ดร.

สุมาลี อบเชย

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2549
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35503734500
1
Madsari N., Maskaew S., Obchoei S., Kwankaew P., Senghoi W., Utarabhand P., Runsaeng P., 2022. Determination of the efficacy of using a serine protease gene as a DNA vaccine to protect against Vibrio parahaemolyticus infection in Litopenaeus vannamei. Developmental and Comparative Immunology 135 (cited 0 times)
2
Kotepui K.U., Obchoei S., Vaeteewoottacharn K., Okada S., Wongkham S., Sawanyawisuth K., 2022. Annexin A1 Is a Potential Prognostic Marker for, and Enhances the Metastasis of, Cholangiocarcinoma. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 23(2): 715-721. (cited 0 times)
3
Klinhom-on N., Seubwai W., Sawanyawisuth K., Obchoei S., Mahalapbutr P., Wongkham S., 2021. FOXM1 inhibitor, Siomycin A, synergizes and restores 5-FU cytotoxicity in human cholangiocarcinoma cell lines via targeting thymidylate synthase. Life Sciences 286 (cited 2 times)
4
Dana P., Saisomboon S., Kariya R., Okada S., Obchoei S., Sawanyawisuth K., Wongkham C., Pairojkul C., Wongkham S., Vaeteewoottacharn K., 2020. CD147 augmented monocarboxylate transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB pathway promotes cholangiocarcinoma migration and invasion. Cellular Oncology 43(2): 211-222. (cited 8 times)
5
Setoguchi K., Cui L., Hachisuka N., Obchoei S., Shinkai K., Hyodo F., Kato K., Wada F., Yamamoto T., Harada-Shiba M., Obika S., Nakano K., 2017. Antisense Oligonucleotides Targeting Y-Box Binding Protein-1 Inhibit Tumor Angiogenesis by Downregulating Bcl-xL-VEGFR2/-Tie Axes. Molecular Therapy - Nucleic Acids 9: 170-181. (cited 18 times)
6
Cui L., Nakano K., Obchoei S., Setoguchi K., Matsumoto M., Yamamoto T., Obika S., Shimada K., Hiraoka N., 2017. Small Nucleolar Noncoding RNA SNORA23, Up-Regulated in Human Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Regulates Expression of Spectrin Repeat-Containing Nuclear Envelope 2 to Promote Growth and Metastasis of Xenograft Tumors in Mice. Gastroenterology 153(1): 292-306.e2. (cited 49 times)
7
Obchoei S., Saeeng R., Wongkham C., Wongkham S., 2016. Novel synthetic mono-triazole glycosides induce G0/G1 cell-cycle arrest and apoptosis in cholangiocarcinoma cells. Anticancer Research 36(11): 5965-5973. (cited 5 times)
8
Uthaisar K., Vaeteewoottacharn K., Seubwai W., Talabnin C., Sawanyawisuth K., Obchoei S., Kraiklang R., Okada S., Wongkham S., 2016. Establishment and characterization of a novel human cholangiocarcinoma cell line with high metastatic activity. Oncology Reports 36(3): 1435-1446. (cited 20 times)
9
Obchoei S., Sawanyawisuth K., Wongkham C., Kasinrerk W., Yao Q., Chen C., Wongkham S., 2015. Secreted cyclophilin A mediates G1/S phase transition of cholangiocarcinoma cells via CD147/ERK1/2 pathway. Tumor Biology 36(2): 849-859. (cited 25 times)
10
Sribenja S., Sawanyawisuth K., Kraiklang R., Wongkham C., Vaeteewoottacharn K., Obchoei S., Yao Q., Wongkham S., Chen C., 2013. Suppression of thymosin β10 increases cell migration and metastasis of cholangiocarcinoma. BMC Cancer 13 (cited 23 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Obchoei, S., Detarya, M., & Boonnate, P. (2022). Accepted-Low dose berberine suppresses cholangiocarcinoma cell progression as a multi-kinase inhibitor. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 00, 00.
2
Madsari, N., Maskaew, S., Obchoei, S., Kwankaew, P., Senghoi, W., Utarabhand, P., & Runsaeng, P. (2022). Determination of the efficacy of using a serine protease gene as a DNA vaccine to protect against Vibrio parahaemolyticus infection in Litopenaeus vannamei (SCIE) . Developmental And Comparative Immunology, 135, Article number 104459.
3
U Kotepui, K., Obchoei, S., Vaeteewoottacharn, K., Okada, S., Wongkham, S., & Sawanyawisuth, K. (2022). Annexin A1 Is a Potential Prognostic Marker for, and Enhances the Metastasis of, Cholangiocarcinoma. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 23(2), 715 - 721.
4
Klinhom-on, N., Seubwai, W., Sawanyawisuth, K., Obchoei, S., Mahalapbutr, P., & Wongkham, S. (2021). FOXM1 inhibitor, Siomycin A, synergizes and restores 5-FU cytotoxicity in human cholangiocarcinoma cell lines via targeting thymidylate synthase (SCIE). Life Sciences, 286, Article number 120072.
5
Dana, P., Saisomboon, S., Kariya, R., Okada, S., Obchoei, S., Sawanyawisuth, K., Wongkham, C., Pairojkul, C., Wongkham, S., & Vaeteewoottacharn, K. (2020). CD147 Augmented Monocarboxylate transporter-1/4 Expression Through Modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB Pathway Promotes Cholangiocarcinoma Migration and Invasion. Cellular Oncology, 43(2), 211-222.