บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

อิทธิพล จีระพันธ์

อาจารย์ (ลาไปปฏิบัติงานวิจัย)

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2562
Ph.D. (Nanoengineering) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
สหรัฐอเมริกา
2559
M.S. (Nanoengineering) UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO
สหรัฐอเมริกา
2556
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56951218900
1
Sangsawang R., Thavarungku P., Kanatharana P., Jeerapan I., 2022. A Dosing-Spoon-Based Electrochemical Sensor for Fast Assessment of Andrographis paniculata Extracts. Journal of the Electrochemical Society 169(5) (cited 0 times)
2
Ren B., Zhang B.Y., Zhang H., Jiang X., Yi Q., Xu K., Yu H., Hu Z., Jeerapan I., Ou J.Z., 2022. CoNi Layered Double Hydroxide Nanosheets Vertically Grown on Electrodeposited Dendritic Copper Substrates for Supercapacitor Applications. ACS Applied Nano Materials 5(2): 2395-2404. (cited 0 times)
3
Koshy A.M., Jeerapan I., Manjunatha C., 2022. New Insights on Molecular Communication in Nano Communication Networks and Their applications. ECS Transactions 107(1): 9295-9312. (cited 0 times)
4
Jeerapan I., Moonla C., Thavarungkul P., Kanatharana P., 2022. Lab on a body for biomedical electrochemical sensing applications: The next generation of microfluidic devices. Progress in Molecular Biology and Translational Science 187(1): 249-279. (cited 1 times)
5
Sangsawang R., Buranachai C., Thavarungkul P., Kanatharana P., Jeerapan I., 2021. Cavitas electrochemical sensors for the direct determination of salivary thiocyanate levels. Microchimica Acta 188(12) (cited 0 times)
6
Lv J., Yin L., Chen X., Jeerapan I., Silva C.A., Li Y., Le M., Lin Z., Wang L., Trifonov A., Xu S., Cosnier S., Wang J., 2021. Wearable Biosupercapacitor: Harvesting and Storing Energy from Sweat. Advanced Functional Materials 31(38) (cited 11 times)
7
Cheng Y., Ren B., Xu K., Jeerapan I., Chen H., Li Z., Ou J.Z., 2021. Recent progress in intrinsic and stimulated room-temperature gas sensors enabled by low-dimensional materials. Journal of Materials Chemistry C 9(9): 3026-3051. (cited 22 times)
8
Limsakul P., Charupanit K., Moonla C., Jeerapan I., 2021. Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19. Emergent Materials 4(1): 231-247. (cited 4 times)
9
Lomakool S., Ruangrit K., Jeerapan I., Tragoolpua Y., Pumas C., Srinuanpan S., Pekkoh J., Duangjan K., 2021. Biological activities and phytochemicals profiling of different cyanobacterial and microalgal biomass. Biomass Conversion and Biorefinery (cited 6 times)
10
Ruangrit K., Pekkoh J., Duangjan K., Phinyo K., Kamopas W., Jeerapan I., Pathom-Aree W., Srinuanpan S., 2021. Effectiveness of using oleaginous microalgae as a green biosorbent to remove copper from aqueous media. EnvironmentAsia 14(2): 14-23. (cited 1 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Sangsawang, R., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2022). A Dosing-Spoon-Based Electrochemical Sensor for Fast Assessment of Andrographis paniculata Extracts (SCIE). Journal Of The Electrochemical Society, 169(5), Article number 057521.
2
Ren, B., Yue Zhang, B., Zhang, H., Jiang, X., Yi, Q., Xu, K., Yu, H., Hu, Z., Jeerapan, I., & Zhen Ou, J. (2022). CoNi Layered Double Hydroxide Nanosheets Vertically Grown on Electrodeposited Dendritic Copper Substrates for Supercapacitor Applications (SCIE). Acs Applied Nano Materials, 5(2), 2395 - 2404.
3
Ittisoponpisan, S., & Jeerapan, I. (2021). In Silico Analysis of Glucose Oxidase from Aspergillus niger: Potential Cysteine Mutation Sites for Enhancing Protein Stability (SCIE). Bioengineering, 8(11), Article Number 188.
4
Sangsawang, R., Buranachai, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., & Jeerapan, I. (2021). Cavitas electrochemical sensors for the direct determination of salivary thiocyanate levels (SCIE). Microchimica Acta, 188(12), Article number 415.
5
Ruangrit, K., Pekkoh, J., Duangjan, K., Phinyo, K., Kamopas, W., Jeerapan, I., Pathom-aree, W., & Srinuanpan, S. (2021). Effectiveness of using oleaginous microalgae as a green biosorbent to remove copper from aqueous media. Environmentasia, 14(2), 14 - 23.
6
Cheng, Y., Ren, B., Xu, K., Jeerapan, I., Chen, H., Li, Z., & Zhen Ou, J. (2021). Review-Recent progress in intrinsic and stimulated room-temperature gas sensors enabled by low-dimensional materials. Journal Of Materials Chemistry C, 9(9), 3026-3051.
7
Ruangrit, K., Chaipoot, S., Phongphisutthinant, R., Kamopas, W., Jeerapan, I., Pekkoh, J., & Srinuanpan, S. (2021). Environmental-friendly pretreatment and process optimization of macroalgal biomass for effective ethanol production as an alternative fuel using Saccharomyces cerevisiae. Biocatalysis And Agricultural Biotechnology, 31, Article number 101919.
8
Limsakul, P., Charupanit, K., Moonla, C., & Jeerapan, I. (2021). Review-Advances in emergent biological recognition elements and bioelectronics for diagnosing COVID-19 (ESCI). Emergent Materials, 4(1), 231 - 247.
9
Jeerapan, I., & Poorahong, S. (2020). Review-Flexible and Stretchable Electrochemical Sensing Systems: Materials, Energy Sources, and Integrations. Journal Of The Electrochemical Society, 167(3), Article Number 037573.
10
Jeerapan, I., Sonsa-ard, T., & Nacapricha, D. (2020). Review-Applying nanomaterials to modern biomedical electrochemical detection of metabolites, electrolytes, and pathogens. Chemosensors, 8(3), Article number 71.
11
Lv, J., Kong, C., Yang, C., Yin, L., Jeerapan, I., Pu, F., Zhang, X., Yang, S., & Yang, Z. (2019). Wearable, stable, highly sensitive hydrogel–graphene strain sensors. Beilstein Journal Of Nanotechnology, 10(1), 475-480.
12
Wannapob, R., Vagin, M., Jeerapan, I., & Mak, W. (2015). Pure Nanoscale Morphology Effect Enhancing the Energy Storage Characteristics of Processable Hierarchical Polypyrrole. Langmuir, 31(43), 11904-11913.