บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

สุทธิดา รักกะเปา

รองศาสตราจารย์
Senior Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ไทย
2547
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ / สาขาที่สนใจ

ฟิสิกส์ศึกษา

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 35180216400
1
Phayphung W., Phannarai K., Prasitpong S., Rakkapao S., 2023. Explore the polarisation ability of sunglasses using Arduino-based lux meter. Physics Education 58(5) (cited 0 times)
2
Prasitpong S., Phayphung W., Rakkapao S., 2023. Investigate the physics of instant noodles in a hot cup using Arduino temperature sensors. Physics Education 58(2) (cited 0 times)
3
Phayphung W., Rakkapao S., Prasitpong S., 2022. Young's modulus determination for a vibrated metal ruler using Arduino. Physics Education 57(4) (cited 0 times)
4
Chatthong B., Buranachai C., Kalasuwan P., Rakkapao S., Putson C., Soonthornthum B., Aukkaravittayapun S., 2022. The 16th SIAM PHYSICS CONGRESS (SPC2021). Journal of Physics: Conference Series 2145(1) (cited 0 times)
5
Ly C.Y., Rakkapao S., Nualtong K., Sumathakulawat W., 2021. Classical test theory and rasch analysis of test of understanding of vectors (TUV). Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
6
Laosiritaworn Y., Tepnual T., Kessaratikoon P., Sinsarp A., Chatthong B., Daengngam C., Putson C., Buranachai C., Wattanavatee K., Suewattana M., Kaewkao N., Limsakul P., Kalasuwan P., Yuma S., Noisagool S., Rakkapao S., Cheiwchanchamnangij T., Pengpan T., Jompol Y., 2021. Editorial materials. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 0 times)
7
Reyes M.G., Rakkapao S., 2020. Item response curve analysis of Likert scale on learning attitudes towards physics. European Journal of Physics 41(4) (cited 3 times)
8
Kusindrastuti B., Reyes M., Rakkapao S., Prasitpong S., 2019. Examination of Thai freshmen's understanding on vectors using a model analysis technique. Journal of Physics: Conference Series 1380(1) (cited 2 times)
9
Prasitpong S., Rakkapao S., 2019. Investigation of Thai university students' scientific reasoning abilities. Journal of Physics: Conference Series 1287(1) (cited 0 times)
10
Reyes M.G., Rakkapao S., 2018. Impact of context on students' conceptual understanding about mechanical wave speed. Journal of Physics: Conference Series 1144(1) (cited 4 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Prasitpong, S., Puaypung, W., & Rakkapao, S. (2023). Investigate the physics of instant noodles in a hot cup using Arduino temperature sensors. Physics Education, 58(2), Article number 025005.
2
Phayphung, W., Rakkapao, S., & Prasitpong, S. (2022). Youngs modulus determination for a vibrated metal ruler using Arduino. Physics Education, 57(4), Article number 045023.
3
Puaypung, W., Rakkapao, S., & Prasitpong, S. (2022). Young s modulus determination for a vibrated metal ruler using Arduino. Physics Education, 57(4), Article number 045023.
4
Reyes, M., & Rakkapao, S. (2020). Item response curve analysis of Likert scale on learning attitudes towards physics. European Journal Of Physics, 41(4), Article number 045703.
5
Phayphung, W., & Rakkapao, S. (2018). A low-cost Arduino microcontroller for measuring magnetic fields in a solenoid. Journal Of Physics: Conference Series, 1144, Aritcle Number 012125.
6
Serna Reyes, M., & Rakkapao, S. (2018). Impact of context on students’ conceptual understanding about mechanical wave speed. Journal Of Physics Conference Series, 1144(1), 012046.
7
Rakkapao, S., & Prasitpong, S. (2018). Use of model analysis to analyse Thai students' attitudes and approaches to physics problem solving. European Journal Of Physics, 39(2), Article number 025707.
8
Piten, S., Rakkapao, S., & Prasitpong, S. (2017). Cambodian students' prior knowledge of projectile motion. Journal Of Physics: Conference Series, 901, Articles Number 012116.
9
Rakkapao, S., Prasitpong, S., & Arayathanitkul, K. (2016). Analysis test of understanding of vectors with the three-parameter logistic model of item response theory and item response curves technique. Physical Review Physics Education Research, 12(2), Article number 020135.
10
Prasitpong, S., Rakkapao, S., & Chitaree, R. (2014). The use of a bristle tips model inteaching dynamic friction. Physics Education, 49(3), 271-274.
11
Rakkapao, S., Pengpan, T., Srikeaw, S., & Prasitpong, S. (2014). Evaluation of POE and instructor-led problem-solving approaches integrated into force and motion lecture classes using a model analysis technique. European Journal Of Physics, 35(1), 015016.
12
Rakkapao, S., Prasitpong, S., & Arayathanitkul, K. (2012). Recording artificial earthquake wave signals using a detector model. Physics Education, 47(3), 266-268.
13
Rakkapao, S., Arayathanitkul, K., Emarat, N., & Prasitpong, S. (2011). Electric circuit demonstrates weightlessness. Physics Education , 46(3), 250-252.