บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.

อิทธิพล จีระพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Nanoengineering) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
สหรัฐอเมริกา
2559
M.S. (Nanoengineering) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
สหรัฐอเมริกา
2556
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56951218900
1
Yi Q., Ren B., Han P., Luan Y., Xu K., Yang Y., Yu H., Yang F., Zhang B.Y., Jeerapan I., Thammakhet-Buranachai C., Ou J.Z., 2023. Single-step salt-template-based scalable production of 2D carbon sheets heterostructured with nickel nanocatalysts for lowering overpotential of hydrogen evolution reaction. Journal of Colloid and Interface Science 629: 960-969. (cited 0 times)
2
Ruangrit K., Chaipoot S., Phongphisutthinant R., Duangjan K., Phinyo K., Jeerapan I., Pekkoh J., Srinuanpan S., 2023. A successful biorefinery approach of macroalgal biomass as a promising sustainable source to produce bioactive nutraceutical and biodiesel. Biomass Conversion and Biorefinery 13(2): 1089-1099. (cited 12 times)
3
De la Paz E., Maganti N.H., Trifonov A., Jeerapan I., Mahato K., Yin L., Sonsa-ard T., Ma N., Jung W., Burns R., Zarrinpar A., Wang J., Mercier P.P., 2022. A self-powered ingestible wireless biosensing system for real-time in situ monitoring of gastrointestinal tract metabolites. Nature Communications 13(1) (cited 1 times)
4
Jeerapan I., Sangsudcha W., Phokhonwong P., 2022. Wearable energy devices on mask-based printed electrodes for self-powered glucose biosensors. Sensing and Bio-Sensing Research 38 (cited 0 times)
5
Abdullah H., Phairatana T., Jeerapan I., 2022. Tackling the challenges of developing microneedle-based electrochemical sensors. Microchimica Acta 189(11) (cited 0 times)
6
Ren B., Yi Q., Yang F., Cheng Y., Yu H., Han P., Yang Y., Chen G., Jeerapan I., Li Z., Ou J.Z., 2022. MOF-Derived Zero-Dimensional Cu3P Nanoparticles Embedded in Carbon Matrices for Electrochemical Hydrogen Evolution. Energy and Fuels 36(15): 8381-8390. (cited 0 times)
7
Sangsawang R., Thavarungku P., Kanatharana P., Jeerapan I., 2022. A Dosing-Spoon-Based Electrochemical Sensor for Fast Assessment of Andrographis paniculata Extracts. Journal of the Electrochemical Society 169(5) (cited 0 times)
8
Ren B., Zhang B.Y., Zhang H., Jiang X., Yi Q., Xu K., Yu H., Hu Z., Jeerapan I., Ou J.Z., 2022. CoNi Layered Double Hydroxide Nanosheets Vertically Grown on Electrodeposited Dendritic Copper Substrates for Supercapacitor Applications. ACS Applied Nano Materials 5(2): 2395-2404. (cited 3 times)
9
Koshy A.M., Jeerapan I., Manjunatha C., 2022. New Insights on Molecular Communication in Nano Communication Networks and Their applications. ECS Transactions 107(1): 9295-9312. (cited 0 times)
10
Jeerapan I., Moonla C., Thavarungkul P., Kanatharana P., 2022. Lab on a body for biomedical electrochemical sensing applications: The next generation of microfluidic devices. Progress in Molecular Biology and Translational Science 187(1): 249-279. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Yi, Q., Ren, B., Han, P., Luan, Y., Xu, K., Yang, Y., Yu, H., Yang, F., Zhang, B., Jeerapan, I., Buranachai, C., & Ou, J. (2023). Single-step salt-template-based scalable production of 2D carbon sheets heterostructured with nickel nanocatalysts for lowering overpotential of hydrogen evolution reaction (SCIE). Journal Of Colloid And Interface Science, 629, 960 - 969.
2
Ren, B., Yi, Q., Yang, F., Cheng, Y., Yu, H., Han, P., Yang, Y., Chen, G., Jeerapan, I., Li, Z., & Ou, J. (2022). MOF-Derived Zero-Dimensional Cu3P Nanoparticles Embedded in Carbon Matrices for Electrochemical Hydrogen Evolution (SCIE). Energy And Fuels, 36(15), 8381 - 8390.
3
Jeerapan, I., Sangsudcha, W., & Phokhonwong, P. (2022). Wearable energy devices on mask-based printed electrodes for self-powered glucose biosensors. Sensing And Bio-sensing Research, 38, Article number 100525.
4
Sangsawang, R., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2022). A Dosing-Spoon-Based Electrochemical Sensor for Fast Assessment of Andrographis paniculata Extracts (SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 169(5), Article number 057521.
5
Ren, B., Yue Zhang, B., Zhang, H., Jiang, X., Yi, Q., Xu, K., Yu, H., Hu, Z., Jeerapan, I., & Zhen Ou, J. (2022). CoNi Layered Double Hydroxide Nanosheets Vertically Grown on Electrodeposited Dendritic Copper Substrates for Supercapacitor Applications (SCIE). Acs Applied Nano Materials, 5(2), 2395 - 2404.
6
Ittisoponpisan, S., & Jeerapan, I. (2021). In Silico Analysis of Glucose Oxidase from Aspergillus niger: Potential Cysteine Mutation Sites for Enhancing Protein Stability (SCIE). Bioengineering, 8(11), Article Number 188.
7
Sangsawang, R., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2021). Cavitas electrochemical sensors for the direct determination of salivary thiocyanate levels (SCIE). Microchimica Acta, 188(12), Article number 415.
8
Ruangrit, K., Pekkoh, J., Duangjan, K., Phinyo, K., Kamopas, W., Jeerapan, I., Pathom-aree, W., & Srinuanpan, S. (2021). Effectiveness of using oleaginous microalgae as a green biosorbent to remove copper from aqueous media. Environmentasia, 14(2), 14 - 23.
9
Cheng, Y., Ren, B., Xu, K., Jeerapan, I., Chen, H., Li, Z., & Zhen Ou, J. (2021). Review-Recent progress in intrinsic and stimulated room-temperature gas sensors enabled by low-dimensional materials. Journal Of Materials Chemistry C, 9(9), 3026-3051.
10
Ruangrit, K., Chaipoot, S., Phongphisutthinant, R., Kamopas, W., Jeerapan, I., Pekkoh, J., & Srinuanpan, S. (2021). Environmental-friendly pretreatment and process optimization of macroalgal biomass for effective ethanol production as an alternative fuel using Saccharomyces cerevisiae. Biocatalysis And Agricultural Biotechnology, 31, Article number 101919.
11
Limsakul, P., Charupanit, K., Moonla, C., & Jeerapan, I. (2021). Review-Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19 (ESCI). Emergent Materials, 4(1), 231 - 247.
12
Jeerapan, I., & Poorahong, S. (2020). Review-Flexible and Stretchable Electrochemical Sensing Systems: Materials, Energy Sources, and Integrations. Journal Of The Electrochemical Society, 167(3), Article Number 037573.
13
Jeerapan, I., Sonsa-ard, T., & Nacapricha, D. (2020). Review-Applying nanomaterials to modern biomedical electrochemical detection of metabolites, electrolytes, and pathogens. Chemosensors, 8(3), Article number 71.
14
Lv, J., Kong, C., Yang, C., Yin, L., Jeerapan, I., Pu, F., Zhang, X., Yang, S., & Yang, Z. (2019). Wearable, stable, highly sensitive hydrogel–graphene strain sensors. Beilstein Journal Of Nanotechnology, 10(1), 475-480.
15
Wannapob, R., Vagin, M., Jeerapan, I., & Mak, W. (2015). Pure Nanoscale Morphology Effect Enhancing the Energy Storage Characteristics of Processable Hierarchical Polypyrrole. Langmuir, 31(43), 11904-11913.