บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ศรัณยา พีระเกียรติขจร

รองศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
Ph.D. (in Engineering (Biotechnology)) OSAKA UNIVERSITY
ญี่ปุ่น
2555
M.Eng (Biotechnology) OSAKA UNIVERSITY
ญี่ปุ่น
2553
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Molecular Biology, Physiology of freshwater crustacean, Symbiotic interaction

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56520160200
1
Sanpradit P., Byeon E., Lee J.S., Jeong H., Kim H.S., Peerakietkhajorn S., Lee J.S., 2024. Combined effects of nanoplastics and elevated temperature in the freshwater water flea Daphnia magna. Journal of Hazardous Materials 465 (cited 6 times)
2
Sanpradit P., Niyomdecha S., Masae M., Peerakietkhajorn S., 2024. Thermal stress-stimulated ZnO toxicity inhibits reproduction of freshwater crustacean Daphnia magna. Environmental Pollution 343 (cited 0 times)
3
Peerakietkhajorn S., Worakit W., Moukamnerd C., Tipbunjong C., 2024. Proximate Composition, Phytochemical Analysis and Toxicity Assessment of Extracts of Caulerpa lentillifera using Autoclave- and Microwave-Assisted Extractions. Sains Malaysiana 53(2): 335-345. (cited 0 times)
4
Tipbunjong C., Sengkhim R., Thantongsakul S., Peerakietkhajorn S., Mayakun J., Huipao N., Khuituan P., 2023. Toxicological evaluation of Sargassum plagiophyllumextract in male mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 22(11): 2319-2326. (cited 0 times)
5
Sanpradit P., Byeon E., Lee J.S., Peerakietkhajorn S., 2023. Ecotoxicological, ecophysiological, and mechanistic studies on zinc oxide (ZnO) toxicity in freshwater environment. Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology 273 (cited 4 times)
8
Khuituan P., Huipao N., Jeanmard N., Thantongsakul S., Promjun W., Chuthong S., Tipbunjong C., Peerakietkhajorn S., 2022. Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice. Nutrients 14(3) (cited 6 times)
9
Peerakietkhajorn S., Sinso T., 2022. Bacterial communities in Branchinella thailandensis and Streptocephalus sirindhornae. Polish Journal of Veterinary Sciences 25(4): 493-500. (cited 1 times)
10
Sengkhim R., Peerakietkhajorn S., Jeanmard N., Pongparadon S., Khuituan P., Thitiphatphuvanon T., Surinlert P., Tipbunjong C., 2021. Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 20(11): 2339-2346. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Peerakietkhajorn, S., Worakit, W., Moukamnerd, C., & Tipbunjong, C. (2024). Proximate composition, phytochemical analysis and toxicity assessment of extracts of Caulerpa lentillifera using autoclave- and microwave-assisted extractions(SCIE). Sains Malaysiana, 53(2), 335-345.
2
Sanpradit, P., Byeon, E., Lee, J., Jeong, H., Kim, H., Peerakietkhajorn, S., & Lee, J. (2024). Combined effects of nanoplastics and elevated temperature in the freshwater water flea Daphnia magna (SCIE). Journal Of Hazardous Materials, 465, Article number 133325.
3
Sanpradit, P., Niyomdecha, S., Masae, M., & Peerakietkhajorn, S. (2024). Thermal stress-stimulated ZnO toxicity inhibits reproduction of freshwater crustacean Daphnia magna (SCIE). Environmental Pollution, 343, Article No.123171.
4
Tipbunjong, C., Sengkhim, R., Thantongsakul, S., Peerakietkhajorn, S., Mayakun, J., Huipao, N., & Khuituan, P. (2023). Toxicological evaluation of Sargassum plagiophyllumextract in male mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 22(11), 2319 - 2326.
5
Sanpradit, P., Byeon, E., Lee, J., & Peerakietkhajorn, S. (2023). Ecotoxicological, ecophysiological, and mechanistic studies on zinc oxide (ZnO) toxicity in freshwater environment (SCIE). Comparative Biochemistry And Physiology Part - C: Toxicology And Pharmacology, 273, Article number 109720.
6
Nopparat, J., Khuituan, P., Peerakietkhajorn, S., & Teanpaisan, R. (2023). Probiotics of Lacticaseibacillus paracasei SD1 and Lacticaseibacillus rhamnosus SD11 attenuate inflammation and beta-cell death in streptozotocin-induced type 1 diabetic mice (SCIE). Plos One, 18(4), e0284303.
7
Sanpradit, P., & Peerakietkhajorn, S. (2023). Disturbances in growth, oxidative stress, energy reserves and the expressions of related genes in Daphnia magna after exposure to ZnO under thermal stress (SCIE). Science Of The Total Environment, 869, Article number 161682.
8
Peerakietkhajorn, S., & Sinso, T. (2022). Bacterial communities in Branchinella thailandensis and Streptocephalus sirindhornae (SCIE). Polish Journal Of Veterinary Sciences, 25(4), 493 - 500.
9
Muangnil, P., Huipao, N., Jeanmard, N., Thantongsakul, S., Promjun, W., Chuthong, S., Tipbunjong, C., & Peerakietkhajorn, S. (2022). Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice (SCIE). Nutrients, 14(3), Article number 496.
10
Sengkhim, R., Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Pongparadon, S., Muangnil, P., Thitiphatphuvanon, T., Surinlert, P., & Tipbunjong, C. (2021). Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 20(11), 2339-2346.
11
Tenzin, J., Hiranphan, R., Satjarak, A., & Peerakietkhajorn, S. (2021). Bacteria associated with Echinodorus cordifolius and Lepironia articulata enhance nitrogen and phosphorus removal from wastewater. Bulletin Of Environmental Contamination & Toxicology, 106(2), 377 - 384.
12
K-da, S., Peerakietkhajorn, S., Siringoringo, B., Muangnil, P., Wichienchot, S., & Muangnil, P. (2020). Oligosaccharides from Gracilaria fisheri ameliorate gastrointestinal dysmotility and gut dysbiosis in colitis mice. Journal Of Functional Foods, 71, Article No.104021.
13
Peerakietkhajorn, S., Damnui, P., Wichienchot, S., & Lheknim, V. (2020). Effects of plant oligosaccharides derived from dragon fruit on growth, reproduction and survival of freshwater crustacean Daphnia magna. Aquaculture Research, 51(1), 51-57.
14
Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Chuenpanitkit, P., K-da, S., Bannob, K., & Muangnil, P. (2020). Effects of Plant Oligosaccharides Derived from Dragon Fruit on Gut Microbiota in Proximal and Distal Colon of Mice. Sains Malaysiana, 49(3), 605-613.
15
Sangkuanun, T., Wichienchot, S., Kato, Y., Watanabe, H., & Peerakietkhajorn, S. (2020). Oligosaccharides derived from dragon fruit modulate gut microbiota, reduce oxidative stress and stimulate Toll-pathway related genes expression in freshwater crustacean Daphnia magna. Fish & Shellfish Immunology, 103(2020), 126-134.
16
Sanpradit, P., Buapet, P., Kongseng, S., & Peerakietkhajorn, S. (2020). Temperature and concentration of ZnO particles affect life history traits and oxidative stress in Daphnia magna. Aquatic Toxicology, 224, Article No.105517.
17
Phetchuay, P., Peerakietkhajorn, S., Duangpan, S., & Buapet, P. (2019). Toxicity Effects of Copper and Zinc on the Photosynthetic Efficiency and Oxidative Stress-Related Parameters of the Green Alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Journal Of Fisheries And Environment, 43(2), 14-26.
18
Peerakietkhajorn, S., & Puangpairote, T. (2019). Effects of Phosphorus on Survival and Growth of Fairy Shrimp, Streptocephalus sirindhornae // ผลของฟอสฟอรัสต่อการรอดตายและการเจริญเติบโตของไรน้านางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae)). Burapha Science Journal, 24(2), 806-816.
19
Peerakietkhajorn, S., Huipao, N., & Hiranyachattada, S. (2019). Effects of Melamine and Cyanuric Acid on Renal Function and Structure in Rats. Sains Malaysiana, 48(8), 1721-1728.
20
Khuituan, P., K-da, S., Bannop, K., Hayeeawaema, F., Peerakietkhajorn, S., Tipbunjong, C., Wichienchot, S., & Charoenphandhu, N. (2019). Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits alter gut motility in mice. Biomedicine & Pharmacotherapy, 114, Article number 108821.
21
หนูนาค , ณ., & พีระเกียรติขจร, ศ. (2018). พิษเฉียบพลันของสังกะสี ในแต่ละช่วงอายุของ Daphnia magna. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 46(3), 478-484.