บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

พิมลศรี มิตรภาพอาทร

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2548
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Microbiology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 42661682000
1
Paopradit P., Aksonkird T., Mittraparp-arthorn P., 2022. Indole inhibits quorum sensing-dependent phenotypes and virulence of acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus. Aquaculture Research 53(10): 3586-3597. (cited 0 times)
2
Surachat K., Kantachote D., Wonglapsuwan M., Chukamnerd A., Deachamag P., Mittraparp-arthorn P., Jeenkeawpiam K., 2022. Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis: Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed. Frontiers in Microbiology 13 (cited 0 times)
3
5
6
Nuidate T., Kuaphiriyakul A., Surachat K., Mittraparp-Arthorn P., 2021. Induction and genome analysis of HY01, a newly reported prophage from an emerging shrimp pathogen vibrio campbellii. Microorganisms 9(2): 1-18. (cited 5 times)
7
Bangpanwimon K., Mittraparp-Arthorn P., Srinitiwarawong K., Tansila N., 2021. Non-invasive colorimetric magneto loop-mediated isothermal amplification (cm-lamp) method for helicobacter pylori detection. Journal of Microbiology and Biotechnology 31(4): 501-509. (cited 0 times)
8
Rattanaphan P., Mittraparp-Arthorn P., Srinoun K., Vuddhakul V., Tansila N., 2020. Indole signaling decreases biofilm formation and related virulence of Listeria monocytogenes. FEMS Microbiology Letters 367(14) (cited 11 times)
9
Kissalai P., Preeprem S., Vuddhakul V., Mittraparp-Arthorn P., 2020. Phylogenetic analysis of atypical hemolysin gene in vibrio campbellii and effects of cultivation salinity and ph on hemolytic activity and virulence. Walailak Journal of Science and Technology 17(4): 324-333. (cited 1 times)
10
Rattanaphan P., Yaikhan T., Rachniyom P., Mittraparp-Arthorn P., Vuddhakul V., Tansila N., 2020. Altered virulence of non-indole-producing pathogenic bacteria by indole signaling. Songklanakarin Journal of Science and Technology 42(3): 515-520. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Surachat, K., Kantachote, D., Wonglapsuwan, M., Chukamnerd, A., Deachamag, P., Mittraparp-arthorn, P., & Jeenkeawpiam, K. (2022). Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis:Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed (SCIE). Frontiers In Microbiology, 13, Article No.826683.
2
Jantapaso, H., & Mittraparp-arthorn, P. (2022). Phytochemical Composition and Bioactivities of Aqueous Extract of Rambutan (Nephelium lappaceum L. cv. Rong Rian) Peel (SCIE) . Antioxidants, 11(5), Article number 956.
3
Paopradit, P., Aksonkird, T., & Mittraparp-arthorn, P. (2022). Indole inhibits quorum sensing-dependent phenotypes and virulence of acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus (SCIE) . Aquaculture Research, 53(10), 3586-3597.
4
Paopradit, P., Tansila, N., Surachat, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2021). Vibrio alginolyticus influences quorum sensing-controlled phenotypes of acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus (SCIE). Peerj, 9, Article No.e11567.
5
Bangpanwimon, K., Mittraparp-arthorn, P., Srinitiwarawong, K., & Tansila, N. (2021). Non-Invasive Colorimetric Magneto Loop-Mediated Isothermal Amplification (CM-LAMP) Method for Helicobacter pylori Detection (SCIE). Journal Of Microbiology And Biotechnology, 13(4), 501-509.
6
Jingjit, N., Preeprem, S., Surachat, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2021). Characterization and Analysis of Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPRs) in Pandemic and Non-Pandemic Vibrio parahaemolyticus Isolates from Seafood Sources. Microorganisms, 9(6), 1-17.
7
Nuidate, T., Kuaphiriyakul, A., Surachat, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2021). Induction and Genome Analysis of HY01, a Newly Reported Prophage from an Emerging Shrimp Pathogen Vibrio campbellii. Microorganisms, 9(2), Article number 400, Pages 1-18.
8
Rattanaphan, P., Mittraparp-arthorn, P., Srinoun, K., Vuddhakul, V., & Tansila, N. (2020). Indole signaling decreases biofilm formation and related virulence of Listeria monocytogenes. Fems Microbiology Letters, 367(14), fnaa116.
9
Rattanaphan, P., Yaikhan, T., Rachniyom, P., Mittraparp-arthorn, P., Vuddhakul, V., & Tansila, N. (2020). Altered virulence of non-indole-producing pathogenic bacteria by indole signaling. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 42(3), 515-520.
10
Kissalai, P., Preeprem, S., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P. (2020). Phylogenetic Analysis of Atypical Hemolysin Gene in Vibrio campbellii and Effects of Cultivation Salinity and pH on Hemolytic Activity and Virulence. Walailak Journal Of Science And Technology, 17(4), 324-333.
11
Rattanaphan, P., Yaikhan, T., Rachniyom, P., Mittraparp-arthorn, P., Vuddhakul, V., & Tansila, N. (2019). Altered virulence of non indole-producing pathogenic bacteria by indole signaling. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 00(00), 00.
12
Preeprem, S., Bhoopong, P., Srinitiwarawong, K., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P. (2019). ANTIBIOGRAM PROFILES AND VIRULENCE CHARACTERISTICS OF PANDEMIC VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ISOLATES FROM DIARRHEAL PATIENTS IN HAT YAI HOSPITAL, SOUTHERN THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 50(1), 132-145.
13
Preeprem, S., Singkhamanan, K., Nishibuchi, M., Mittraparp-arthorn, P., & Vuddhakul, V. (2019). Multiplex Multilocus Variable-Number Tandem-Repeat Analysis for Typing of Pandemic Vibrio parahaemolyticus O1:KUT Isolates. Foodborne Pathogens And Disease, 16(2), 104-113.
14
Tongphrom, C., Preeprem, S., Nishibushi, M., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P. (2018). Rapid and sensitive enumeration of total coliforms and Escherichia coli in water and foods by most-probable-number loop-mediated isothermal amplification (MPN-LAMP) method. Scienceasia, 44(5), 365-370.
15
Kongrueng, J., Srinitiwarawong, K., Nishibuchi, M., Mittraparp-arthorn, P., & Vuddhakul, V. (2018). Characterization and CRISPR-based genotyping of clinical trh-positive Vibrio parahaemolyticus. Gut Pathogens, 10, 48 (1-10).
16
Tulatorn, S., Preeprem, S., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P. (2018). Comparison of virulence gene profiles and genomic fingerprints of Vibrio cholerae O1 and non-O1/non-O139 isolates from diarrheal patients in southern Thailand. Tropical Medicine And Health, 46(1), Article number 31.
17
Kongrueng, J., Mittraparp-arthorn, P., Bangpanwimon, K., Robins, W., Vuddhakul, V., & Mekalanos, J. (2017). Isolation of Bdellovibrio and like organisms and potential to reduce acute hepatopancreatic necrosis disease caused by Vibrio parahaemolyticus.. Disease Of Aquatic Organisms, 124(3), 223-232.
18
Bangpanwimon, K., Sottisuporn, J., Mittraparp-arthorn, P., Ueaphatthanaphanich, W., Rattanasupar, A., Pourcel, C., & Vuddhakul, V. (2017). CRISPR-like sequences in Helicobacter pylori and application in genotyping. Gut Pathogens, 9(1), 1-9.
19
Srikong, W., Bovornruangroj, N., Mittraparp-arthorn, P., & Borvornruengroj, P. (2017). Antibacterial and antioxidant activities of differential solvent extractions from the green seaweed Ulva intestinalis. Science Asia, 43(2), 88-95.
20
Srikong, W., Mittraparp-arthorn, P., Rattanaporn, O., Bovornreungroj, N., & Borvornruengroj, P. (2015). Antimicrobial activity of seaweed extracts from Pattani, southeast coast of Thailand. Food And Applied Bioscience Journal, 3(1), 39–49.
21
Kongrurang, J., Tansila, N., Mittraparp-arthorn, P., Nishibuchi, M., Vora, G., & Vuddhakul, V. (2015). LAMP assay to detect Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in shrimp. Aquaculture International, 23(5), 1179-1188.
22
Yingkajorn, M., Mittraparp-arthorn, P., Nuanualsuwan, S., Pomwised, R., Kongchouy, N., Khamhaeng, N., & Vuddhakul, V. (2014). Prevalence and quantification of pathogenic Vibrio parahaemolyticus during shrimp culture in Thailand. Diseases Of Aquatic Organisms, 112(2), 103-111.
23
Preeprem, S., Mittraparp-arthorn, P., Bhoopong, P., & Vuddhakul, V. (2014). Isolation and Characterization of Vibrio cholerae Isolates from Seafood in Hat Yai City, Songkhla, Thailand. Foodborne Pathogens And Disease, 11(11), 881-886.
24
Wang, Z., Baochuan, L., Anahita, M., Robert A, R., Evan R, G., Mittraparp-arthorn, P., Janelle R, T., Vuddhakul, V., & Gary J, V. (2013). Vibrio campbellii hmgA-mediated pyomelanization impairs quorum sensing, virulence, and cellular fitness. Frontiers In Microbiology, 2013, 1-11.
25
Tongjun, J., Mittraparp-arthorn, P., Yingkajorn, M., Konggreung, J., Nishibuchi, M., & Vuddhakul, V. (2013). The trend of Vibrio parahaemolyticus infections in southern Thailand from 2006 to 2010. Tropical Medicine And Health, 41(4), 151-156.
26
Mekalanos, J., Vuddhakul, V., Thompson, J., Sermwittayawong, N., Srinitiwarawong, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2012). Sigma E Regulators Control Hemolytic Activity and Virulence in a Shrimp Pathogenic Vibrio harveyi. Plosone, 7(2), 1-9.
27
Vuddhakul, V., Thongchankaew, U., Mittraparp-arthorn, P., Sukhumungoon, P., Tansila, N., Nuidate, T., & Nishibuchi, M. (2011). Occurrence of potentially pathogenic vibrios and related environmental factors in Songkhla Lake, Thailand.. Can J Microbiol , 51(11), 867-873.
28
Thongchankaew, U., Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Srinitiwarawong, K., Plathong, S., & Vuddhakul, V. (2011). Diversity of Vibrio spp. at the Andaman Tarutao Island, Thailand . Asian Journal Of Biotechnology , 3(5), 530-539.
29
Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Pomwised, R., Charernjiratrakul, W., & Vuddhakul, V. (2011). High concentration of Shiga toxin 1-producing Escherichia coli isolated from Southern Thailand. International Food Research Journal , 18(2), 683-688.