ผศ.ดร.

ศุภิตา ธนะเศวตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
Ph.D. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2549
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 36631086900
1
Aenglong C., Woonnoi W., Tanasawet S., Klaypradit W., Sukketsiri W., 2024. Impact of Time and Enzyme Concentration on Sangyod Rice Bran Hydrolysate: Phytochemicals, Antioxidants, Amino Acids, and Cytotoxicity. Rice 17(1) (cited 0 times)
2
Woonnoi W., Suttithumsatid W., Muneerungsee N., Saetan J., Tanasawet S., Sukketsiri W., 2023. Sangyod rice extract inhibits adipocyte growth and differentiation via mTOR, Akt, and AMPK pathways. Journal of Functional Foods 111 (cited 0 times)
3
Aenglong C., Tang Q.J., Tanasawet S., Klaypradit W., Sukketsiri W., 2023. Osteogenic properties and anti-osteoporosis activity of calcium hydroxyapatite from Katsuwonus pelamis bone and its water-soluble forms. Fisheries Science 89(6): 837-852. (cited 1 times)
4
Muneerungsee N., Tanasawet S., Sukketsiri W., 2023. Antimetastatic effect of fucoidan against non-small cell lung cancer by suppressing non-receptor tyrosine kinase and extracellular signal-related kinase pathway. Nutrition Research and Practice 17(5): 844-854. (cited 0 times)
5
Moolsup F., Tanasawet S., Woonnoi W., Daodee S., Parhira S., Chonpathompikunlert P., Muneerungsee N., Wongtawatchai T., Sukketsiri W., 2023. Phytochemical analysis and impact of Citrus hystrix peel water extract on proliferation and migration of skin keratinocytes by activating FAK/Src/MAPK/Akt pathway. Journal of Herbal Medicine 41 (cited 0 times)
6
Saetan S., Sukketsiri W., Chonpathompikunlert P., Klaypradit W., Hawangjoo M., Ngasakul N., Tanasawet S., 2023. Antiproliferative and apoptotic effect of tuna blood on human lung cancer A549 cells via p38 MAPKs and Akt pathway. Journal of King Saud University - Science 35(5) (cited 0 times)
7
Woonnoi W., Moolsap F., Tanasawet S., Khumpirapang N., Aenglong C., Sukketsiri W., 2023. In vitro antioxidant and wound healing activity of Sargassum polycystum hydroethanolic extract in fibroblasts and keratinocytes. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 13(5): 222-232. (cited 0 times)
8
Aenglong C., Ngasakul N., Limpawattana M., Sukketsiri W., Chockchaisawasdee S., Stathopoulos C., Tanasawet S., Klaypradit W., 2023. Characterization of novel calcium compounds from tilapia (Oreochromis niloticus) by-products and their effects on proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cells. Journal of Functional Foods 100 (cited 5 times)
9
Sukketsiri W., Daodee S., Parhira S., Malakul W., Tunsophon S., Sutthiwong N., Tanasawet S., Chonpathompikunlert P., 2023. Chemical characterization of Passiflora edulis extracts and their in vitro antioxidant, anti-inflammatory, anti-lipid activities, and ex-vivo vasodilation effect. Journal of King Saud University - Science 35(1) (cited 7 times)
10
Muneerungsee N., Tanasawet S., Moolsap F., Udomuksorn W., Tantisira M., Zaima N., Sukketsiri W., 2022. The standardized Centella asiatica extract suppressed the inflammation and apoptosis in macrophage-conditioned medium and nutrient stress-induced adipocytes. Biologia 77(12): 3545-3554. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Woonnoi, W., Suttithumsatid, W., Muneerungsee, N., Saetan, J., Tanasawet, S., & Sukketsiri, W. (2023). Sangyod rice extract inhibits adipocyte growth and differentiation via mTOR, Akt, and AMPK pathways (SCIE). Journal Of Functional Foods, 111, Article number 105913.
2
Aenglong, C., Tang, Q., Tanasawet, S., Klaypradit, W., & Sukketsiri, W. (2023). Osteogenic properties and anti-osteoporosis activity of calcium hydroxyapatite from Katsuwonus pelamis bone and its water-soluble forms (SCIE). Fisheries Science, 89, 837–852.
3
Woonnoi, W., Moolsap, F., Tanasawet, S., Khumpirapang, N., Aenglong, C., & Sukketsiri, W. (2023). In vitro antioxidant and wound healing activity of Sargassum polycystum hydroethanolic extract in fibroblasts and keratinocytes (SCIE). Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 13(5), Pages 222 - 232.
4
Moolsup, F., Tanasawet, S., Woonnoi, W., Daodee, S., Chonpathompikunlert, P., Muneerungsee, N., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2023). Phytochemical analysis and impact of Citrus hystrix peel water extract on proliferation and migration of skin keratinocytes by activating FAK/Src/MAPK/Akt pathway (SCIE). Journal Of Herbal Medicine, 41, Article number 100699.
5
Muneerungsee, N., Tanasawet, S., & Sukketsiri, W. (2023). Antimetastatic effect of fucoidan against non-small cell lung cancer by suppressing non-receptor tyrosine kinase and extracellular signal-related kinase pathway (SCIE). Nutrition Research And Practice, 17, 1-11.
6
Saetan, S., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Klaypradit, W., Hawangjoo, M., Ngasakul, N., & Tanasawet, S. (2023). Antiproliferative and apoptotic effect of tuna blood on human lung cancer A549 cells via p38 MAPKs and Akt pathway (SCIE). Journal Of King Saud University - Science, 35(5), Article No.102667.
7
Aenglong, C., Ngasakul, N., Limpawattana, M., Sukketsiri, W., Chockchaisawasdee, S., Stathopoulos, C., Tanasawet, S., & Klaypradit, W. (2023). Characterization of novel calcium compounds from tilapia (Oreochromis niloticus) by-products and their effects on proliferation and differentiation of MC3T3-E1 cells(SCIE). Journal Of Functional Foods, 100, Article number 105361.
8
Sukketsiri, W., Daodee, S., Parhira, S., Malakul, W., Tunsophon, S., Sutthiwong, N., Tanasawet, S., & Chonpathompikunlert, P. (2023). Chemical characterization of Passiflora edulis extracts and their in vitro antioxidant, anti-inflammatory, anti-lipid activities, and ex-vivo vasodilation effect (SCIE). Journal Of King Saud University - Science, 35(1), Artivcle No.102431.
9
Nukaeow, K., Patinotham, N., Tanasawet, S., & Kaewpitak, A. (2022). Upregulation of TRPA1 and reduction of NF-κB translocation could be part of the immunomodulatory process during primary tooth inflammation (SCIE). Odontology, 110(4), 777–785.
10
Muneerungsee, N., Tanasawet, S., Moolsap, F., Udomuksorn, W., Tantisira, M., Zaima, N., & Sukketsiri, W. (2022). Accepted-The standardized Centella asiatica extract suppressed the inflammation and apoptosis in macrophage-conditioned medium and nutrient stress-induced adipocytes (SCIE). Biologia, 00, 00.
11
Woonnoi, W., Chotphruethipong, L., Tanasawet, S., Benjakul, S., Sutthiwong, N., & Sukketsiri, W. (2021). Hydrolyzed collagen from salmon skin increases the migration and filopodia formation of skin keratinocytes by activation of fak/src pathway (SCIE). Polish Journal Of Food And Nutrition Sciences, 71(3), 323 - 332.
12
Tanasawet, S., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Klaypradit, W., Sroyraya, M., & Hutamekalin, P. (2020). Apoptotic effect of astaxanthin from white shrimp shellson lung cancer A549 cells. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 19(9), 1835-1842.
13
Vong, L., Sato, Y., Chonpathompikunlert, P., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., & Nagasaki, Y. (2020). Self-assembled polydopamine nanoparticles improve treatment in Parkinson's disease model mice and suppress dopamine-induced dyskinesia. Acta Biomaterialia, 109, 220-228.
14
Puntarut, J., Sianglum, W., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., & Sukketsiri, W. (2020). Anti-inflammatory Effect of Tamarind Seed Coat Extract against LPS-Induced RAW264.7 Macrophages. Sains Malaysiana, 49(6), 1303-1312.
15
Moolsap, F., Tanasawet, S., Tantisira, M., Hutamekalin, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2020). Standardized extract of Centella asiatica ECa 233 inhibits lipopolysaccharide-induced cytokine release in skin keratinocytes by suppressing ERK1/2 pathways. Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 10(6), 273-280.
16
Masraksa, W., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2020). Luteolin attenuates migration and invasion of lung cancer cells via suppressing focal adhesion kinase and non-receptor tyrosine kinase signaling pathway . Nutrition Research And Practice , 14(2), 127-133.
17
Turathum, B., Saikhun, K., Roytrakul, S., Changsangfa, C., Tanasawet, S., Sroyraya, M., & Kitiyanant, Y. (2020). Comparative proteomic analysis of mature and immature oocytes in domestic cats. Asian Pacific Journal Of Reproduction, 9(1), 22-30.
18
Hakimee, H., Hutamekalin, P., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2019). Metformin inhibit cervical cancer migration by suppressing the FAK/Akt signaling pathway. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 20(12), 3539-3545.
19
Sukketsiri, W., Tanasawet, S., Moolsap, F., Tantisira, M., Hutamekalin, P., & Tipmanee, V. (2019). ECa 233 suppresses LPS-induced proinflammatory responses in macrophages via suppressing ERK1/2, p38 MAPK and Akt pathways. Biological And Pharmaceutical, 42(8), 1358-1365.
20
Kongprasom, U., Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Sroyraya, M., Sritairatchai, S., & Tanasawet, S. (2019). Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk extract induces apoptosis via reactive oxygen species-mediated mitochondria-dependent pathway in A549 human lung cancer cells. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 18(2), 287-294.
21
Binlateh, T., Tanasawet, S., Rattanaporn, O., Sukketsiri, W., & Hutamekalin, P. (2019). Metformin Promotes Neuronal Differentiation via Crosstalk between Cdk5 and Sox6 in Neuroblastoma Cells. Evidence-based Complementary And Alternative Medicine, 2019, Article ID 1765182, 13 pages.
22
Sukketsiri, W., Hakimee, H., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Tanasawet, S. (2018). Metformin suppresses the migration of cervical cancer cells. Cancer Science, 109, 972-972.
23
Turathum, B., Roytrakul, S., Changsangfa, C., Sroyraya, M., Tanasawet, S., Kitiyanant, Y., & Saikhun, K. (2018). Missing and overexpressing proteins in domestic cat oocytes following vitrification and in vitro maturation as revealed by proteomic analysis. Biological Research, 51(27), 1-12.
24
Singkhorn, S., Tantisira, M., Tanasawet, S., Hutamekalin, P., Wongtawatchai, T., & Sukketsiri, W. (2018). Induction of keratinocyte migration by ECa 233 is mediated through FAK/Akt, ERK, and p38 MAPK signaling. Phytotherapy Research, 0, 1-7.
25
Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., Panichayupakaranant, P., Kaewnam, W., Tanasawet, S., Tipmanee, V., Hutamekalin, P., & Chonpathompikunlert, P. (2017). Apium graveolens extract influences mood and cognition in healthy mice. Journal Of Natural Medicines, 71(3), 492-505.
26
Ritto, D., Tanasawet, S., Singkhorn, S., Klaypradit3, W., Hutamekalin, P., Tipmanee, V., & Sukketsiri, W. (2017). Astaxanthin induces migration in human skin keratinocytes via Rac1 activation and RhoA inhibition. Nutrition Research And Practice, 11(4), 275-280.
27
Choosri, N., Tanasawet, S., Chonpathompikunlert, P., & Sukketsiri, W. (2017). Apium Graveolens Extract Attenuates Adjuvant Induced Arthritis by Reducing Oxidative Stress. Journal Of Food Biochemistry, 41, 12276.
28
Tanasawet, S., Boonruamkaew, P., Sukketsiri, W., & Chonpathompikunlert, P. (2016). Anxiolytic and free radical scavenging potential of Chinese celery (Apium graveolens) extract in mice. Asian Pacific Journal Of Tropical Biomedicine, 7, 20-26.
29
Sukketsiri, W., Chonpathompikunlert, P., Tanasawet, S., Choosri, N., & Wongtawatchai, T. (2016). Effects of Apium graveolens extract on the oxidative stress in the liver of adjuvant-induced arthritic rats. Preventive Nutrition And Food Science, 21(2), 79-84.
30
Sukketsiri, W., Sawangjaroen, K., & Tanasawet, S. (2016). Anti-apoptotic effects of phyllanthin against alcoholinduced liver cell death. Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 15(5), 981-988.