อ.

ศุภพงศ์ อิ่มสรรพางค์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2548
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2545
พย.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 15055975300
1
Imsonpang S., Pudgerd A., Chotwiwatthanakun C., Srisala J., Sanguanrut P., Kasamechotchung C., Sritunyalucksana K., Taengchaiyaphum S., Vanichviriyakit R., 2024. Confirmatory test of active IHHNV infection in shrimp by immunohistochemistry and IHHNV-LongAmp PCR. Journal of Fish Diseases 47(3) (cited 0 times)
2
Kanjanarakha T., Senarat S., Angsujinda K., Kaneko G., lida A., Kosiyachinda P., Tongtako W., Imsonpang S., Kettratad J., 2024. Comparative digestive biology between the ponyfishes from the Pranburi River estuary, Thailand. Journal of Fish Biology (cited 0 times)
3
Imsonpang S., Kawjaeng N., Jeamah A., Senarat S., Kosiyachinda P., Kenthao A., Pengsakul T., Phinrub W., Janyong S., 2024. Comparative morphology of blood cells of Ambassis nalua, A. vachelli, and Inegocia japonica. Veterinary Integrative Sciences 22(1): 19-27. (cited 0 times)
4
Jeamah A., Sudtongkong C., Kenthao A., Imsonpang S., Angsujinda K., Charoenphon N., Inchan A., Kongtueng P., Mitparian T., Senarat S., 2023. Microanatomy of the digestive tract and accessory organs of the Japanese flathead (Inegocia japonica Cuvier, 1829) (Scorpaeniformes, Platycephalidae). Acta Zoologica 104(4): 575-585. (cited 1 times)
5
Kongthong K., Charoenphon N., Thaochan N., Boonyoung P., Lida A., Jeamah A., Imsonpang S., Wongkamhaeng K., Kongtueng P., Senarat S., 2023. A histological method for marine invertebrates. Veterinary Integrative Sciences 21(1): 251-263. (cited 0 times)
6
Thitipramote N., Imsonpang S., Sukphopetch P., Pradmeeteekul P., Nimkamnerd J., Nantitanon W., Chaiyana W., 2022. Health Benefits and Safety of Red Pigmented Rice (Oryza sativa L.): In Vitro, Cellular, and In Vivo Activities for Hair Growth Promoting Treatment. Cosmetics 9(6) (cited 0 times)
7
Pudgerd A., Kruangkum T., Sritunyalucksana K., Vanichviriyakit R., Imsonpang S., Chotwiwatthanakun C., 2021. Immunopathogenesis of hematopoietic tissues in response to Vibrio parahaemolyticus (VPAHPND) infection in Macrobrachium rosenbergii. Fish and Shellfish Immunology 110: 10-22. (cited 7 times)
8
Vongvatcharanon U., Imsonpang S., Promwikorn W., Vongvatcharanon S., 2006. Up-regulation of parvalbumin expression in newborn and adult rat heart. Acta Histochemica 108(6): 447-454. (cited 5 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Imsonpang, S., Pudgerd, A., Chotwiwatthanakun, C., Srisala, J., Sanguanrut, P., Kasamechotchung, C., Sritunyalucksana, K., Taengchaiyaphum, S., & Vanichviriyakit, R. (2023). Accepted-Confirmatory test of active IHHNV infection in shrimp by immunohistochemistry and IHHNV-LongAmp PCR (SCIE). Journal Of Fish Diseases, 00(00), 00.
2
Jeamah, A., Sudtongkong, C., Kenthao, A., Imsonpang, S., Angsujinda, K., Charoenphon, N., Inchan, A., Kongtueng, P., Mitparian, T., & Senarat, S. (2023). Microanatomy of the digestive tract and accessory organs of the Japanese flathead (Inegocia japonica Cuvier, 1829) (Scorpaeniformes, Platycephalidae) (SCIE). Acta Zoologica, 104(4), Pages 575 - 585.
3
Kongthong, K., Charoenphon, N., Thaochan, N., Boonyoung, P., Lida, A., Jeamah, A., Imsonpang, S., Wongkamhaeng, K., Kongtueng, P., & Senarat, S. (2023). A histological method for marine invertebrates. Veterinary Integrative Sciences, 21(1), Pages 251 - 263.
4
Thitipramote, N., Imsonpang, S., Sukphopetch, P., Pradmeeteekul, P., Nimkamnerd, J., Nantitanon, W., & Chaiyana, W. (2022). Health Benefits and Safety of Red Pigmented Rice (Oryza sativa L.): In Vitro, Cellular, and In Vivo Activities for Hair Growth Promoting Treatment (ESCI). Cosmetics, 9(6), Article number 111.
5
เสนารัตน์, ศ., บุญยัง, ป., จิรอังกูรสกุล, ว., พูลประเสริฐ, พ., อิ่มสรรพางค์, ศ., & เกษตระทัต, เ. (2017). มิญชวิทยาและมิญชเคมีของหลอดอาหารและแกสโตรอินเทสทีนปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 45(2), 369-378.