บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

อิทธิพล จีระพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Nanoengineering) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
สหรัฐอเมริกา
2559
M.S. (Nanoengineering) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
สหรัฐอเมริกา
2556
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56951218900
1
Rasitanon N., Sangsudcha W., Jeerapan I., 2024. A diaper-based printed sensing array for noninvasively and speedily detecting morphine and potassium ions. Chemical Engineering Journal 485 (cited 0 times)
3
Jeerapan I., Khumngern S., 2024. Wearable flexible biosensing devices contributing to modern precision medicine. Biosensors in Precision Medicine: From Fundamentals to Future Trends : 267-313. (cited 0 times)
4
5
Agista W.P., Subadra S.U.I., Taufiq A., Hidayat A., Handoko E., Alaydrus M., Amrillah T., Jeerapan I., 2023. Exploring the role of Mn2+ in the structure, magnetic properties, and radar absorption performance of MnxFe3−xO4-DEA/MWCNT nanocomposites. RSC Advances 13(42): 29332-29341. (cited 1 times)
6
Choden S., Deki D., Maneeratanachot S., Lehman N., Kalkornsurapranee E., Kaewpet M., Sooksawat D., Jeerapan I., Numnuam A., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2023. Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea. Separation Science Plus 6(9) (cited 0 times)
7
Rasitanon N., Rattanapan P., Kaewpradub K., Buranachai C., Jeerapan I., 2023. Glucose Oxidase/Egg White Protein Microparticles with a Redox Mediator for Glucose Biosensors on a Screen-Printed Electrode and a Decomposable Electrode. Biosensors 13(8) (cited 1 times)
8
Khanaaekwichaporn P., Thammakhet-Buranachai C., Sangsudcha W., Thavarungkul P., Kanatharana P., Jeerapan I., 2023. A wearable electrode based on copper nanoparticles for rapid determination of paraquat. Microchimica Acta 190(8) (cited 0 times)
9
Rasitanon N., Ittisoponpisan S., Kaewpradub K., Jeerapan I., 2023. Wearable Electrodes for Lactate: Applications in Enzyme-Based Sensors and Energy Biodevices. Analysis and Sensing 3(4) (cited 6 times)
10
Khumngern S., Jeerapan I., 2023. Advances in wearable electrochemical antibody-based sensors for cortisol sensing. Analytical and Bioanalytical Chemistry 415(18): 3863-3877. (cited 11 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Jeerapan, I., Nedellec, Y., & Cosnier, S. (2024). A Conductive Microcavity Created by Assembly of Carbon Nanotube Buckypapers for Developing Electrochemically Wired Enzyme Cascades (SCIE). Nanomaterials, 14(6), Article number 545.
2
Rasitanon, N., Sangsudcha, W., & Jeerapan, I. (2024). A diaper-based printed sensing array for noninvasively and speedily detecting morphine and potassium ions (SCIE). Chemical Engineering Journal, 485, Article number 148898.
3
Agista, W., Subadra, S., Taufiq, A., Hidayat, A., Handoko, E., Alaydrus, M., Amrillah, T., & Jeerapan, I. (2023). Exploring the role of Mn2+ in the structure, magnetic properties, and radar absorption performance of MnxFe3−xO4-DEA/MWCNT nanocomposites (SCIE). Rsc Advances, 13(42), 29332 - 29341.
4
Veenuttranon, K., Kaewpradub, K., & Jeerapan, I. (2023). Screen-Printable Functional Nanomaterials for Flexible and Wearable Single-Enzyme-Based Energy-Harvesting and Self-Powered Biosensing Devices (SCIE). Nano-micro Letters, 15(1), Article number 85.
5
Rasitanon, N., Rattanapan, P., Kaewpradub, K., Buranachai, C., & Jeerapan, I. (2023). Glucose Oxidase/Egg White Protein Microparticles with a Redox Mediator for Glucose Biosensors on a Screen-Printed Electrode and a Decomposable Electrode. Biosensors, 13(8), 772.
6
Pekkoh, J., Ruangrit, K., Pumas, C., Duangjan, K., Chaipoot, S., Phongphisutthinant, R., Jeerapan, I., Sawangrat, K., Pathom-aree, W., & Srinuanpan, S. (2023). Transforming microalgal Chlorella biomass into cosmetically and nutraceutically protein hydrolysates using high-efficiency enzymatic hydrolysis approach (SCIE). Biomass Conversion And Biorefinery, 13(7), 6299 - 6315.
7
Lomakool, S., Ruangrit, K., Jeerapan, I., Tragoolpua, Y., Pumas, C., Srinuanpan, S., Pekkoh, J., & Duangjan, K. (2023). Biological activities and phytochemicals profiling of different cyanobacterial and microalgal biomass (SCIE). Biomass Conversion And Biorefinery, 13(5), 4195 - 4211.
8
Khumngern, S., & Jeerapan, I. (2023). Advances in wearable electrochemical antibody-based sensors for cortisol sensing (SCIE). Analytical And Bioanalytical Chemistry, 415, 3863–3877.
9
Ruangrit, K., Chaipoot, S., Phongphisutthinant, R., Duangjan, K., Phinyo, K., Jeerapan, I., Pekkoh, J., & Srinuanpan, S. (2023). A successful biorefinery approach of macroalgal biomass as a promising sustainable source to produce bioactive nutraceutical and biodiesel (SCIE). Biomass Conversion And Biorefinery, 13(2), 1089 - 1099.
10
Khanaaekwichaporn, P., Buranachai, C., Sangsudcha, W., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2023). A wearable electrode based on copper nanoparticles for rapid determination of paraquat (SCIE) . Microchimica Acta, 190, Article number 286.
11
Rasitanon, N., Veenuttranon, K., Lwin, H., Kaewpradub, K., Phairatana, T., & Jeerapan, I. (2023). Redox-Mediated Gold Nanoparticles with Glucose Oxidase and Egg White Proteins for Printed Biosensors and Biofuel Cells (SCIE). International Journal Of Molecular Sciences, 24(5), Article number 4657.
12
Yi, Q., Ren, B., Han, P., Luan, Y., Xu, K., Yang, Y., Yu, H., Yang, F., Zhang, B., Jeerapan, I., Buranachai, C., & Ou, J. (2023). Single-step salt-template-based scalable production of 2D carbon sheets heterostructured with nickel nanocatalysts for lowering overpotential of hydrogen evolution reaction (SCIE). Journal Of Colloid And Interface Science, 629, 960 - 969.
13
Abdullah, H., Phairatana, T., & Jeerapan, I. (2022). Tackling the challenges of developing microneedle-based electrochemical sensors (SCIE). Microchimica Acta, 189(11), Article number 440.
14
Ren, B., Yi, Q., Yang, F., Cheng, Y., Yu, H., Han, P., Yang, Y., Chen, G., Jeerapan, I., Li, Z., & Ou, J. (2022). MOF-Derived Zero-Dimensional Cu3P Nanoparticles Embedded in Carbon Matrices for Electrochemical Hydrogen Evolution (SCIE). Energy And Fuels, 36(15), 8381 - 8390.
15
Choden, S., , D., Maneeratanachot, S., Lehman, N., Kalkornsurapranee, E., Kaewpet, M., Sooksawat, D., Jeerapan, I., Jeerapan, I., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea (ESCI). Separation Science Plus, 6(9), Article number 2300005.
16
Choden, S., , D., Maneeratanachot, S., Lehman, N., Kalkornsurapranee, E., Kaewpet, M., Sooksawat, D., Jeerapan, I., Jeerapan, I., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2022). Polypyrrole-coated rubber foam sorbent for extraction of fipronil and fipronil sulfone in tea (ESCI). Separation Science Plus, 6(9), Article number 2300005.
17
Jeerapan, I., Sangsudcha, W., & Phokhonwong, P. (2022). Wearable energy devices on mask-based printed electrodes for self-powered glucose biosensors. Sensing And Bio-sensing Research, 38, Article number 100525.
18
Sangsawang, R., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2022). A Dosing-Spoon-Based Electrochemical Sensor for Fast Assessment of Andrographis paniculata Extracts (SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 169(5), Article number 057521.
19
Ren, B., Yue Zhang, B., Zhang, H., Jiang, X., Yi, Q., Xu, K., Yu, H., Hu, Z., Jeerapan, I., & Zhen Ou, J. (2022). CoNi Layered Double Hydroxide Nanosheets Vertically Grown on Electrodeposited Dendritic Copper Substrates for Supercapacitor Applications (SCIE). Acs Applied Nano Materials, 5(2), 2395 - 2404.
20
Ittisoponpisan, S., & Jeerapan, I. (2021). In Silico Analysis of Glucose Oxidase from Aspergillus niger: Potential Cysteine Mutation Sites for Enhancing Protein Stability (SCIE). Bioengineering, 8(11), Article Number 188.
21
Sangsawang, R., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2021). Cavitas electrochemical sensors for the direct determination of salivary thiocyanate levels (SCIE). Microchimica Acta, 188(12), Article number 415.
22
Ruangrit, K., Pekkoh, J., Duangjan, K., Phinyo, K., Kamopas, W., Jeerapan, I., Pathom-aree, W., & Srinuanpan, S. (2021). Effectiveness of using oleaginous microalgae as a green biosorbent to remove copper from aqueous media. Environmentasia, 14(2), 14 - 23.
23
Cheng, Y., Ren, B., Xu, K., Jeerapan, I., Chen, H., Li, Z., & Zhen Ou, J. (2021). Review-Recent progress in intrinsic and stimulated room-temperature gas sensors enabled by low-dimensional materials. Journal Of Materials Chemistry C, 9(9), 3026-3051.
24
Ruangrit, K., Chaipoot, S., Phongphisutthinant, R., Kamopas, W., Jeerapan, I., Pekkoh, J., & Srinuanpan, S. (2021). Environmental-friendly pretreatment and process optimization of macroalgal biomass for effective ethanol production as an alternative fuel using Saccharomyces cerevisiae. Biocatalysis And Agricultural Biotechnology, 31, Article number 101919.
25
Limsakul, P., Charupanit, K., Moonla, C., & Jeerapan, I. (2021). Review-Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19 (ESCI). Emergent Materials, 4(1), 231 - 247.
26
Jeerapan, I., & Poorahong, S. (2020). Review-Flexible and Stretchable Electrochemical Sensing Systems: Materials, Energy Sources, and Integrations. Journal Of The Electrochemical Society, 167(3), Article Number 037573.
27
Jeerapan, I., Sonsa-ard, T., & Nacapricha, D. (2020). Review-Applying nanomaterials to modern biomedical electrochemical detection of metabolites, electrolytes, and pathogens. Chemosensors, 8(3), Article number 71.
28
Lv, J., Kong, C., Yang, C., Yin, L., Jeerapan, I., Pu, F., Zhang, X., Yang, S., & Yang, Z. (2019). Wearable, stable, highly sensitive hydrogel–graphene strain sensors. Beilstein Journal Of Nanotechnology, 10(1), 475-480.
29
Wannapob, R., Vagin, M., Jeerapan, I., & Mak, W. (2015). Pure Nanoscale Morphology Effect Enhancing the Energy Storage Characteristics of Processable Hierarchical Polypyrrole. Langmuir, 31(43), 11904-11913.