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian steroid release. Comparative Biochemistry and Physiology -Part A : Molecular and Integrative Physiology 218: 46-55. (cited 9 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Muangnil, P., Huipao, N., Jeanmard, N., Thantongsakul, S., Promjun, W., Chuthong, S., Tipbunjong, C., & Peerakietkhajorn, S. (2022). Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice (SCIE). Nutrients, 14(3), Article number 496.
2
Surinlert, P., Thitiphatphuvanon, T., Khimmaktong, W., Pholpramool, C., & Tipbunjong, C. (2021). Hyperglycemia induced C2C12 myoblast cell cycle arrest and skeletal muscle atrophy by modulating sirtuins gene expression in rats (SCIE). Polish Journal Of Veterinary Sciences, 24(4), 563-572.
3
Sengkhim, R., Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Pongparadon, S., Muangnil, P., Thitiphatphuvanon, T., Surinlert, P., & Tipbunjong, C. (2021). Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 20(11), 2339-2346.
4
Saetan, J., Nopparat, J., Tipbunjong, C., Khimmaktong, W., Vongvatcharanon, U., Puriwattanakul, K., Tangtrakulwanich, B., Buranachai, C., & Udomuksorn, W. (2021). Modified Thiel and saturated salt solutions for rabbit soft cadaveric embalming: A preliminary study. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 43(5), 1435-1442.
5
Siringoringo, B., Huipao, N., Tipbunjong, C., Nopparat, J., Wichienchot, S., M Hutapea, A., & Muangnil, P. (2021). Gracilaria fisheri oligosaccharides ameliorate inflammation and colonic epithelial barrier dysfunction in mice with acetic acid-induced colitis (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 11(10), 440 - 449.
6
Surinlert, P., Kongthong, N., Watthanard, M., Sae-lao, T., Sookbangnop, P., Pholpramool, C., & Tipbunjong, C. (2020). Styrene Oxide Caused Cell Cycle Arrest and Abolished Myogenic Differentiation of C2C12 Myoblasts. Journal Of Toxicology, 2020, Article ID 1807126 (1-11).
7
Tipbunjong, C., Khuituan, P., Kitiyanant, Y., Suksamrarn, A., & Pholpramool, C. (2019). Diarylheptanoid 1-(4-hydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-one enhances C2C12 myoblast differentiation by targeting membrane estrogen receptors and activates Akt-mTOR and p38 MAPK-NF-κB signaling axes. Journal Of Natural Medicines, 73(4), 735–744.
8
Khuituan, P., K-da, S., Bannop, K., Hayeeawaema, F., Peerakietkhajorn, S., Tipbunjong, C., Wichienchot, S., & Charoenphandhu, N. (2019). Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits alter gut motility in mice. Biomedicine & Pharmacotherapy, 114, Article number 108821.
9
Tipbunjong, C., Sookbangnop, P., Ajavakom, V., Suksamrarn, A., Kitiyanant, Y., & Pholpramool, C. (2018). Synthetic curcuminoid analogues abrogate oxidation-induced cell death and promote myogenic differentiation of C2C12 mouse myoblasts. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 17(8), 1483-1489.
10
Saetan, J., Kruangkum, T., Phanthong, P., Tipbunjong, C., Udomuksorn, W., Sobhon, P., & Sretarugsa, P. (2018). Molecular cloning and distribution of oxytocin/vasopressin-like mRNA in the blue swimming crab, Portunus pelagicus, and its inhibitory effect on ovarian steroid release. Comparative Biochemistry And Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 218, 46-55.