บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

นีรนุช ภู่สันติ

รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2556
Ph.D. (Chemical Engineering and Applied Chemistry) Aston University
อังกฤษ
2551
M.Sc. (Chemical Process Technology) Aston University
อังกฤษ
2549
วท.ม. (Chemistry) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56595644700
1
Maneechote W., Cheirsilp B., Liewtrakul N., Srinuanpan S., Pathom-aree W., Phusunti N., 2023. Production of microalgal biomass and lipids with superior biodiesel-properties by manipulating various trophic modes and simultaneously optimizing key energy sources. Renewable Energy 202: 797-808. (cited 0 times)
2
Sangthong S., Phetwarotai W., Bakar M.S.A., Cheirsilp B., Phusunti N., 2022. Phenol-rich bio-oil from pyrolysis of palm kernel shell and its isolated lignin. Industrial Crops and Products 188 (cited 1 times)
3
Suparanon T., Kaewchuy S., Phusunti N., Suchaiya V., Phetwarotai W., 2022. Synergistic effect of microcrystalline cellulose from oil palm empty fruit bunch waste and tricresyl phosphate on the properties of polylactide composites. International Journal of Biological Macromolecules 220: 1480-1492. (cited 0 times)
4
Chantanumat Y., Phetwarotai W., Sangthong S., Palamanit A., Abu Bakar M.S., Cheirsilp B., Phusunti N., 2022. Characterization of bio-oil and biochar from slow pyrolysis of oil palm plantation and palm oil mill wastes. Biomass Conversion and Biorefinery (cited 2 times)
5
Phetwarotai W., Zawong M., Phusunti N., Aht-Ong D., 2021. Toughening and thermal characteristics of plasticized polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films: Influence of compatibilization. International Journal of Biological Macromolecules 183: 346-357. (cited 9 times)
6
Saeaung K., Phusunti N., Phetwarotai W., Assabumrungrat S., Cheirsilp B., 2021. Catalytic pyrolysis of petroleum-based and biodegradable plastic waste to obtain high-value chemicals. Waste Management 127: 101-111. (cited 25 times)
7
Shazali E.R.H., Morni N.A.H., Bakar M.S.A., Ahmed A., Azad A.K., Phusunti N., Park Y.K., 2021. Characterisation and co-pyrolytic degradation of the sawdust and waste tyre blends to study the effect of temperature on the yield of the products. Applied Chemistry for Engineering 32(2): 205-213. (cited 1 times)
8
Haji Morni N.A., Yeung C.M., Tian H., Yang Y., Phusunti N., Abu Bakar M.S., Azad A.K., 2021. Catalytic fast Co-Pyrolysis of sewage sludge−sawdust using mixed metal oxides modified with ZSM-5 catalysts on dual-catalysts for product upgrading. Journal of the Energy Institute 94: 387-397. (cited 13 times)
10
Reza M.S., Afroze S., Azad A.K., Sukri R.S., Shams S., Taweekun J., Saghir M., Phusunti N., Abu Bakar M.S., 2020. Thermochemical characterization of invasive Axonopus compressus grass as a renewable energy source. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 991(1) (cited 2 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Maneechote, W., Cheirsilp, B., Liewtrakul, N., Srinuanpan, S., Pathom-aree, W., & Phusunti, N. (2023). Production of microalgal biomass and lipids with superior biodiesel-properties by manipulating various trophic modes and simultaneously optimizing key energy sources (SCIE). Renewable Energy, 202, 797 - 808.
2
Suparanon, T., Kaewchuy, S., Phusunti, N., Suchaiya, V., & Phetwarotai, W. (2022). Synergistic effect of microcrystalline cellulose from oil palm empty fruit bunch waste and tricresyl phosphate on the properties of polylactide composites (SCIE). International Journal Of Biological Macromolecules, 220, 1480 - 1492.
3
Sangtong, S., Phetwarotai, W., Abu Bakar, M., Cheirsilp, B., & Phusunti, N. (2022). Phenol-rich bio-oil from pyrolysis of palm kernel shell and its isolated lignin (SCIE). Industrial Crops And Products, 188, Article No.115648.
4
Chantanumat, Y., Phetwarotai, W., Sangtong, S., Palamanit, A., Abu Bakar, M., Cheirsilp, B., & Phusunti, N. (2022). Accepted-Characterization of bio-oil and biochar from slow pyrolysis of oil palm plantation and palm oil mill wastes. Biomass Conversion And Biorefinery, 00(0), 00.
5
Haji Morni, N., Mo Yeung, C., Tian, H., Yang, Y., Phusunti, N., Abu Bakar, M., & Kalam Azad, A. (2021). Catalytic fast Co-Pyrolysis of sewage sludge−sawdust using mixed metal oxides modified with ZSM-5 catalysts on dual-catalysts for product upgrading (SCIE). Journal Of The Energy Institute, 94, 387-397.
6
Shazali, E., Morni, N., Bakar, M., Ahmed, A., Azad, A., Phusunti, N., & Park, Y. (2021). Characterisation and co-pyrolytic degradation of the sawdust and waste tyre blends to study the effect of temperature on the yield of the products. Applied Chemistry For Engineering, 32(2), 205-213.
7
Phetwarotai, W., Zawong, M., Phusunti, N., & Aht-ong, D. (2021). Toughening and thermal characteristics of plasticized polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films: Influence of compatibilization. International Journal Of Biological Macromolecules, 183, 346-357.
8
Saeaung, K., Phusunti, N., Phetwarotai, W., Assabumrungrat, S., & Cheirsilp, B. (2021). Catalytic pyrolysis of petroleum-based and biodegradable plastic waste to obtain high-value chemicals. Waste Management, 127, 101-111.
9
Phetwarotai, W., Suparanon, T., Phusunti, N., & Potiyaraj, P. (2020). Influence of compatibilizer and multifunctional additive loadings on flame retardation, plasticization, and impact modification of polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) biodegradable blends. Polymers For Advanced Technologies, 31(9), 2094-2107.
10
Ahmed, A., Abu Bakar, M., Hamdani, R., Park, Y., Lam, S., Sukri, R., Hussain, M., Majeed, K., Phusunti, N., Jamil, F., & Aslam, M. (2020). Valorization of underutilized waste biomass from invasive species to produce biochar for energy and other value-added applications. Environmental Research, 186, Article No.109596.
11
Phusunti, N., & Cheirsilp, B. (2020). Integrated protein extraction with bio-oil production for microalgal biorefinery. Algal Research-biomass Biofuels And Bioproducts, 48, Article 101918.
12
Khongphakdi, P., Palamanit, A., Phusunti, N., Tirawanichakul, Y., & , . (2020). Evaluation of Oil Palm Biomass Potential for Bio-oil Production via Pyrolysis Processes. International Journal Of Integrated Engineering, 12(2), 226-233.
13
Palamanit, A., Khongphakdi, P., Tirawanichakul, Y., & Phusunti, N. (2019). Investigation of yields and qualities of pyrolysis products obtained from oil palm biomass using an agitated bed pyrolysis reactor. Biofuel Research Journal, 6(4), 1065-1079.
14
Tirapanampai, C., Phetwarotai, W., & Phusunti, N. (2019). Effect of temperature and the content of Na2CO3 as a catalyst on the characteristics of bio-oil obtained from the pyrolysis of microalgae. Journal Of Analytical And Applied Pyrolysis , 142, Article number 104644 (1-7).
15
ฉันทานุมัติ, ญ., เพชรวโรทัย, ว., & ภู่สันติ, น. (2019). การศึกษาจลนพลศาสตร์และกระบวนการไพโรไลซิสของกะลาปาล์มและทะลายปาล์มเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ (Kinetic study and pyrolysis of palm kernel shell (PKS) and palm empty fruit bunches (EFB) for bio-oil production). วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 47(3), 449-458.
16
Phetwarotai, W., Phusunti, N., & Aht-ong, D. (2019). Preparation and Characteristics of Poly(butylene adipate-coterephthalate)/Polylactide Blend Films via Synergistic Efficiency of Plasticization and Compatibilization. Chinese Journal Of Polymer Science (english Edition), 37(1), 68-78.
17
Alhinai, M., Azad, A., Abu Bakar, M., & Phusunti, N. (2018). Characterisation and Thermochemical Conversion of Rice Husk for Biochar Production. International Journal Of Renewable Energy Research, 8(3), 1648-1656.
18
Hidayat, S., Abu Bakar, M., Yang, Y., Phusunti, N., & Bridgwater, A. (2018). Characterisation and Py-GC/MS analysis of Imperata Cylindrica as potential biomass for bio-oil production in Brunei Darussalam. Journal Of Analytical And Applied Pyrolysis, 134, 510-519.
19
Ahmed, A., Abu Bakar, M., Azad, A., Sukri, R., & Phusunti, N. (2018). Intermediate pyrolysis of Acacia cincinnata and Acacia holosericea species for bio-oil and biochar production. Energy Conversion And Management, 176(2018), 393-408.
20
Phetwarotai, W., Maneechot, H., Kalkornsurapranee, E., & Phusunti, N. (2018). Thermal behaviors and characteristics of polylactide/poly(butylene succinate) blend films via reactive compatibilization and plasticization. Polymers For Advanced Technologies, 29(7), 2121-2133.
21
Suparanon, T., Surisaeng, J., Phusunti, N., & Phetwarotai, W. (2018). Synergistic Efficiency of Tricresyl Phosphate and Montmorillonite on the Mechanical Characteristics and Flame Retardant Properties of Polylactide and Poly(butylene succinate) Blends. Chinese Journal Of Polymer Science (english Edition), 36(5), 620−631.
22
Ahmed, A., Hidayat, S., Abu Bakar, M., Azad, A., Sukri, R., & Phusunti, N. (2018). Thermochemical characterisation of Acacia auriculiformis tree parts via proximate, ultimate, TGA, DTG, calorific value and FTIR spectroscopy analyses to evaluate their potential as a biofuel resource. Biofuels, 00(00), 1-12.
23
Phusunti, N., Phetwarotai, W., & Tekasakul, S. (2018). Effects of torrefaction on physical properties, chemical composition and reactivity of microalgae. Korean Journal Of Chemical Engineering, 35(2), 503–510.
24
Suparanon, T., Phusunti, N., & Phetwarotai, W. (2018). Properties and characteristics of polylactide blends: Synergistic combination of poly(butylene succinate) and flame retardant. Polymers For Advanced Technologies, 29(2), 785-794.
25
ศุภรานนท์, ธ., ภู่สันติ, น., & เพชรวโรทัย, ว. (2017). พฤติกรรมการเกิดผลึกและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและหน่วงไฟของพอลิแลกไทด์และซิงค์บอเรต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี, 7(2), 98-110.
26
ติระพันธ์อำไพ, ช., เพชรวโรทัย, ว., & ภู่สันติ, น. (2017). การผลิตน้ามันชีวภาพผ่านกระบวนการไพโรไลซิสที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาร่วม ของสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี, 7(2), 120-132.
27
Phusunti, N., Phetwarotai, W., Tirapanampai, C., & Tekasakul, S. (2017). Subcritical Water Hydrolysis of Microalgal Biomass for Protein and Pyrolytic Bio-oil Recovery. Bioenergy Research, 10(4), 1005-1017.
28
Phetwarotai, W., Tanrattanakul, V., & Phusunti, N. (2016). Mechanical characteristics and thermal behaviours of polylactide blend films: Influence of nucleating agent and poly(butylenes adipate-co-terephthalate). Plastics, Rubber And Composites, 45(8), 333-345.
29
Phetwarotai, W., Tanrattanakul, V., & Phusunti, N. (2016). Synergistic effect of nucleation and compatibilization on the polylactide and poly(butylene adipate-co-terephthalate) blend films. Chinese Journal Of Polymer Science (english Edition), 34(9), 1129-1140.