รศ.ดร.

เดชา เสริมวิทยวงศ์

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2549
Ph.D. (Biochemistry) THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY
สหรัฐอเมริกา
2543
B.S. (Molecular Biology) University of Colorado at Boulder
สหรัฐอเมริกา

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 8644518900
2
Pongsuwan C., Boonsuk P., Sermwittayawong D., Aiemcharoen P., Mayakun J., Kaewtatip K., 2022. Banana inflorescence waste fiber: An effective filler for starch-based bioplastics. Industrial Crops and Products 180 (cited 21 times)
3
Aiemcharoen P., Wichienchot S., Sermwittayawong D., 2022. Antioxidant and anti-diabetic activities of crude ethanolic extract from the banana inflorescence of musa (ABB group) namwa maliong. Functional Foods in Health and Disease 12(4): 161-174. (cited 5 times)
4
Jakkawanpitak C., Inafuku M., Oku H., Hutadilok-Towatana N., Bunkrongcheap R., Sermwittayawong N., Aiemchareon P., Sermwittayawong D., 2021. Mechanism of the fungal-like particles in the inhibition of adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes. Scientific Reports 11(1) (cited 3 times)
5
Jakkawanpitak C., Hutadilok-Towatana N., Sermwittayawong D., 2020. Fungal-like particles and macrophage-conditioned medium are inflammatory elicitors for 3T3-L1 adipocytes. Scientific Reports 10(1) (cited 3 times)
6
Bunpa S., Chaichana N., Teng J.L.L., Lee H.H., Woo P.C.Y., Sermwittayawong D., Sawangjaroen N., Sermwittayawong N., 2020. Outer membrane protein A (OmpA) is a potential virulence factor of Vibrio alginolyticus strains isolated from diseased fish. Journal of Fish Diseases 43(2): 275-284. (cited 21 times)
7
Sermwittayawong D., Patninan K., Jakkawanpitak C., Phothiphiphit S., Boonyarattanakalin S., Inafuku M., Oku H., Noipha K., Hutadilok-Towatana N., 2020. Effect of purified soluble polysaccharides extracted from gray oyster mushroom [pleurotus sajor-caju (fr.) sing.] on 3t3-l1 adipocytes. Sains Malaysiana 49(1): 103-112. (cited 3 times)
8
Sermwittayawong D., Patninan K., Phothiphiphit S., Boonyarattanakalin S., Sermwittayawong N., Hutadilok-Towatana N., 2018. Purification, characterization, and biological activities of purified polysaccharides extracted from the gray oyster mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.]. Journal of Food Biochemistry 42(5) (cited 11 times)
9
Shah M., Jakkawanpitak C., Sermwittayawong D., Panichayupakaranant P., 2017. Rhinacanthins-rich extract enhances glucose uptake and inhibits adipogenesis in 3T3-L1 Adipocytes and L6 Myotubes. Pharmacognosy Magazine 13(52): S817-S821. (cited 21 times)
10
Bunkrongcheap R., Inafuku M., Oku H., Hutadilok-Towatana N., Wattanapiromsakul C., Sermwittayawong D., 2016. Lipid-lowering effects of hexane fraction of ivy gourd (Coccinia grandis L. voigt) root in mice fed a high-fat diet. Walailak Journal of Science and Technology 13(10Special Issue): 815-825. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Patninan, K., Sermwittayawong, D., Nuinamwong, S., Khimmaktong, W., Noipha, K., & Towatana, N. (2023). Purified Polysaccharides Extracted from Grey Oyster Mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] Stimulate Glucose Uptake in C2C12 Myotubes through the activation of AMP-Activated Protein Kinase (AMPK) and Glucose Transporter 1 (GLUT1) Proteins [Polisakarida Dimurnikan Diekstrak daripada Cendawan Tiram Kelabu [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] Merangsang Pengambilan Glukosa dalam Miotiub C2C12 melalui Pengaktifan Protein Kinase Diaktifkan AMP (AMPK) dan Protein Pengangkut Glukosa 1 (GLUT1)]. Sains Malaysiana, 52(10), 2815 - 2827.
2
Aiemcharoen, P., Wichienchot, S., & Sermwittayawong, D. (2022). Antioxidant and anti-diabetic activities of crude ethanolic extract from the banana inflorescence of musa (ABB group) namwa maliong (ESCI). Functional Foods In Health And Disease, 12(4), 161 - 174.
3
Pongsuwan, C., Boonsuk, P., Sermwittayawong, D., Aiemcharoen, P., Mayakun, J., & Kaewtatip, K. (2022). Banana inflorescence waste fiber: An effective filler for starch-based bioplastics (SCIE). Industrial Crops And Products, 180, Article number 114731.
4
Jakkawanpitak, C., Inafuku, M., Oku, H., Hutadilok‑towatana, N., Bunkrongcheap, R., Sermwittayawong, N., Aiemchareon, P., & Sermwittayawong, D. (2021). Mechanism of the fungal-like particles in the inhibition of adipogenesis in 3T3-L1 adipocytes (SCIE). Scientific Reports, 11(1), Article number 18869.
5
Jakkawanpitak, C., Towatana, N., & Sermwittayawong, D. (2020). Fungal-like particles and macrophage-conditioned medium are inflammatory elicitors for 3T3-L1 adipocytes. Scientific Reports, 10(1), 9437-9452.
6
Bunpa, S., Chaichana, N., Teng, J., Lee, H., Woo, P., Sermwittayawong, D., Sawangjaroen, N., & Sermwittayawong, N. (2020). Outer membrane protein A (OmpA) is a potential virulence factor of Vibrio alginolyticus strains isolated from diseased fish. Journal Of Fish Diseases, 43(2), 275-284.
7
Sermwittayawong, D., Patninan, K., Jakkawanpitak, C., Phothiphiphit, S., Boonyarattanakalin, S., Inafuku, M., Oku, H., Noipha, K., & Towatana, N. (2020). Effect of purified soluble polysaccharides extracted from gray oyster mushroom [pleurotus sajor-caju (fr.) sing.] on 3t3-l1 adipocytes. Sains Malaysiana, 49(1), 103-112.
8
Sermwittayawong, D., Patninan, K., Phothiphiphit, S., Boonyarattanakalin, S., Sermwittayawong, N., & Towatana, N. (2018). Purification, characterization, and biological activities of purified polysaccharides extracted from the gray oyster mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.]. Journal Of Food Biochemistry, 42(5), Article number e12606.
9
Shah, M., Jakkawanpitak, C., Sermwittayawong, D., & Panichayupakaranant, P. (2018). Rhinacanthins-rich Extract Enhances Glucose Uptake and Inhibits Adipogenesis in 3T3-L1 Adipocytes and L6 Myotubes. Pharmacognosy Magazine, 13(52), S817-S821.
10
Bunkrongcheap, R., Inafuku, M., Oku, H., Towatana, N., Wattanapiromsakul, C., & Sermwittayawong, D. (2016). Lipid-lowering effects of hexane fraction of ivy gourd (Coccinia grandis L. voigt) root in mice fed a high-fat diet. Walailak Journal Of Science And Technology, 13(Issue 10 Special Issue), 815-825.
11
Jantaramanant, P., Sermwittayawong, D., Noipha, K., Towatana, N., & Wititsuwannakul, R. (2014). B-glucan-containing polysaccharide extract from the grey oyster mushroom [Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.] stimulates glucose uptake by the L6 myotubes. International Food Research Journal, 21(2), 779-784.
12
Sermwittayawong, D., Jakkawanpitak, C., Waji, N., & Towatana, N. (2013). Economical method for midiprep plasmid DNA purification using diatomaceous earth . Scienceasia, 39, 631-635.