บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

สิงโต บุญโรจน์พงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2555
ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2545
วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2539
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 55601873800
1
2
Kittiwattanawong K., Ponlawat A., Boonrotpong S., Nanakorn N., Kongchouy N., Moonmake S., Pengsakul T., 2020. The effect of plasmodium vivax infection on socs gene expression in anopheles dirus (Diptera: Culicidae). Tropical Biomedicine 37(2): 397-408. (cited 0 times)
3
Morlor S., Pinkaew N., Boonrotpong S., 2019. Genetic variation in Mineus group of Mycalesis (Nymphalidae: Satyrinae) in peninsular Thailand: Inferred from mitochondrial and nuclear genes. Songklanakarin Journal of Science and Technology 41(3): 631-640. (cited 0 times)
4
5
Samoh A., Boonrotpong S., Grootaert P., 2015. Ngirhaphium evenhuis & grootaert from Southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with the description of a new species. Zootaxa 3946(1): 125-132. (cited 7 times)
6
Boonrotpong S., Sotthibandhu S., Satasook C., 2012. Species turnover and diel flight activity of species of dung beetles, onthophagus, in the tropical lowland forest of peninsular Thailand. Journal of Insect Science 12 (cited 10 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Mitpuangchon, N., Nualcharoen, K., Boonrotpong, S., & Engsontia, P. (2021). Identification of novel toxin genes from the stinging nettle caterpillar parasa lepida (Cramer, 1799): Insights into the evolution of lepidoptera toxins (SCIE). Insects, 12(5), Article number 396.
2
Kittiwattanawong, K., Ponlawat, A., Boonrotpong, S., Nanakorn, N., Kongchouy, N., Moonmake, S., & Pengsakul, T. (2020). The effect of plasmodium vivax infection on socs gene expression in anopheles dirus (Diptera: Culicidae). Tropical Biomedicine, 37(2), 397-408.
3
Morlor, S., Pinkaew, N., & Boonrotpong, S. (2019). Genetic variation in Mineus group of Mycalesis (Nymphalidae: Satyrinae) in peninsular Thailand: Inferred from mitochondrial and nuclear genes. Songklanakarin Journal Of Science And Technology, 41(3), 631-640.
4
Kittiwattanawong, K., Ponlawat, A., Boonrotpong, S., Na Nakorn, N., Kongchouy, N., Moonmake, S., & Pengsakul, T. (2019). The effect of Plasmodium vivax infection on SOCS gene expression in Anopheles dirus (Diptera: Culicidae). Tropical Biomedicine Journal, 00, 00.
5
Kaewkrajang, N., Grootaert, P., & Boonrotpong, S. (2018). Genetic Variation of the Long-Legged Flies Phacaspis mitis Complex (Diptera: Dolichopodidae) in Peninsular Thailand Inferred From Three Mitochondrial Genes. Journal Of Insect Science (online), 18(6), 1-8.
6
Samoh, A., Boonrotpong, S., & Grootaert, P. (2015). Ngirhaphium Evenhuis & Grootaert from southern Thailand (Diptera: Dolichopodidae) with the description of a new species. Zootaxa, 3946(1), 125-132.