บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

พิมลศรี มิตรภาพอาทร

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2548
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Microbiology

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 42661682000
2
Kalasee B., Mittraparp-Arthorn P., 2023. Phytochemicals, Antioxidant, and Antibacterial Activities of Fresh and Dried Chinese Chive (Allium tuberosum Rottler) Leaf Extracts. ASEAN Journal of Scientific and Technological Reports 26(4): 1-10. (cited 0 times)
3
Preeprem S., Aksonkird T., Nuidate T., Hajimasalaeh W., Hajiwangoh Z., Mittraparp-Arthorn P., 2023. Characterization and Genetic Relationships of Vibrio spp. Isolated from Seafood in Retail Markets, Yala, Thailand. Trends in Sciences 20(10) (cited 1 times)
4
Srisangthong I., Sangseedum C., Chaichanit N., Surachat K., Suanyuk N., Mittraparp-Arthorn P., 2023. Characterization and Genome Analysis of Vibrio campbellii Lytic Bacteriophage OPA17. Microbiology Spectrum 11(2) (cited 5 times)
5
LaPorte J.P., Spinard E.J., Cavanagh D., Gomez-Chiarri M., Rowley D.C., Mekalanos J.J., Mittraparp-Arthorn P., Nelson D.R., 2023. Draft Genome Sequence of Vibrio parahaemolyticus PSU5579, Isolated during an Outbreak of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease in Thailand. Microbiology Resource Announcements 12(2) (cited 1 times)
6
Buatong J., Mittal A., Mittraparp-arthorn P., Palamae S., Saetang J., Benjakul S., 2023. Bactericidal Action of Shrimp Shell Chitooligosaccharide Conjugated with Epigallocatechin Gallate (COS-EGCG) against Listeria monocytogenes. Foods 12(3) (cited 4 times)
7
Paopradit P., Aksonkird T., Mittraparp-arthorn P., 2022. Indole inhibits quorum sensing-dependent phenotypes and virulence of acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus. Aquaculture Research 53(10): 3586-3597. (cited 6 times)
8
Surachat K., Kantachote D., Wonglapsuwan M., Chukamnerd A., Deachamag P., Mittraparp-arthorn P., Jeenkeawpiam K., 2022. Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis: Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed. Frontiers in Microbiology 13 (cited 4 times)
9

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Jantapaso, H., Aksonkird, T., & Mittraparp-arthorn, P. (2024). Characteristics of Vibrio cholerae isolates obtained from shrimp supply chains and inhibitory activities of rambutan (Nephelium lappaceum L. cv. Rong Rian) peel aqueous extract (SCIE). Food Control, 158, 110231.
2
Preeprem, S., Aksonkird, T., Nuidate, T., Hajimasalaeh, W., Hajiwangoh, Z., & Mittraparp-arthorn, P. (2023). Characterization and Genetic Relationships of Vibrio spp. Isolated from Seafood in Retail Markets, Yala, Thailand. Trends In Sciences, 20(10), Article number 5962.
3
Kalasee, B., & Mittraparp-arthorn, P. (2023). Phytochemicals, Antioxidant, and Antibacterial Activities of Fresh and Dried Chinese Chive (Allium tuberosum Rottler) Leaf Extracts. Asean Journal Of Scientific And Technological Reports, 26(4), 1-10.
4
Laporte, J., Spinard, E., Cavanagh, D., Gomez-chiarri, M., Rowley, D., Mekalanos, J., Mittraparp-arthorn, P., & Nelson, D. (2023). Draft Genome Sequence of Vibrio parahaemolyticus PSU5579, Isolated during an Outbreak of Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease in Thailand (ESCI). Microbiology Resource Announcements, 12(2), 00.
5
Buatong, J., Mittal, A., Mittraparp-arthorn, P., Palamae, S., Saetang, J., & Benjakul, S. (2023). Bactericidal Action of Shrimp Shell Chitooligosaccharide Conjugated with Epigallocatechin Gallate (COS-EGCG) against Listeria monocytogenes (SCIE). Foods, 12(3), Article number 634.
6
Surachat, K., Kantachote, D., Wonglapsuwan, M., Chukamnerd, A., Deachamag, P., Mittraparp-arthorn, P., & Jeenkeawpiam, K. (2022). Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis: Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed (SCIE). Frontiers In Microbiology, 13, Article 826683.
7
Surachat, K., Kantachote, D., Wonglapsuwan, M., Chukamnerd, A., Deachamag, P., Mittraparp-arthorn, P., & Jeenkeawpiam, K. (2022). Complete Genome Sequence of Weissella cibaria NH9449 and Comprehensive Comparative-Genomic Analysis:Genomic Diversity and Versatility Trait Revealed (SCIE). Frontiers In Microbiology, 13, Article No.826683.
8
Jantapaso, H., & Mittraparp-arthorn, P. (2022). Phytochemical Composition and Bioactivities of Aqueous Extract of Rambutan (Nephelium lappaceum L. cv. Rong Rian) Peel (SCIE) . Antioxidants, 11(5), Article number 956.
9
Paopradit, P., Aksonkird, T., & Mittraparp-arthorn, P. (2022). Indole inhibits quorum sensing-dependent phenotypes and virulence of acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus (SCIE) . Aquaculture Research, 53(10), 3586-3597.
10
Paopradit, P., Tansila, N., Surachat, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2021). Vibrio alginolyticus influences quorum sensing-controlled phenotypes of acute hepatopancreatic necrosis disease-causing Vibrio parahaemolyticus (SCIE). Peerj, 9, Article No.e11567.
11
Bangpanwimon, K., Mittraparp-arthorn, P., Srinitiwarawong, K., & Tansila, N. (2021). Non-Invasive Colorimetric Magneto Loop-Mediated Isothermal Amplification (CM-LAMP) Method for Helicobacter pylori Detection (SCIE). Journal Of Microbiology And Biotechnology, 13(4), 501-509.
12
Jingjit, N., Preeprem, S., Surachat, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2021). Characterization and Analysis of Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPRs) in Pandemic and Non-Pandemic Vibrio parahaemolyticus Isolates from Seafood Sources. Microorganisms, 9(6), 1-17.
13
Nuidate, T., Kuaphiriyakul, A., Surachat, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2021). Induction and Genome Analysis of HY01, a Newly Reported Prophage from an Emerging Shrimp Pathogen Vibrio campbellii. Microorganisms, 9(2), Article number 400, Pages 1-18.
14
Rattanaphan, P., Mittraparp-arthorn, P., Srinoun, K., Vuddhakul, V., & Tansila, N. (2020). Indole signaling decreases biofilm formation and related virulence of Listeria monocytogenes. Fems Microbiology Letters, 367(14), fnaa116.
15
Rattanaphan, P., Yaikhan, T., Rachniyom, P., Mittraparp-arthorn, P., Vuddhakul, V., & Tansila, N. (2020). Altered virulence of non-indole-producing pathogenic bacteria by indole signaling. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 42(3), 515-520.
16
Kissalai, P., Preeprem, S., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P. (2020). Phylogenetic Analysis of Atypical Hemolysin Gene in Vibrio campbellii and Effects of Cultivation Salinity and pH on Hemolytic Activity and Virulence. Walailak Journal Of Science And Technology, 17(4), 324-333.
17
Rattanaphan, P., Yaikhan, T., Rachniyom, P., Mittraparp-arthorn, P., Vuddhakul, V., & Tansila, N. (2019). Altered virulence of non indole-producing pathogenic bacteria by indole signaling. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 00(00), 00.
18
Preeprem, S., Bhoopong, P., Srinitiwarawong, K., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P. (2019). ANTIBIOGRAM PROFILES AND VIRULENCE CHARACTERISTICS OF PANDEMIC VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ISOLATES FROM DIARRHEAL PATIENTS IN HAT YAI HOSPITAL, SOUTHERN THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 50(1), 132-145.
19
Preeprem, S., Singkhamanan, K., Nishibuchi, M., Mittraparp-arthorn, P., & Vuddhakul, V. (2019). Multiplex Multilocus Variable-Number Tandem-Repeat Analysis for Typing of Pandemic Vibrio parahaemolyticus O1:KUT Isolates. Foodborne Pathogens And Disease, 16(2), 104-113.
20
Tongphrom, C., Preeprem, S., Nishibushi, M., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P. (2018). Rapid and sensitive enumeration of total coliforms and Escherichia coli in water and foods by most-probable-number loop-mediated isothermal amplification (MPN-LAMP) method. Scienceasia, 44(5), 365-370.
21
Kongrueng, J., Srinitiwarawong, K., Nishibuchi, M., Mittraparp-arthorn, P., & Vuddhakul, V. (2018). Characterization and CRISPR-based genotyping of clinical trh-positive Vibrio parahaemolyticus. Gut Pathogens, 10, 48 (1-10).
22
Tulatorn, S., Preeprem, S., Vuddhakul, V., & Mittraparp-arthorn, P. (2018). Comparison of virulence gene profiles and genomic fingerprints of Vibrio cholerae O1 and non-O1/non-O139 isolates from diarrheal patients in southern Thailand. Tropical Medicine And Health, 46(1), Article number 31.
23
Kongrueng, J., Mittraparp-arthorn, P., Bangpanwimon, K., Robins, W., Vuddhakul, V., & Mekalanos, J. (2017). Isolation of Bdellovibrio and like organisms and potential to reduce acute hepatopancreatic necrosis disease caused by Vibrio parahaemolyticus.. Disease Of Aquatic Organisms, 124(3), 223-232.
24
Bangpanwimon, K., Sottisuporn, J., Mittraparp-arthorn, P., Ueaphatthanaphanich, W., Rattanasupar, A., Pourcel, C., & Vuddhakul, V. (2017). CRISPR-like sequences in Helicobacter pylori and application in genotyping. Gut Pathogens, 9(1), 1-9.
25
Srikong, W., Bovornruangroj, N., Mittraparp-arthorn, P., & Borvornruengroj, P. (2017). Antibacterial and antioxidant activities of differential solvent extractions from the green seaweed Ulva intestinalis. Science Asia, 43(2), 88-95.
26
Srikong, W., Mittraparp-arthorn, P., Rattanaporn, O., Bovornreungroj, N., & Borvornruengroj, P. (2015). Antimicrobial activity of seaweed extracts from Pattani, southeast coast of Thailand. Food And Applied Bioscience Journal, 3(1), 39–49.
27
Kongrurang, J., Tansila, N., Mittraparp-arthorn, P., Nishibuchi, M., Vora, G., & Vuddhakul, V. (2015). LAMP assay to detect Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease in shrimp. Aquaculture International, 23(5), 1179-1188.
28
Yingkajorn, M., Mittraparp-arthorn, P., Nuanualsuwan, S., Pomwised, R., Kongchouy, N., Khamhaeng, N., & Vuddhakul, V. (2014). Prevalence and quantification of pathogenic Vibrio parahaemolyticus during shrimp culture in Thailand. Diseases Of Aquatic Organisms, 112(2), 103-111.
29
Preeprem, S., Mittraparp-arthorn, P., Bhoopong, P., & Vuddhakul, V. (2014). Isolation and Characterization of Vibrio cholerae Isolates from Seafood in Hat Yai City, Songkhla, Thailand. Foodborne Pathogens And Disease, 11(11), 881-886.
30
Wang, Z., Baochuan, L., Anahita, M., Robert A, R., Evan R, G., Mittraparp-arthorn, P., Janelle R, T., Vuddhakul, V., & Gary J, V. (2013). Vibrio campbellii hmgA-mediated pyomelanization impairs quorum sensing, virulence, and cellular fitness. Frontiers In Microbiology, 2013, 1-11.
31
Tongjun, J., Mittraparp-arthorn, P., Yingkajorn, M., Konggreung, J., Nishibuchi, M., & Vuddhakul, V. (2013). The trend of Vibrio parahaemolyticus infections in southern Thailand from 2006 to 2010. Tropical Medicine And Health, 41(4), 151-156.
32
Mekalanos, J., Vuddhakul, V., Thompson, J., Sermwittayawong, N., Srinitiwarawong, K., & Mittraparp-arthorn, P. (2012). Sigma E Regulators Control Hemolytic Activity and Virulence in a Shrimp Pathogenic Vibrio harveyi. Plosone, 7(2), 1-9.
33
Vuddhakul, V., Thongchankaew, U., Mittraparp-arthorn, P., Sukhumungoon, P., Tansila, N., Nuidate, T., & Nishibuchi, M. (2011). Occurrence of potentially pathogenic vibrios and related environmental factors in Songkhla Lake, Thailand.. Can J Microbiol , 51(11), 867-873.
34
Thongchankaew, U., Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Srinitiwarawong, K., Plathong, S., & Vuddhakul, V. (2011). Diversity of Vibrio spp. at the Andaman Tarutao Island, Thailand . Asian Journal Of Biotechnology , 3(5), 530-539.
35
Sukhumungoon, P., Mittraparp-arthorn, P., Pomwised, R., Charernjiratrakul, W., & Vuddhakul, V. (2011). High concentration of Shiga toxin 1-producing Escherichia coli isolated from Southern Thailand. International Food Research Journal , 18(2), 683-688.