บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ดร.

พันธุ์วดี วัฒนสิน

อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2558
ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2548
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 56320625000
1
Maneeratanachot S., Kanatharana P., Thammakhet-Buranachai C., Wattanasin P., 2023. A polypyrrole-cotton pad sorbent as micro-solid phase extractor enclosed in tea bag envelope for determination of synthetic antioxidants in non-alcoholic beverage products. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes 58(4): 334-344. (cited 0 times)
2
Duangdeewong C., Choengchan N., Wattanasin P., Teerasong S., 2022. Direct determination of ethanol in alcoholic beverages based on its anti-aggregation of melamine-silver nanoparticle assembly. Talanta 250 (cited 3 times)
3
Jayeoye T.J., Sirimahachai U., Wattanasin P., Rujiralai T., 2022. Eco-friendly poly(aniline boronic acid)/gum tragacanth stabilized silver nanoparticles nanocomposite for selective sensing of Hg2+. Microchemical Journal 182 (cited 2 times)
4
Noirahaeng N., Uraisin K., Wattanasin P., Saetear P., 2022. Simplified fabrication of laminated paper-based analytical device (LPAD) with color-palette mobile app for analysis of salicylic acid in pharmaceutical products. Analytical Sciences 38(3): 533-540. (cited 4 times)
5
Changsan T., Wannapob R., Kaewpet M., Shearman K., Wattanasin P., Cheung Mak W., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2021. Magnetic microsphere sorbent on CaCO3 templates: Simple synthesis and efficient extraction of trace carbamate pesticides in fresh produce. Food Chemistry 342 (cited 4 times)
6
Chunta S., Boonsriwong W., Wattanasin P., Naklua W., Lieberzeit P.A., 2021. Direct assessment of very-low-density lipoprotein by mass sensitive sensor with molecularly imprinted polymers. Talanta 221 (cited 9 times)
7
Chunin N., Phooplub K., Kaewpet M., Wattanasin P., Kanatharana P., Thavarungkul P., Thammakhet-Buranachai C., 2019. A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped with silver-polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical products. Analytica Chimica Acta 1091: 30-39. (cited 21 times)
8
Wattanasin P., Saetear P., Wilairat P., Nacapricha D., Teerasong S., 2015. Zone fluidics for measurement of octanol-water partition coefficient of drugs. Analytica Chimica Acta 860: 1-7. (cited 12 times)
9
Teerasong S., Wattanasin P., Wilairat P., Nacapricha D., 2015. A simple method based on one phase measurement for determination of the octanol-water partition coefficient of drugs. Chiang Mai Journal of Science 42(3): 691-698. (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Maneeratanachot, S., Kanatharana, P., Buranachai, C., & Wattanasin, P. (2023). A polypyrrole-cotton pad sorbent as micro-solid phase extractor enclosed in tea bag envelope for determination of synthetic antioxidants in non-alcoholic beverage products (SCIE). Journal Of Environmental Science And Health Part B-pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes, 58(4), 334-344.
2
John Jayeoye, T., Sirimahachai, U., Wattanasin, P., & Rujiralai, T. (2022). Eco-friendly poly(aniline boronic acid)/gum tragacanth stabilized silver nanoparticles nanocomposite for selective sensing of Hg2 (SCIE). Microchemical Journal, 182, 5.304/ISI:Q1/Scp:Q1.
3
Noirahaeng, ., Uraisin, K., Wattanasin, P., & Saetear, P. (2022). Simplified Fabrication of Laminated Paper-Based Analytical Device (LPAD) with Color-Palette Mobile App for Analysis of Salicylic Acid in Pharmaceutical Products (SCIE). Analytical Sciences, 38(3), 533 - 540.
4
Changsan, T., Wannapob, R., Kaewpet, M., Shearman, K., Wattanasin, P., Cheung Mak, W., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2021). Magnetic microsphere sorbent on CaCo3 templates : simple systhesis and efficient extraction of trace carbamate pesticides in fresh produce. Food Chemistry, 342, Article No.128336.
5
Chunta, S., Boonsriwong, W., Wattanasin, P., Naklua, W., & Lieberzeit, P. (2021). Direct assessment of very-low-density lipoprotein by mass sensitive sensor with molecularly imprinted polymers. Talanta, 221, Article 121549.
6
Mahawong, S., Dechtrirat, D., Watcharin, W., Wattanasin, P., Muensit, N., & Chuenchom, L. (2020). Mesoporous magnetic carbon adsorbents prepared from Sugarcane Bagasse and Fe2+ and Fe3+ via Simultaneous Magnetization and Activation for Tetracycline Adsorption. Science Of Advanced Materials, 12(2), 1-12.
7
Chunin, N., Phooplub, K., Kaewpet, M., Wattanasin, P., Kanatharana, P., Thavarungkul, P., & Buranachai, C. (2019). A novel 3D-printed solid phase microextraction device equipped with silver-polyaniline coated pencil lead for the extraction of phthalate esters in cosmeceutical products. Analytica Chimica Acta, 1091, 30-39.