ดร.

วิมล วิรเกียรติ

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2553
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2550
ว.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 37015876300
1
Wirakiat W., Kaewborisutsakul A., Kaewborisutsakul W.K., 2021. Anatomic position of the asterion and implication for neurosurgical procedure. International Journal of Morphology 39(5): 1429-1435. (cited 0 times)
3
Wirakiat W., Udomuksorn W., Vongvatcharanon S., Vongvatcharanon U., 2012. Effects of estrogen via estrogen receptors on parvalbumin levels in cardiac myocytes of ovariectomized rats. Acta Histochemica 114(1): 46-54. (cited 8 times)
4
Kanchanapoom K., Kanchanapoom K., Ponpiboon T., Wirakiat W., 2011. Regeneration of lily (Lilium longiflorum 'Easter lily') by callus derived from leaf explants cultured in vitro. ScienceAsia 37(4): 373-376. (cited 15 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wirakiat, W., Kaewborisutsakul, A., & Kaewborisutsakul, W. (2021). Anatomic position of the asterion and implication for neurosurgical procedure (SCIE). International Journal Of Morphology, 39(5), 1429-1435.
2
Wirakiat, W., Prommahom, A., & Dharmasaroja, P. (2020). Inhibition of the antioxidant enzyme PRDX1 activity promotes MPP+-induced death in differentiated SH-SY5Y cells and may impair its colocalization with eEF1A2. Life Sciences, 258, Article number 118227.
3
Vongvatcharanon, U., Udomuksorn, W., Vongvatcharanon, S., & Wirakiat, W. (2012). Effects of estrogen via estrogen receptors on parvalbumin levels in cardiac myocytes of ovariectomized rats. Acta Histochemica , 114(1), 46-54.
4
Kanchanapoom, K., Ponpiboon, T., Wirakiat, W., & Kanchanapoom, K. (2011). Regeneration of lily (Lilium longiflorum ‘Easter lily’) by callus derived from leaf explants cultured in vitro. Scienceasia, 37(4), 373-376.