บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

ศรัณยา พีระเกียรติขจร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดรุณาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
Ph.D. (in Engineering (Biotechnology)) OSAKA UNIVERSITY
ญี่ปุ่น
2555
M.Eng (Biotechnology) OSAKA UNIVERSITY
ญี่ปุ่น
2553
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

Molecular Biology, Physiology of freshwater crustacean, Symbiotic interaction

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56520160200
1
Khuituan P., Huipao N., Jeanmard N., Thantongsakul S., Promjun W., Chuthong S., Tipbunjong C., Peerakietkhajorn S., 2022. Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice. Nutrients 14(3) (cited 1 times)
2
Sengkhim R., Peerakietkhajorn S., Jeanmard N., Pongparadon S., Khuituan P., Thitiphatphuvanon T., Surinlert P., Tipbunjong C., 2021. Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 20(11): 2339-2346. (cited 1 times)
3
Tenzin J., Hirunpunth R., Satjarak A., Peerakietkhajorn S., 2021. Bacteria Associated with Echinodorus cordifolius and Lepironia articulata Enhance Nitrogen and Phosphorus Removal from Wastewater. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 106(2): 377-384. (cited 3 times)
4
K-da S., Peerakietkhajorn S., Siringoringo B., Muangnil P., Wichienchot S., Khuituan P., 2020. Oligosaccharides from Gracilaria fisheri ameliorate gastrointestinal dysmotility and gut dysbiosis in colitis mice. Journal of Functional Foods 71 (cited 7 times)
5
Sangkuanun T., Wichienchot S., Kato Y., Watanabe H., Peerakietkhajorn S., 2020. Oligosaccharides derived from dragon fruit modulate gut microbiota, reduce oxidative stress and stimulate toll-pathway related gene expression in freshwater crustacean Daphnia magna. Fish and Shellfish Immunology 103: 126-134. (cited 5 times)
6
Sanpradit P., Buapet P., Kongseng S., Peerakietkhajorn S., 2020. Temperature and concentration of ZnO particles affect life history traits and oxidative stress in Daphnia magna. Aquatic Toxicology 224 (cited 6 times)
7
Peerakietkhajorn S., Jeanmard N., Chuenpanitkit P., Sakena K.D.A., Bannob K., Khuituan P., 2020. Effects of plant oligosaccharides derived from dragon fruit on gut microbiota in proximal and distal colon of mice. Sains Malaysiana 49(3): 603-611. (cited 6 times)
8
Peerakietkhajorn S., Damnui P., Wichienchot S., Lheknim V., 2020. Effects of plant oligosaccharides derived from dragon fruit on growth, reproduction and survival of freshwater crustacean Daphnia magna. Aquaculture Research 51(1): 51-57. (cited 2 times)
9
Khuituan P., K-da S., Bannob K., Hayeeawaema F., Peerakietkhajorn S., Tipbunjong C., Wichienchot S., Charoenphandhu N., 2019. Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits alter gut motility in mice. Biomedicine and Pharmacotherapy 114 (cited 17 times)
10
Phetchuay P., Peerakietkhajorn S., Duangpan S., Buapet P., 2019. Toxicity effects of copper and zinc on the photosynthetic efficiency and oxidative stress-related parameters of the green alga Chlorella vulgaris beijerinck. Journal of Fisheries and Environment 43(2): 14-26. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Muangnil, P., Huipao, N., Jeanmard, N., Thantongsakul, S., Promjun, W., Chuthong, S., Tipbunjong, C., & Peerakietkhajorn, S. (2022). Sargassum plagiophyllum Extract Enhances Colonic Functions and Modulates Gut Microbiota in Constipated Mice (SCIE). Nutrients, 14(3), Article number 496.
2
Sengkhim, R., Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Pongparadon, S., Muangnil, P., Thitiphatphuvanon, T., Surinlert, P., & Tipbunjong, C. (2021). Effects of Sargassum plagiophyllum extract pretreatment on tissue histology of constipated mice (SCIE). Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 20(11), 2339-2346.
3
Tenzin, J., Hiranphan, R., Satjarak, A., & Peerakietkhajorn, S. (2021). Bacteria associated with Echinodorus cordifolius and Lepironia articulata enhance nitrogen and phosphorus removal from wastewater. Bulletin Of Environmental Contamination & Toxicology, 106(2), 377 - 384.
4
K-da, S., Peerakietkhajorn, S., Siringoringo, B., Muangnil, P., Wichienchot, S., & Muangnil, P. (2020). Oligosaccharides from Gracilaria fisheri ameliorate gastrointestinal dysmotility and gut dysbiosis in colitis mice. Journal Of Functional Foods, 71, Article No.104021.
5
Peerakietkhajorn, S., Damnui, P., Wichienchot, S., & Lheknim, V. (2020). Effects of plant oligosaccharides derived from dragon fruit on growth, reproduction and survival of freshwater crustacean Daphnia magna. Aquaculture Research, 51(1), 51-57.
6
Peerakietkhajorn, S., Jeanmard, N., Chuenpanitkit, P., K-da, S., Bannob, K., & Muangnil, P. (2020). Effects of Plant Oligosaccharides Derived from Dragon Fruit on Gut Microbiota in Proximal and Distal Colon of Mice. Sains Malaysiana, 49(3), 605-613.
7
Sangkuanun, T., Wichienchot, S., Kato, Y., Watanabe, H., & Peerakietkhajorn, S. (2020). Oligosaccharides derived from dragon fruit modulate gut microbiota, reduce oxidative stress and stimulate Toll-pathway related genes expression in freshwater crustacean Daphnia magna. Fish & Shellfish Immunology, 103(2020), 126-134.
8
Sanpradit, P., Buapet, P., Kongseng, S., & Peerakietkhajorn, S. (2020). Temperature and concentration of ZnO particles affect life history traits and oxidative stress in Daphnia magna. Aquatic Toxicology, 224, Article No.105517.
9
Phetchuay, P., Peerakietkhajorn, S., Duangpan, S., & Buapet, P. (2019). Toxicity Effects of Copper and Zinc on the Photosynthetic Efficiency and Oxidative Stress-Related Parameters of the Green Alga Chlorella vulgaris Beijerinck. Journal Of Fisheries And Environment, 43(2), 14-26.
10
Peerakietkhajorn, S., & Puangpairote, T. (2019). Effects of Phosphorus on Survival and Growth of Fairy Shrimp, Streptocephalus sirindhornae // ผลของฟอสฟอรัสต่อการรอดตายและการเจริญเติบโตของไรน้านางฟ้าสิรินธร (Streptocephalus sirindhornae)). Burapha Science Journal, 24(2), 806-816.
11
Peerakietkhajorn, S., Huipao, N., & Hiranyachattada, S. (2019). Effects of Melamine and Cyanuric Acid on Renal Function and Structure in Rats. Sains Malaysiana, 48(8), 1721-1728.
12
Khuituan, P., K-da, S., Bannop, K., Hayeeawaema, F., Peerakietkhajorn, S., Tipbunjong, C., Wichienchot, S., & Charoenphandhu, N. (2019). Prebiotic oligosaccharides from dragon fruits alter gut motility in mice. Biomedicine & Pharmacotherapy, 114, Article number 108821.
13
หนูนาค , ณ., & พีระเกียรติขจร, ศ. (2018). พิษเฉียบพลันของสังกะสี ในแต่ละช่วงอายุของ Daphnia magna. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 46(3), 478-484.