บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

เมธี พรมสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2557
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย
2551
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 26641318400
1
Wannasut P., Jaita P., Promsawat M., Khamman O., Yawirach S., Watcharapasorn A., 2023. Correlation between Phase Evolution, Physical and Electrical Properties of (Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5)1-x (Ba0.7Sr0.3)x TiO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics. Integrated Ferroelectrics 238(1): 93-100. (cited 0 times)
2
Wannasut P., Jaiban P., Jaita P., Promsawat M., Khamman O., Watcharapasorn A., 2023. Improvement of electrical and energy harvesting properties of new lead-free BST modified 0.995BNKT–0.005LN ceramics. Journal of Asian Ceramic Societies 11(1): 88-97. (cited 0 times)
3
Wannasut P., Jaita P., Promsawat M., Khamman O., Watcharapasorn A., 2022. Effects of Ca3Co4O9 addition on physical and electrical properties of lead-free Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3-0.005LiNbO3 ceramic. Ferroelectrics 601(1): 133-140. (cited 0 times)
4
Udomsri N., Promsawat M., Sirijarukul S., Lertwittayanon K., 2022. Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedings 65: 2426-2431. (cited 0 times)
5
Wannasut P., Jaita P., Promsawat M., Watcharapasorn A., 2021. Enhanced electrical properties of new lead-free 0.995Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3-0.005LiNbO3 ceramics by (Ba0.98Nd0.02)TiO3 doping. Journal of Asian Ceramic Societies (cited 1 times)
6
Choyuiad C., Samadoloh S., Bomlai P., Lertwittayanon K., Jiansirisomboon S., Promsawat M., 2021. Effects of Soaking Time on Properties of PMNT Ceramics Fabricated by Agar Gel-Casting Method. Integrated Ferroelectrics 214(1): 106-114. (cited 0 times)
7
Jaiban P., Wannasut P., Kantha P., Promsawat M., Watcharapasorn A., 2020. Effects of mg and la co-doping on dielectric, ferroelectric, and piezoelectric properties of barium calcium zirconate titanate ceramics. Chiang Mai Journal of Science 47(4 Special Issue 2): 633-641. (cited 2 times)
8
Promsawat M., Boonsri K., Samadoloh S., Promsawat N., Kalkornsurapranee E., 2019. Effects of Poling on Electrical Properties of Flexible Piezoelectric Composites with Natural Rubber Matrix. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 553(1) (cited 1 times)
9
Promsawat N., Wichaiwong W., Pimpawat P., Changsarn K., Phimol K., Promsawat M., Janphuang P., 2019. A study of flexible piezoelectric generators by sputtering ZnO thin film on PET substrate. Integrated Ferroelectrics 195(1): 220-229. (cited 7 times)
10
Samadoloh S., Promsawat N., Kalkornsurapranee E., Pojprapai S., Promsawat M., 2019. Fabrication and characterization of flexible piezoelectric composites with natural rubber matrix. Integrated Ferroelectrics 195(1): 30-38. (cited 3 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Wannasut, P., Jaita, P., Promsawat, M., Khamman, O., Yawirach, S., & Watcharapasorn, A. (2023). Correlation between Phase Evolution, Physical and Electrical Properties of (Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5)1-x (Ba0.7Sr0.3)x TiO3 Lead-Free Piezoelectric Ceramics (SCIE). Integrated Ferroelectrics, 238(1), Pages 93 - 100.
2
Udomsri, N., Promsawat, M., Sirijarukul, S., & Lertwittayanon, K. (2023). Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedings, 65(4), 2426-2431.
3
Wannasut, P., Jaiban, P., Jaita, P., Promsawat, M., Khamman, O., & Watcharapasorn, A. (2023). Improvement of electrical and energy harvesting properties of new lead-free BST modified 0.995BNKT–0.005LN ceramics. Journal Of Asian Ceramic Societies, 11(1), 88 - 97.
4
Udomsri, N., Promsawat, M., Sirijarukul, S., & Lertwittayanon, K. (2022). Accepted-Effect of clay addition to Al2O3-agar mixture on pore size and distribution of tubular Al2O3 membrane support fabricated byagar gelcasting. Materials Today: Proceedingsa, 00, 00.
5
Choyuiad, C., Samadoloh, S., Bomlai, P., Lertwittayanon, K., Jiansirisomboon, S., & Promsawat, M. (2021). Effects of Soaking Time on Properties of PMNT Ceramics Fabricated by Agar Gel-Casting Method (SCIE). Integrated Ferroelectrics, 214(1), 106-114.
6
Jaiban, P., Wannasut, P., Kantha, P., Promsawat, M., & Watcharapasorn, A. (2020). Effects of mg and la co-doping on dielectric, ferroelectric, and piezoelectric properties of barium calcium zirconate titanate ceramics. Chiang Mai Journal Of Science, 47(4), 633-641.
7
Promsawat, N., Wichaiwong, W., Pimpawat, P., Changsarn, K., Phimol, K., Promsawat, M., & Janphuang, P. (2019). A study of flexible piezoelectric generators by sputtering ZnO thin film on PET substrate. Integrated Ferroelectrics, 195(1), 220-229.
8
Samadoloh, S., Promsawat, N., Kalkornsurapranee, E., Pojprapai, S., & Promsawat, M. (2019). Fabrication and characterization of flexible piezoelectric composites with natural rubber matrix. Integrated Ferroelectrics, 195(1), 30-38.
9
Jaimeewong, P., Ngernchuklin, P., Promsawat, N., Pojprapai, S., Jiansirisomboon, S., Promsawat, M., & Watcharapasorn, A. (2018). Characterization of Phase Evolution, Microstructure and Electrical Properties of Sol–Gel Auto-Combustion Derived BCZT Ceramics. Journal Of Nanoscience And Nanotechnology, 18, 4230–4235.
10
Promsawat, N., Promsawat, M., Janphuang, P., Luo, Z., Beeby, S., Rojviriya, C., Pakawanit, P., & Pojprapai, S. (2018). CNTs-added PMNT/PDMS flexible piezoelectric nanocomposite for energy harvesting application. Integrated Ferroelectrics, 187(1), 70-79.
11
Promsawat, M., Kanchiang, K., Promsawat, N., & Jiansirisomboon, S. (2018). Probing local structure of ZnO-modified Pb(Mg1/3Nb2/3)0.9Ti0.1O3 ceramic with synchrotron X-ray absorption spectroscopy technique. Integrated Ferroelectrics, 187(1), 53-62.
12
Promsawat, M., Marungsri, B., Promsawat, N., Janphuang, P., Luo, Z., & Pojprapai, S. (2017). Effects of temperature on aging degradation of soft and hard lead zirconate titanate ceramics. Ceramics International, 43(13), 9709-9714.
13
Jaimeewong, P., Boonsong, P., Ngernchuklin, P., Tipakontitikul, R., Niyompan, A., Promsawat, M., & Watcharapasorn, A. (2017). Enhanced sinterability and electrical properties of Bi2O3-added Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 ceramics. Ferroelectrics, 511(1), 88-93.
14
Promsawat, M., Yé, Z., & Watcharapasorn, A. (2017). Enhancement of piezoelectric properties of Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics by ZnO modification. Materials Letters, 205, 126-129.
15
Promsawat, M., Promsawat, N., Wong, J., Luo, Z., Pojprapai, S., & Jiansirisomboon, S. (2017). Effects of frequency on electrical fatigue behavior of ZnO-modified Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics. Ceramics International, 43(16), 13475-13482.
16
Promsawat, N., Promsawat, M., Janphuang, P., Marungsri, B., Lu, Z., & Pojprapai, S. (2017). Investigation of the effect of temperature on aging behavior of Fe-doped lead zirconate titanate. Functional Materials Letters, 10(3), Article number 1750026.
17
Promsawat, M., Promsawat, N., Jiansirisomboon, S., Namsar, O., Marlton, F., Daniels, J., & Pojprapai, S. (2017). Investigation of frequency effect on electrical fatigue and crack tip domain-switching behaviors in Pb(Mg1/3Nb2/3)0.65Ti0.35O3 ceramics via synchrotron X-ray diffraction. Journal Of The European Ceramic Society, 37(15), 4609-4616.
18
Promsawat, M., Deluca, M., Kampoosiri, S., Marungsri, B., & Pojprapai, S. (2017). Electrical fatigue behavior of lead zirconate titanate ceramic under elevated temperatures. Journal Of The European Ceramic Society, 37(5), 2047–2055.
19
Jaimeewong, P., Promsawat, M., Jiansirisomboon, S., & Watcharapasorn, A. (2016). Influence of pH values on the surface and properties of BCZT nanopowders synthesized via sol-gel auto-combustion method. Surface And Coatings Technology, 306, 16-20.
20
Jaimeewong, P., Promsawat, M., Watcharapasorn, A., & Jiansirisomboon, S. (2016). Comparative study of properties of BCZT ceramics prepared from conventional and sol-gel auto combustion powders. Integrated Ferroelectrics, 175(1), 25-32.