ผศ.ดร.

วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
Ph.D. (Biology) Universitaet Wien
Austria
2551
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 54080284300
1
Malaikanok P., Grimsson F., Denk T., Phuphumirat W., 2023. Community assembly of tropical Fagaceae-dominated forests in Thailand dates back at least to the Late Palaeogene. Botanical Journal of the Linnean Society 202(1): 1-22. (cited 2 times)
2
Phuphumirat W., Iadprapan N., Mildenhall D.C., 2021. Methods for collecting spore and pollen samples from city pavements and the palynomorph distribution in urban areas. Grana 60(3): 173-188. (cited 1 times)
3
Phuphumirat W., Trongdechakraiwut T., Leeratiwong C., Phonsena P., Ferguson D.K., Zetter R., 2020. A linear polyad: a distinctive pollen dispersal unit in Xyris complanata (Xyridaceae). Grana 59(1): 7-18. (cited 0 times)
4
Satthaphorn J., Phuphumirat W., Leeratiwong C., 2020. Pollen Morphology of the Genus Campylotropis (Leguminosae) in Thailand and Its Systematic Implications. Tropical Natural History 20(2): 191-202. (cited 0 times)
5
Phuphumirat W., Leeratiwong C., Malaikanok P., Zetter R., 2018. Morphological and harmomegathic characters of pollen of Gnetum species (Gnetaceae) in Thailand: Studies with light and scanning electron microscopy. Botanical Journal of the Linnean Society 187(4): 653-671. (cited 3 times)
6
Phuphumirat W., Zetter R., Hofmann C., Ferguson D., 2016. Pollen distribution and deposition in mangrove sediments of the Ranong Biosphere Reserve, Thailand. Review of Palaeobotany and Palynology 233: 22-43. (cited 14 times)
8
Phuphumirat W., Zetter R., Hofmann C., Ferguson D., 2015. Pollen degradation in mangrove sediments: A short-term experiment. Review of Palaeobotany and Palynology 221: 106-116. (cited 10 times)
9
Phuphumirat W., Gleason F.H., Phongpaichit S., Mildenhall D.C., 2011. The infection of pollen by zoosporic fungi in tropical soils and its impact on pollen preservation: A preliminary study. Nova Hedwigia 92(1-2): 233-244. (cited 10 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Malaikanok, P., Grimsson, F., Denk, T., & Phuphumirat, W. (2023). Community assembly of tropical Fagaceae-dominated forests in Thailand dates back at least to the Late Palaeogene (SCIE). Botanical Journal Of The Linnean Society, 202(1), 1 - 22.
2
Satthaphorn, J., Phuphumirat, W., & Leeratiwong, C. (2020). Pollen Morphology of the Genus Campylotropis (Leguminosae) in Thailand and Its Systematic Implications. Tropical Natural History, 20(2), 191–202.
3
Phuphumirat, W., Trongdechakraiwut, T., Leeratiwong, C., Phonsena, P., Ferguson, K., & Zetter, R. (2020). A Linear polyad : a distinctive pollen dispersal Unit in Xyris complanata (Xyridaceae). Grana, 59(1), 7-18.
4
Ahmad Juhari, M., Talip, N., Che Amri, C., Chung, R., Phuphumirat, W., Abdul Rahman, R., Bunawan, H., S., I., & Razali, S. (2019). Pollen morphology and harmomegathic characters of byttneria löfl. species (Sterculiaceae S. S: Subfam. Byttnerioideae). Malaysian Applied Biology, 48(3), 19-26.
5
Phuphumirat, W., Leeratiwong, C., Malaikanok, P., & Zetter, R. (2018). Morphological and harmomegathic characters of pollen of Gnetum species (Gnetaceae) in Thailand: Studies with light and scanning electron microscopy. Botanical Journal Of The Linnean Society, 187(4), 653–671.
6
Phuphumirat, W., Ferguson, D., & Gleason, F. (2016). The colonization of palynomorphs by chytrids and thraustochytrids during pre-depositional taphonomic processes in tropical mangrove ecosystems. Fungal Ecology, 23, 11-19.
7
Phuphumirat, W., Zetter, R., Hofmann, C., & Ferguson, D. (2016). Pollen distribution and deposition in mangrove sediments of the Ranong Biosphere Reserve, Thailand. Review Of Palaeobotany And Palynology, 233, 22-43.
8
Phuphumirat, W., Gleaso, F., Phongpaichit, S., & Mildenhall, D. (2011). The infection of pollen by zoosporic fungi in tropical soils and its impact on pollen preservation: A preliminary study . Nova Hedwigia, 92(1-2), 233-244.