ผศ.ดร.

ตุลาภรณ์ ว่องธวัชชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไทย
2548
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2544
พย.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35338507000
1
Moolsup F., Tanasawet S., Woonnoi W., Daodee S., Parhira S., Chonpathompikunlert P., Muneerungsee N., Wongtawatchai T., Sukketsiri W., 2023. Phytochemical analysis and impact of Citrus hystrix peel water extract on proliferation and migration of skin keratinocytes by activating FAK/Src/MAPK/Akt pathway. Journal of Herbal Medicine 41 (cited 0 times)
2
Masraksa W., Tanasawet S., Hutamekalin P., Wongtawatchai T., Sukketsiri W., 2020. Luteolin attenuates migration and invasion of lung cancer cells via suppressing focal adhesion kinase and non-receptor tyrosine kinase signaling pathway. Nutrition Research and Practice 14(2): 127-133. (cited 41 times)
3
Niyomchan A., Panichareon B., Siriphorn A., Wongtawatchai T., 2019. Age-related structural-mechanical property changes in human peroneus longus muscle. Folia Morphologica (Poland) 78(2): 401-407. (cited 6 times)
4
Singkhorn S., Tantisira M., Tanasawet S., Hutamekalin P., Wongtawatchai T., Sukketsiri W., 2018. Induction of keratinocyte migration by ECa 233 is mediated through FAK/Akt, ERK, and p38 MAPK signaling. Phytotherapy Research 32(7): 1397-1403. (cited 36 times)
5
Wongtawatchai T., Sarsutham K., Sukketsiri W., Tipmanee V., Chonpathompikunlert P., 2017. Anti-stress effects of Apium graveolens on rats subjected to immobilization. International Food Research Journal 24(4): 1490-1499. (cited 5 times)
6
Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P., Tanasawet S., Choosri N., Wongtawatchai T., 2016. Effects of Apium graveolens extract on the oxidative stress in the liver of adjuvant-induced arthritic rats. Preventive Nutrition and Food Science 21(2): 79-84. (cited 24 times)
7
Wongtawatchai T., Agthong S., Kaewsema A., Chentanez V., 2012. Altered phosphorylation of mitogen-activated protein kinases in dorsal root ganglia and sciatic nerve of rats with cisplatin-induced neuropathy. Asian Biomedicine 6(3): 397-411. (cited 10 times)
8
Wongtawatchai T., Agthong S., Kaewsema A., Chentanez V., 2009. Sex-related differences in cisplatin-induced neuropathy in rats. Journal of the Medical Association of Thailand 92(11): 1485-1491. (cited 25 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Moolsup, F., Tanasawet, S., Woonnoi, W., Daodee, S., Chonpathompikunlert, P., Muneerungsee, N., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2023). Phytochemical analysis and impact of Citrus hystrix peel water extract on proliferation and migration of skin keratinocytes by activating FAK/Src/MAPK/Akt pathway (SCIE). Journal Of Herbal Medicine, 41, Article number 100699.
2
Masraksa, W., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2020). Luteolin attenuates migration and invasion of lung cancer cells via suppressing focal adhesion kinase and non-receptor tyrosine kinase signaling pathway . Nutrition Research And Practice , 14(2), 127-133.
3
Niyomchan, A., Panichareon, B., Siriphorn, A., & Wongtawatchai, T. (2019). Age-related structural-mechanical property changes in human peroneus longus muscle. Folia Morphologica, 78(2), 401-407.
4
Sukketsiri, W., Hakimee, H., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Tanasawet, S. (2018). Metformin suppresses the migration of cervical cancer cells. Cancer Science, 109, 972-972.
5
Singkhorn, S., Tantisira, M., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2018). Induction of keratinocyte migration by ECa 233 is mediated through FAK/Akt, ERK, and p38 MAPK signaling. Phytotherapy Research, 0, 1-7.
6
Wongtawatchai, T., Sarsutham, K., Sukketsiri, W., Tipmanee, V., & Chonpathompikunlert, P. (2017). Anti-stress effects of Apium graveolens on rats subjected to immobilization. International Food Research Journal, 24(4), 1490-1499.
7
Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Tanasawet, S., Choosri, N., & Wongtawatchai, T. (2016). Effects of Apium graveolens extract on the oxidative stress in the liver of adjuvant-induced arthritic rats. Preventive Nutrition And Food Science, 21(2), 79-84.