บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

อ.

อริยา เดชธราดล

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2552
วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2549
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 23501239000
1
Bates P.J.J., Soisook P., Oo S.S.L., Suarez-Rubio M., Pimsai A., Dejtaradol A., Renner S.C., 2022. Intact forests of the Hkakabo Razi Landscape are a hotspot of bat diversity in South-east Asia. ORYX 56(3): 390-395. (cited 2 times)
2
Lapwong Y., Dejtaradol A., Webb J.K., 2021. Plasticity in thermal hardening of the invasive Asian house gecko. Evolutionary Ecology 35(4): 631-641. (cited 1 times)
3
Lapwong Y., Dejtaradol A., Webb J.K., 2021. Shifts in thermal tolerance of the invasive Asian house gecko (Hemidactylus frenatus) across native and introduced ranges. Biological Invasions 23(4): 989-996. (cited 3 times)
4
Lapwong Y., Dejtaradol A., Webb J.K., 2020. Shifts in thermal preference of introduced Asian house geckos (Hemidactylus frenatus) in temperate regions of southeastern Australia. Journal of Thermal Biology 91 (cited 6 times)
5
Garg K.M., Tizard R., Ng N.S.R., Cros E., Dejtaradol A., Chattopadhyay B., Pwint N., Päckert M., Rheindt F.E., 2016. Genome-wide data help identify an avian species-level lineage that is morphologically and vocally cryptic. Molecular Phylogenetics and Evolution 102: 97-103. (cited 22 times)
6
Soisook P., Karapan S., Srikrachang M., Dejtaradol A., Nualcharoen K., Bumrungsri S., Oo S.S.L., Aung M.M., Bates P.J.J., Harutyunyan M., Buś M.M., Bogdanowicz W., 2016. Hill Forest Dweller: A New Cryptic Species of Rhinolophus in the 'pusillus Group' (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta Chiropterologica 18(1): 117-139. (cited 11 times)
7
Dejtaradol A., Renner S., Karapan S., Bates P., Moyle R., Päckert M., 2016. Indochinese-Sundaic faunal transition and phylogeographical divides north of the Isthmus of Kra in Southeast Asian Bulbuls (Aves: Pycnonotidae). Journal of Biogeography 43(3): 471-483. (cited 25 times)
8
Karapan S., Waiprom L., Desrirai S., Dejtaradol A., Chimchome V., 2015. Observations on the breeding biology of wrinkled hornbill aceros corrugatus temminck, 1832 in Bala forest, Narathiwat, Thailand. Malayan Nature Journal 67(2): 179-183. (cited 0 times)
9
Puechmaille S., Soisook P., Yokubol M., Piyapan P., Ar Gouilh M., Mie K., Kyaw K., Mackie I., Bumrungsri S., Dejtaradol A., Nwe T., Bu S., Satasook C., Bates P., Teeling E., 2009. Population size, distribution, threats and conservation status of two endangered bat species Craseonycteris thonglongyai and hipposideros turpis. Endangered Species Research 8(1-2): 15-23. (cited 11 times)
10
Soisook P., Bumrungsri S., Dejtaradol A., Francis C.M., Csorba G., Guillén-Servent A., Bates P.J.J., 2007. First records of Kerivoula kachinensis (Chiroptera: Vespertilionidae) from Cambodia, Lao PDR and Thailand. Acta Chiropterologica 9(2): 339-345. (cited 11 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Lapwong, Y., Dejtaradol, A., & K. Webb, J. (2021). Shifts in thermal tolerance of the invasive Asian house gecko (Hemidactylus frenatus) across native and introduced ranges (SCIE). Biological Invasions, 23(4), 989–996.
2
B Ates, P., Soisook, P., Lin Oo, S., Suarez-rubio, M., Pimsai, A., Dejtaradol, A., & C.renner, S. (2021). ArticleInpress-Intact forests of the Hkakabo Razi Landscape are a hotspot of bat diversity in South-east Asia. Oryx, 00, 00.
3
Lapwong, Y., Dejtaradol, A., & Webb, J. (2020). Shifts in thermal preference of introduced Asian house geckos (Hemidactylus frenatus) in temperate regions of southeastern Australia. Journal Of Thermal Biology, 91, Article number 102625.
4
Soisook, P., Karapan, S., Srikrachang, M., Dejtaradol, A., Nualcharoen, K., Bumrungsri, S., Oo, S., Aung, M., Bates, P., Harutyunyan, M., Bus, M., & Bogdanowicz, W. (2016). Hill Forest Dweller: A New Cryptic Species of Rhinolophus in the 'pusillus Group' (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR. Acta Chiropterologica, 18(1), 117-139.
5
Garg, K., Tizard, R., Ng, N., Cros, E., Dejtaradol, A., Chattopadhyay, B., Pwint, N., Packert, M., & Rheindt, F. (2016). Genome-wide data help identify an avian species-level lineage that is morphologically and vocally cryptic. Molecular Phylogenetics And Evolution, 102, 97-103.
6
Soisook, P., Bumrurgsri, S., Dejtaradol, A., Francis, C., Csorba, G., Guillen-servent, A., & Bates, P. (2007). First records of Kerivould kachinensis (Chiroptera : Vespertilionidae) from Cambodia, Lao PDR and Thailand. Acta Chiropterologica, 9(2), 339-345.