ผศ.ดร.

สุมาลี อบเชย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2554
ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย
2549
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35503734500
1
Kerdkumthong K., Chanket W., Runsaeng P., Nanarong S., Songsurin K., Tantimetta P., Angsuthanasombat C., Aroonkesorn A., Obchoei S., 2023. Two Recombinant Bacteriocins, Rhamnosin and Lysostaphin, Show Synergistic Anticancer Activity Against Gemcitabine-Resistant Cholangiocarcinoma Cell Lines. Probiotics and Antimicrobial Proteins (cited 0 times)
2
Saengboonmee C., Obchoei S., Sawanyawisuth K., Wongkham S., 2023. Revision of potential prognostic markers of cholangiocarcinoma for clinical practice. Expert Review of Anticancer Therapy 23(5): 517-530. (cited 0 times)
3
Madsari N., Maskaew S., Obchoei S., Kwankaew P., Senghoi W., Utarabhand P., Runsaeng P., 2022. Determination of the efficacy of using a serine protease gene as a DNA vaccine to protect against Vibrio parahaemolyticus infection in Litopenaeus vannamei. Developmental and Comparative Immunology 135 (cited 2 times)
4
Obchoei S., Detarya M., Boonnate P., Saranaruk P., Vaeteewoottacharn K., Mahalapbutr P., Okada S., Wongkham S., 2022. Low Dose Berberine Suppresses Cholangiocarcinoma Cell Progression as a Multi-Kinase Inhibitor. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 23(10): 3379-3386. (cited 2 times)
5
Kotepui K.U., Obchoei S., Vaeteewoottacharn K., Okada S., Wongkham S., Sawanyawisuth K., 2022. Annexin A1 Is a Potential Prognostic Marker for, and Enhances the Metastasis of, Cholangiocarcinoma. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 23(2): 715-721. (cited 1 times)
6
Klinhom-on N., Seubwai W., Sawanyawisuth K., Obchoei S., Mahalapbutr P., Wongkham S., 2021. FOXM1 inhibitor, Siomycin A, synergizes and restores 5-FU cytotoxicity in human cholangiocarcinoma cell lines via targeting thymidylate synthase. Life Sciences 286 (cited 7 times)
7
Dana P., Saisomboon S., Kariya R., Okada S., Obchoei S., Sawanyawisuth K., Wongkham C., Pairojkul C., Wongkham S., Vaeteewoottacharn K., 2020. CD147 augmented monocarboxylate transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB pathway promotes cholangiocarcinoma migration and invasion. Cellular Oncology 43(2): 211-222. (cited 14 times)
8
Setoguchi K., Cui L., Hachisuka N., Obchoei S., Shinkai K., Hyodo F., Kato K., Wada F., Yamamoto T., Harada-Shiba M., Obika S., Nakano K., 2017. Antisense Oligonucleotides Targeting Y-Box Binding Protein-1 Inhibit Tumor Angiogenesis by Downregulating Bcl-xL-VEGFR2/-Tie Axes. Molecular Therapy Nucleic Acids 9: 170-181. (cited 22 times)
9
Cui L., Nakano K., Obchoei S., Setoguchi K., Matsumoto M., Yamamoto T., Obika S., Shimada K., Hiraoka N., 2017. Small Nucleolar Noncoding RNA SNORA23, Up-Regulated in Human Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, Regulates Expression of Spectrin Repeat-Containing Nuclear Envelope 2 to Promote Growth and Metastasis of Xenograft Tumors in Mice. Gastroenterology 153(1): 292-306.e2. (cited 67 times)
10
Obchoei S., Saeeng R., Wongkham C., Wongkham S., 2016. Novel synthetic mono-triazole glycosides induce G0/G1 cell-cycle arrest and apoptosis in cholangiocarcinoma cells. Anticancer Research 36(11): 5965-5973. (cited 5 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Kerdkumthong, K., Chanket, W., Runsaeng, P., Nanarong, S., Songsurin, K., Tantimetta, P., Angsuthanasombat, C., Aroonkesorn, A., & Obchoei, S. (2023). Two Recombinant Bacteriocins, Rhamnosin and Lysostaphin, Show Synergistic Anticancer Activity Against Gemcitabine-Resistant Cholangiocarcinoma Cell Lines (SCIE). Probiotics And Antimicrobial Proteins, 00, 00.
2
Saengboonmee, C., Obchoei, S., Sawanyawisuth, K., & Wongkham, S. (2023). Revision of potential prognostic markers of cholangiocarcinoma for clinical practice (SCIE). Expert Review Of Anticancer Therapy, 23(5), 517-530.
3
Obchoei, S., Detarya, M., Boonnate, P., Saranaruk, P., Vaeteewoottacharn, K., Mahalapbutr, P., Okada, S., & Wongkham, S. (2022). Low Dose Berberine Suppresses Cholangiocarcinoma Cell Progression as a Multi-Kinase Inhibitor. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention : Apjcp, 23(10), 3379 - 3386.
4
Madsari, N., Maskaew, S., Obchoei, S., Kwankaew, P., Senghoi, W., Utarabhand, P., & Runsaeng, P. (2022). Determination of the efficacy of using a serine protease gene as a DNA vaccine to protect against Vibrio parahaemolyticus infection in Litopenaeus vannamei (SCIE) . Developmental And Comparative Immunology, 135, Article number 104459.
5
U Kotepui, K., Obchoei, S., Vaeteewoottacharn, K., Okada, S., Wongkham, S., & Sawanyawisuth, K. (2022). Annexin A1 Is a Potential Prognostic Marker for, and Enhances the Metastasis of, Cholangiocarcinoma. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 23(2), 715 - 721.
6
Klinhom-on, N., Seubwai, W., Sawanyawisuth, K., Obchoei, S., Mahalapbutr, P., & Wongkham, S. (2021). FOXM1 inhibitor, Siomycin A, synergizes and restores 5-FU cytotoxicity in human cholangiocarcinoma cell lines via targeting thymidylate synthase (SCIE). Life Sciences, 286, Article number 120072.
7
Dana, P., Saisomboon, S., Kariya, R., Okada, S., Obchoei, S., Sawanyawisuth, K., Wongkham, C., Pairojkul, C., Wongkham, S., & Vaeteewoottacharn, K. (2020). CD147 Augmented Monocarboxylate transporter-1/4 Expression Through Modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB Pathway Promotes Cholangiocarcinoma Migration and Invasion. Cellular Oncology, 43(2), 211-222.