บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

ชัชวาล หมื่นโพธิ์

อาจารย์
ดรุณาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2547
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Animal Histology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 49861789900
1
Wattanakul W., Wattanakul U., Thongprajukaew K., Muenpo C., 2017. Fish condensate as effective replacer of fish meal protein in diet for striped snakehead, Channa striata (Bloch). Fish Physiology and Biochemistry 43(1): 217-228. (cited 4 times)
2
Wattanakul W., Wattanakul U., Thongprajukaew K., Muenpo C., 2017. Optimal protein replacement of fish meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). Aquaculture Research 48(2): 697-710. (cited 7 times)
3
Muenpo C., Suwanjarat J., Klepal W., 2011. Ultrastructure of oogenesis in imposex females of Babylonia areolata (Caenogastropoda: Buccinidae). Helgoland Marine Research 65(3): 335-345. (cited 7 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K., & Muenpo, C. (2017). Optimal protein replacement of fish meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). Aquaculture Research, 48, 697-710.
2
, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K., & Muenpo, C. (2016). Fish condensate as effective replacer of fish meal protein in diet for striped snakehead, Channa striata (Bloch). Fish Physiology And Biochemistry, 43, 217–228.
3
Muenpo, C., Suwanjarat, J., & Klepal, W. (2011). Ultrastructure of oogenesis in imposex female of Babylonia areolata (Caenogastropoda: Buccinidae). Helgoland Marine Research , 65(3), 335-345.
4
Muenpo, C., Suwanjarat, J., & Klepal, W. (2010). Ultrastructure of oogenesis in imposex females of Babylonia areolata (Caenogastropoda: Buccinidae). Helgoland Marine Research, -(-), 1-11.