บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ภารนัย สุขุมังกูร

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
Ph.D. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2550
M.Sc. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2547
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 42662409000
1
Sukkua K., Rattanachuay P., Khianngam S., Hayeebilan F., Sukhumungoon P., 2019. Molecular characterization of extraintestinal pathogenic escherichia coli from humans in southern thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 50(5): 860-870. (cited 0 times)
2
Sukhumungoon P., Bunnueang N., Butsabong N., Sae-Lim A., Rattanachuay P., 2018. Characterization of staphylococcus spp from meat and ready-to-eat food, hat yai city, songkhla, thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 49(1): 96-107. (cited 2 times)
3
Sukkua K., Manothong S., Sukhumungoon P., 2017. Seroprevalence and molecular epidemiology of EAST1 gene-carrying escherichia coli from diarrheal patients and raw meats. Journal of Infection in Developing Countries 11(3): 220-227. (cited 6 times)
4
Sukkua K., Pomwised R., Rattanachuay P., Khianngam S., Sukhumungoon P., 2017. Characterization of extraintestinal pathogenic escherichia coli from meat in southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 48(1): 98-108. (cited 2 times)
5
Wameadesa N., Sae-Lim A., Hayeebilan F., Rattanachuay P., Sukhumungoon P., 2017. Enteroaggregative escherichia coli O104 from thai and imported Malaysian raw beef. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 48(2): 338-350. (cited 0 times)
6
Sirikaew S., Sukkua K., Rattanachuay P., Khianngam S., Sukhumungoon P., 2016. High level of shiga toxin-producing Escherichia Coli and occurrence of STX-Negative E. Coli O157 from raw meats: Characterization of virulence profile and genetic relatedness. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 47(5): 1008-1019. (cited 0 times)
7
Bunnueang N., Kongpheng S., Yadrak P., Rattanachuay P., Khianngam S., Sukhumungoon P., 2016. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: 1-year collection and characterization from patients in two tertiary hospitals, Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 47(2): 234-244. (cited 3 times)
8
Sukhumungoon P., Tantadapan R., Rattanachuay P., 2016. Repetitive sequence based-PCR profiling of Escherichia Coli O157 strains from beef in Southern Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 47(1): 55-65. (cited 2 times)
9
Sukkua K., Rattanachuay P., Sukhumungoon P., 2016. Ex Vivo adherence to murine ileal, biofilm formation ability and presence of adherence-associated of human and animal diarrheagenic Escherichia Coli. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 47(1): 40-54. (cited 4 times)
10
Sukkua K., Rattanachuay P., Sukhumungoon P., 2015. Potential routes of transmission of an emerging hospital strain: Enterotoxigenic Escherichia coli O169: HUT from Southern Thailand. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 5(11): 881-883. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Seeyankem, B., Sae-lim, A., Puangsiri, W., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P. (2019). PREVALENCE, VIRULENCE, ANTIBIOGRAM PROFILES, AND GENETIC RELATIONSHIP OF STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS FROM MEAT IN SOUTHERN THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 50(6), 1108-1117.
2
Sukkua, K., Rattanachuay, P., Khianngam, S., Hayeebilang, F., & Sukhumungoon, P. (2019). MOLECULAR CHARACTERIZATION OF EXTRAINTESTINAL PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI FROM HUMANS IN SOUTHERN THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 50(5), 860-870.
3
Sae-lim, A., Wameadesa, N., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P. (2018). Prevalence, Molecular characterization and Genetic Relatedness of ESCHERICHIA COLI O103 from meat in Southern Thailand. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 49(4), 1-14.
4
Sukhumungoon, P., Bunnueang, N., Butsabong, N., Sae-lim, A., & Rattanachuay, P. (2018). Characterization of Staphylococcus SPP From Meat and Ready-to-Eat Food, Hatyai City, Songkhla, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 49(1), 1-12.
5
Sae-lim, A., Jearanai, P., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P. (2017). Prevalence, Virulence Profiles, and Genetic Relationship of Atypical Enteropathogenic Escherichia Coli O145 From Beef, Southern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 48(6), 1-12.
6
Wameadesa, N., Sae-lim, A., Hayeebilang, F., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P. (2017). ENTEROAGGREGATIVE ESCHERICHIA COLI O104 FROM THAI AND IMPORTED MALAYSIAN RAW BEEF. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 48, 338-350.
7
Sukkua, K., Pomwised, R., Rattanachuay, P., Khianngam, s., & Sukhumungoon, P. (2017). characterization of extraintestinal pathogenic escherichia coli from meat in Southern Thailand. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 48, 98-108.
8
Sukkua, K., Manothong, S., & Sukhumungoon, P. (2017). Seroprevalence and molecular epidemiology of EAST1 gene-carrying escherichia coli from diarrheal patients and raw meats. Journal Of Infection In Developing Countries, 11, 220-227.
9
Sukkua, K., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P. (2016). EX VIVO ADHERENCE TO MURINE ILEAL, BIOFILM FORMATION ABILITY AND PRESENCE OF ADHERENCE-ASSOCIATED OF HUMAN AND ANIMAL DIARRHEAGENIC ESCHERICHIA COLI. The Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 47(1), 40-54.
10
Sukhumungoon, P., Tantadapan, R., & Rattanachuay, P. (2016). REPETITIVE SEQUENCE BASED-PCR PROFILING OF ESCHERICHIA COLI O157 STRAINS FROM BEEF IN SOUTHERN THAILAND. The Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 47(1), 55-65.
11
Bunnueang, N., Kongpheng, S., Yadrak, P., Rattanachuay, P., Khianngam, S., & Sukhumungoon, P. (2016). METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS: 1-YEAR COLLECTION AND CHARACTERIZATION FROM PATIENTS IN TWO TERTIARY HOSPITALS, SOUTHERN THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 47(2), 234-244.
12
Themphachana, M., Kongpheng, S., Rattanachuay, P., Khianngam, S., & Sukhumungoon, P. (2015). MOLECULAR CHARACTERIZATION OF VIRULENCE AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY PROFILES OF UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI FROM PATIENTS IN A TERTIARY HOSPITAL, SOUTHERN THAILAND. The Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 46(6), 1021-1030.
13
Sukkua, K., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P. (2015). Potential routes of transmission of an emerging hospital strain: Enterotoxigenic Escherichia coli O169: HUT from Southern Thailand. Asian Pacific Journal Of Tropical Disease, 5(11), 881-883.
14
Sukkua, K., Patungkaro, W., & Sukhumungoon, P. (2015). DETECTION AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ENTERO AGGREGATIVE ESCHERICHIA COLI FROM DIARRHEAL PATIENTS IN TERTIARY HOSPITALS, SOUTHERN THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 46(5), 901-910.
15
Bunnueang, N., Kongpheng, S., Singkhamanan, K., Sangsuwan, P., Rattanachuay, P., Dangsriwan, S., & Sukhumungoon, P. (2015). METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS FROM READY-TO-EAT FOODS IN A HOSPITAL CANTEEN, SOUTHERN THAILAND: VIRULENCE CHARACTERIZATION AND GENETIC RELATIONSHIP. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 46(1), 86-96.
16
Sirikaew, S., Rattanachuay, P., Nakaguchi, Y., & Sukhumungoon, P. (2015). IMMUNO-MAGNETIC ISOLATION, CHARACTERIZATION AND GENETIC RELATIONSHIP OF ESCHERICHIA COLI O26 FROM RAW MEATS, HAT YAI CITY, SONGKHLA, THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 46(2), 241-253.
17
Sukhumungoon, P. (2015). Incidence of Escherichia coli O157:H7 in Thailand. Sains Malaysiana, 44(2), 261-267.
18
Sirikaew, S., Patungkaro, W., Rattanachuay, P., Sukkua, K., & Sukhumungoon, P. (2014). ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI O169:HUT FROM A DIARRHEAL PATIENT: PHYLOGENETIC GROUP AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 45(6), 1376-1384.
19
Themphachana, M., Kanobthammakul, S., Nakaguchi, Y., Singkhamanan, K., Yadrak, P., & Sukhumungoon, P. (2014). VIRULENCE CHARACTERISTICS AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF UROPATHOGENS FROM PATIENTS ON PHUKET ISLAND, THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 45(5), 1090-1098.
20
Shankar, S., Chorachoo, J., Jaiswal, L., & Voravuthikunchai, S. (2014). Effect of reducing agent concentrations and temperature on characteristics and antimicrobial activity of silver nanoparticles. Materials Letters, 137, 160-163.
21
Phetkhajone, S., Sirikaew, S., Rattanachuay, P., & Sukhumungoon, P. (2014). MOST PROBABLE NUMBER-POLYMERASE CHAIN REACTION-BASED QUANTIFICATION OF ENTEROTOXIGENIC ESCHERICHIA COLI FROM RAW MEATS IN SOUTHERN THAILAND. Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 45(6), 1385-1391.
22
Themphachana, M., Nakaguchi, Y., Nishibuchi, M., Seto, K., Rattanachuay, P., Singkhamanan, K., & Sukhumungoon, P. (2014). Firsrt report in Thailand of a STX-Negative Escherichia coli O157 strain from a patiet with diarrhea. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 45(4), 881-889.
23
Pewleang, T., Bunnueang, N., Binmaeil, H., & Sukhumungoon, P. (2014). Survival of Escherichia coli O157:H7 and Non-O157 during Post-Processing Stage of Yogurt. Global Veterinaria, 13(1), 5-9.
24
Pannuch, M., Sirikaew, S., Nakaguchi, Y., Nishibuchi, M., & Sukhumungoon, P. (2014). Quantification of enteropathogenic Escherichia coli from retailed meats. International Food Research Journal, 21(2), 547-551.
25
N., B., Themphachana, M., Pewleang, T., S., K., Singkhamanan, K., P., S., & Sukhumungoon, P. (2014). High prevalence and molecular characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from retailed meats, south Thailand. International Food Research Journal, 21(2), 569-576.
26
Sukhumungoon, P., Hayeebilang, F., Yadrak, P., Kanobthammakul, S., Nakaguchi, Y., Sangsuwan, P., & Singkhamanan, K. (2014). Molecular characterization and relationship of methicillin-resistant staphylococcus aureus among stains from health carriers and university hospital patients, Southern Thailand. The Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public Health, 45(2), 402-412.
27
Pewleang, T., Rattanachuay, P., Themphachana, M., & Sukhumungoon, P. (2014). Quantification of enterohemorrhagic and Shiga Toxin-Producing Eschericia coli Retailed Meats. Global Veterinaria, 12(2), 244-249.
28
Nittayananta, W., Pangsomboon, K., Panichayupakaranant, P., Chanowanna, N., Chelae, S., Vuddhakul, V., Sukhumungoon, P., & Pruphetkaew, N. (2013). Effects of lawsone methyl ether mouthwash on oral Candida in HIV-infected subjects and subjects with denture stomatitis. Journal Of Oral Pathology & Medicine, 42(9), 698-704.
29
Sukhumungoon, P., & Nakaguchi, Y. (2013). Shiga Toxin 2-Converting Bacteriophages Occupy sbcB Gene as a Primary Integration Site in Bovine-Origined Escherichia coli O157:H7 and Non-O157 from Thailand. Life Science Journal, 10(4), 2334-2340.
30
Pewleang, T., Nakaguchi, Y., & Sukhumungoon, P. (2013). Fate of Thai Escherichia coli O157:H7 and Non-O157 lineages in Pasteurized Milk. Life Science Journal, 10(4), 2368-2373.
31
Sukhumungoon, P., Rattanachuay, P., Hayeebilan, F., & Kantachote, D. (2013). Biodegradation of ethidium bromide by Bacillus thuringiensis isolated from soil. African Journal Of Microbiology Research, 7(6), 471-476.
32
Vuddhakul, V., Thongchankaew, U., Mittraparp-arthorn, P., Sukhumungoon, P., Tansila, N., Nuidate, T., & Nishibuchi, M. (2011). Occurrence of potentially pathogenic vibrios and related environmental factors in Songkhla Lake, Thailand.. Can J Microbiol , 51(11), 867-873.