บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

พิมพ์ชนก บัวเพชร

รองศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
Ph.D. (Plant Physiology) Stockholms Universitet
Sweden
2551
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Plant Physiology 

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 24477147500
1
Saewong C., Ow Y.X., Nualla-ong A., Buapet P., 2024. Comparative effects of heat stress on photosynthesis and oxidative stress in Halophila ovalis and Thalassia hemprichii under different light conditions. Marine Environmental Research 199 (cited 0 times)
2
Jiwarungrueangkul T., Kongpuen O., Sangmanee C., Yucharoen M., Tipmanee D., Phongphattarawat S., Buapet P., Sompongchaiyakul P., 2024. Weekly variations of nutrients and their associations with phytoplankton blooms in the urban coastal waters of Andaman Sea coast: A case study in Patong Bay, Phuket, Thailand. Marine Pollution Bulletin 198 (cited 0 times)
3
Heemboo M., Thammakhet-Buranachai C., Makkliang F., Buapet P., 2023. Enhalus acoroides seedlings exhibit different high light responses under varying light qualities. Plant Stress 10 (cited 0 times)
4
Luengluetham P., Chotikarn P., Nopparat J., Buapet P., 2023. Ecotoxicological assessment of copper and zinc in a common aquatic plant Ceratophyllum demersum: Physiological effects and biomarker responses. Aquatic Botany 188 (cited 3 times)
5
Heemboo M., Thammakhet-Buranachai C., Makkliang F., Buapet P., 2023. Light Quality Influences on Early Developmental Stage of a Tropical Seagrass, Enhalus acoroides: Growth and Physiological Responses. Journal of Fisheries and Environment 47(2): 33-46. (cited 1 times)
6
Piro A., Mazzuca S., Phandee S., Jenke M., Buapet P., 2023. Physiology and proteomics analyses reveal the response mechanisms of Rhizophora mucronata seedlings to prolonged complete submergence. Plant Biology 25(3): 420-432. (cited 1 times)
7
Jain T., Buapet P., Ying L., Yucharoen M., 2023. Differing Responses of Three Scleractinian Corals from Phuket Coast in the Andaman Sea to Experimental Warming and Hypoxia. Journal of Marine Science and Engineering 11(2) (cited 1 times)
8
Buapet P., Sinutok S., 2023. PHYSIOLOGICAL RESPONSES TO INCREASED TEMPERATURE AND IRRADIANCE IN THE CALCIFYING MACROALGAE, HALIMEDA MACROLOBA, HALIMEDA OPUNTIA AND PADINA BORYANA. Applied Ecology and Environmental Research 21(5): 4745-4780. (cited 0 times)
9
Wutiruk T., Buapet P., Nopparat J., Kong E., Yaakub S.M., Ow Y.X., 2022. Acclimation to low light modifies nitrogen uptake in Halophila ovalis (R.Brown) J.D. Hooker. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 549 (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Buapet, P., & Sinutok, S. (2023). PHYSIOLOGICAL RESPONSES TO INCREASED TEMPERATURE AND IRRADIANCE IN THE CALCIFYING MACROALGAE, HALIMEDA MACROLOBA, HALIMEDA OPUNTIA AND PADINA BORYANA. Applied Ecology And Environmental Research, 21(5), 4745 - 4780.
2
Heemboo, M., Buranachai, C., Makkliang, F., & Buapet, P. (2023). Enhalus acoroides seedlings exhibit different high light responses under varying light qualities (ESCI). Plant Stress, 10, Article number 100232.
3
Luengluetham, P., Chotikarn, P., Nopparat, J., & Buapet, P. (2023). Ecotoxicological assessment of copper and zinc in a common aquatic plant Ceratophyllum demersum: Physiological effects and biomarker responses (SCIE). Aquatic Botany, 188, Article number 103678.
4
Heemboo, M., Buranachai, C., Makkliang, F., & Buapet, P. (2023). Light Quality Influences on Early Developmental Stage of a Tropical Seagrass, Enhalus acoroides: Growth and Physiological Responses. Journal Of Fisheries And Environment, 47(2), 33 - 46.
5
Piro, A., Phandee, S., Jenke, M., & Buapet, P. (2023). Physiology and proteomics analyses reveal the response mechanisms of Rhizophora mucronata seedlings to prolonged complete submergence (SCIE). Plant Biology, 25(3), 420 - 432.
6
Jain, T., Buapet, P., Ying, L., & Yucharoen, M. (2023). Differing Responses of Three Scleractinian Corals from Phuket Coast in the Andaman Sea to Experimental Warming and Hypoxia (SCIE). Journal Of Marine Science And Engineering, 11(2), Article number 403.
7
Saewong, C., Soonthornkalump, S., & Buapet, P. (2022). Combined effects of high irradiance and temperature on the photosynthetic and antioxidant responses of Thalassia hemprichii and Halophila ovalis (SCIE). Botanica Marina , 65(5), 325–335.
8
Htwe, T., โชติการ, พ., ด้วงปาน, เ., อ่อนทอง, จ., บัวเพชร, พ., & สินุธก, ส. (2022). Integrated biomarker responses of rice associated with grain yield in copper-contaminated soil (SCIE). Environmental Science And Pollution Research, 29(6), 8947 - 8956.
9
Phandee, S., Hwan-air, W., Soonthornkalump, S., Jenke, M., & Buapet, P. (2022). Experimental flooding modifies rhizosphere conditions, induces photoacclimation and promotes antioxidant activities in Rhizophora mucronata seedlings (SCIE). Botanica Marina, 65(1), 1-12.
10
Soonthornkalump, S., Xiang Ow, Y., Saewong, C., & Buapet, P. (2022). Comparative study on anatomical traits and gas exchange responses due to belowground hypoxic stress and thermal stress in three tropical seagrasses (SCIE). Peerj, 10, Article No.e12899.
11
Wutiruk, T., Buapet, P., Nopparat, J., Kong, E., Maryam Yaakub, S., & Xiang Ow, Y. (2022). Acclimation to low light modifies nitrogen uptake in Halophila ovalis (R.Brown) J.D. Hooker (SCIE). Journal Of Experimental Marine Biology And Ecology, 549, Article No. 151705.
12
Saewong, C., Namnapol, S., Sheng Ng, M., Sinutok, S., & Buapet, P. (2021). Effects of Warming on Carbon Utilization and Photosynthesis of Marine Primary Producers. Journal Of Fisheries And Environment, 45(3), 89-99.
13
Buapet, P., & Heemboo, M. (2021). Effects of Dissolved Inorganic Carbon and Oxygen Content on the Photosynthetic Characteristics of two Common Tropical Seagrasses Halophila ovalis (R. Br.) Hook. and Thalassia hemprichii (Ehrenb.). Journal Of Fisheries And Environment, 45(3), 112-121.
14
Yucharoen, M., Sinutok, S., Chotikarn, P., & Buapet, P. (2021). Experimental Assessment of Vulnerability to Warming in Tropical Shallow-Water Marine Organisms (SCIE). Frontiers In Marine Science, 8, Article number 767628.
15
Buapet, P., & Sinutok, S. (2021). Calcification in three common calcified algae from phuket, thailand: Potential relevance on seawater carbonate chemistry and link to photosynthetic process (SCIE). Plants, 10(11), Article number 2537.
16
M. Rasmusson, L., Nualla-ong, A., Wutiruk, T., Björk, M., Gullström, M., & Buapet, P. (2021). Sensitivity of photosynthesis to warming in two similar species of the aquatic angiosperm ruppia from tropical and temperate habitats (SCIE/SSCI). Sustainability, 13(16), Article number 9433.
17
Buapet, P., Qi Low, L., & Todd, P. (2020). Differing photosynthetic responses to excess irradiance in the two coexisting seagrasses, Halophila ovalis and Halophila decipiens: Chloroplast avoidance movement, chlorophyll fluorescence, and leaf optical properties. Aquatic Botany, 166, Article number 103268.
18
Rasmusson, L., Buapet, P., George, R., Gullstro¨m, M., Gunnarsson, P., & Björk, M. (2020). Effects of temperature and hypoxia on respiration, photorespiration, and photosynthesis of seagrass leaves from contrasting temperature regimes. Ices Journal Of Marine Science, 77(6), 2056–2065.
19
Nualla-ong, A., Phongdara, A., & Buapet, P. (2020). Copper and zinc differentially affect root glutathione accumulation and phytochelatin synthase gene expression of Rhizophora mucronata seedlings : Implications for mechanisms underlying trace metal tolerance. Ecotoxicology And Environmental Safety, 205, Article 111175.
20
Sanpradit, P., Buapet, P., Kongseng, S., & Peerakietkhajorn, S. (2020). Temperature and concentration of ZnO particles affect life history traits and oxidative stress in Daphnia magna. Aquatic Toxicology, 224, Article No.105517.
21
Phetchuay, P., Peerakietkhajorn, S., Duangpan, S., & Buapet, P. (2019). Toxicity Effects of Copper and Zinc on the Photosynthetic Efficiency and Oxidative Stress-Related Parameters of the Green Alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Journal Of Fisheries And Environment, 43(2), 14-26.
22
Mohammadi, N., Buapet, P., Pernice, M., Signal, B., Kahlke, T., Hardke, L., & Ralph, P. (2019). Transcriptome profiling analysis of the seagrass, Zostera muelleri under copper stress. Marine Pollution Bulletin, 149, 110556.
23
Torasa, S., Boonyarat, P., Phongdara, A., & Buapet, P. (2019). Tolerance Mechanisms to Copper and Zinc Excess in Rhizophora mucronata Lam. Seedlings Involve Cell Wall Sequestration and Limited Translocation. Bulletin Of Environmental Contamination And Toxicology, 102, 573-580.
24
Buapet, P., Mohammadi, N., Pernice, M., Kumar, M., Kuzhiumparambil, U., & Ralph, P. (2019). Excess copper promotes photoinhibition and modulates the expression of antioxidant-related genes in Zostera muelleri. Aquatic Toxicology, 207, 91-100.
25
Phandee, S., & Buapet, P. (2018). Photosynthetic and antioxidant responses of the tropical intertidal seagrasses Halophila ovalis and Thalassia hemprichii to moderate and high irradiances. Botanica Marina, 61(3), 247-256.
26
Duangpan, S., Buapet, P., Sujitto, S., & Eksomtramage, T. (2018). Early assessment of drought tolerance in oil palm D × P progenies using growth and physiological characters in seedling stage. Plant Genetic Resources: Characterisation And Utilisation, 00, 1-11.
27
Kongrueang, P., Buapet, P., & Roongsattham, P. (2018). Physiological responses of Enhalus acoroides to osmotic stress. Botanica Marina, 61(3), 257-267.
28
Yaakub, S., Sim Ooi, J., Buapet, P., & Unsworth, R. (2018). Seagrass research in Southeast Asia. Botanica Marina, 61(3), 177-179.
29
Buapet, P., Makkliang, F., & Buranachai, C. (2017). Photosynthetic activity and photoprotection in green and red leaves of the seagrasses, Halophila ovalis and Cymodocea rotundata: implications for the photoprotective role of anthocyanin. Marine Biology, 182, Article No.164 (1-13).
30
Procaccini, G., Ruocco, M., Marín-guirao, L., Dattolo, E., Brunet, C., D’esposito, D., Lauritano, C., Mazzuca, S., Serra, I., Bernardo, L., Piro, A., Beer, S., Björk, M., Gullström, M., Buapet, P., Rasmusson, L., Felisberto, P., Gobert, S., Runcie, J., Silva, J., Olivé, I., Costa, M., Barrote, I., & Santos, R. (2017). Depth-specific fluctuations of gene expression and protein abundance modulate the photophysiology in the seagrass Posidonia oceanica. Scientific Reports, 7, Article number 42890.
31
Buapet, P., Makkliang, F., & Buranachai, C. (2017). Correction to: Photosynthetic activity and photoprotection in green and red leaves of the seagrasses, Halophila ovalis and Cymodocea rotundata: implications for the photoprotective role of anthocyanin. Marine Biology, 164(11), Article number 212.
32
Rasmusson, L., Lauritano, C., Procaccin, G., Gullström, M., Buapet, P., & Björk, M. (2017). Respiratory oxygen consumption in the seagrass Zostera marina varies on a diel basis and is partly affected by light. Marine Biology, 164(6), Article number 140.
33
Buapet, P., Makkliang, F., & Buranachai, C. (2017). Photosynthetic activity and photoprotection in green and red leaves of the seagrasses, Halophila ovalis and Cymodocea rotundata: implications for the photoprotective role of anthocyanin. Marine Biology, 164(9), Article number 182.
34
Wutthirak, T., Kongnual, R., & Buapet, P. (2016). Desiccation tolerance and underlying mechanisms for the recovery of the photosynthetic efficiency in the tropical intertidal seagrasses Halophila ovalis and Thalassia hemprichii. Botanica Marina, 59(5), 387-396.
35
Buapet, P., & Bjork, M. (2016). The role of O2 as an electron acceptor alternative to CO2 in photosynthesis of the common marine angiosperm Zostera marina L.. Photosynthesis Research, 129(1), 59-69.
36
Buapet, P., Gullstrom, M., & Bjork, M. (2013). Photosynthetic activity of seagrasses and macroalgae in temperate shallow waters can alter seawater pH and total inorganic carbon content at the scale of a coastal embayment. Marine And Freshwater Research, 64(11), 1040-1048.
37
Buapet, P., Rasmusson, L., Gullstrom, M., & Bjork, M. (2013). Photorespiration and Carbon Limitation Determine Productivity in Temperate Seagrasses. Plos One, 8(12), 1-9.