อ.

มนรัศมิ์ โกมลเกรียงไกร

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2550
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57216874750
1
Komolkriengkrai M., Jangchart R., Sandech N., Vongvatcharanon U., Khimmaktong W., 2022. Beneficial effects of gymnemic acid on three-dimensional vascular architecture and expression of vascular endothelial growth factor of intrarenal segmental and interlobar arteries in diabetic rat kidney. Functional Foods in Health and Disease 12(6): 340-351. (cited 3 times)
2
Khimmaktong W., Komolkriengkrai M., Boonyoung P., Anupunpisit V., 2019. Ameliorative effects of curcumin on microvascular complication streptozotocin-induced diabetic rat penis. Functional Foods in Health and Disease 9(2): 92-107. (cited 2 times)
3
Khimmaktong W., Komolkriengkrai M., Boonyoung P., Anupunpisit V., 2019. Effects of curcumin on testis microvascular complication in streptozotocin-induced diabetes rats. Functional Foods in Health and Disease 9(1): 34-51. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Komolkriengkrai, M., Jangchart, R., Sandech, N., Vongvatcharanon, U., & Khimmaktong, W. (2022). Beneficial effects of gymnemic acid on three-dimensional vascular architecture and expression of vascular endothelial growth factor of intrarenal segmental and interlobar arteries in diabetic rat kidney (ESCI). Functional Foods In Health And Disease, 12(6), 340-351.
2
Sandech, N., Jangchart, R., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Khimmaktong, W. (2021). Efficiency of Gymnema sylvestre‑derived gymnemic acid on the restoration and improvement of brain vascular characteristics in diabetic rats (SCIE). Experimental And Therapeutic Medicine, 22(6), Article Number: 1420.
3
Khimmaktong, W., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Anupunpisit, V. (2019). Ameliorative effects of curcumin on microvascular complication streptozotocin-induced diabetic rat penis. Functional Foods In Health & Disease, 9(2), 92-107.
4
Khimmaktong, W., Komolkriengkrai, M., Boonyoung, P., & Anupunpisit, V. (2019). Effects of curcumin on testis microvascular complication in streptozotocin-induced diabetes rats. Functional Foods In Health And Disease, 9(1), 34-51.