บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.

ปภาวี ฟาน โดมเมเลน

รองศาสตราจารย์
Fellow (UKPSF)
พี่เลี้ยง UKPSF

ประวัติการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ประเทศ
2553
Ph.D. (Physics and Mathematics Science) Saint Petersburg State Polytechnical University
รัสเซีย
2549
M.Sc. (Engineering and Technology) Saint Petersburg State Polytechnical University
รัสเซีย
2541
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย

Publication

ฐานข้อมูล Scopus

Author ID: 57190842981
1
Joonhuay J., Van Dommelen P., 2023. Influence of an applied electric field on the optical absorption of TCQDs of GaAs/AlxGa1-x As. OSA Continuum 2(2): 338-348. (cited 0 times)
2
Joonhuay J., Van Dommelen P., 2023. Enhancement of Optical Properties of GaAs Tunnel-Coupled Quantum Well Cap Layer. 2023 IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference, NMDC 2023 : 111-114. (cited 0 times)
3
Amaliya V.F., Yuniati A., van Dommelen P., 2021. Photoluminesence study of undoped GaAs at temperatures 300 K and 77 K. Journal of Physics: Conference Series 1825(1) (cited 0 times)
4
Srisamran P., Pewkhom P., Boonsit S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Resonant Raman random lasing from disorder-structured material pumped by nanosecond-pulsed laser. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 2 times)
5
Thongrom S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Development of a cost-effective remote explosives detection system based on Raman spectroscopy. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 5 times)
6
Boonsit S., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Rapid material identification via low-resolution Raman spectroscopy and deep convolutional neural network. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 9 times)
7
Pengphorm P., Nuchuay P., Boonrod N., Boonsit S., Srisamran P., Thongrom S., Pewkum P., Kalasuwan P., van Dommelen P., Daengngam C., 2021. Fabrication of 3D surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrate via solid-state dewetting of sputtered gold on fumed silica surface. Journal of Physics: Conference Series 1719(1) (cited 4 times)
8
Jarusirirangsi K., Van Dommelen P., Daengngam C., 2021. PL Spectra and Hot Charge Carrier Phenomena in an Undoped GaAs/AlGaAs Tunnel-Coupled Quantum Well. Journal of Nanomaterials 2021 (cited 2 times)
9
Hajeesaeh S., Muensit N., Van Dommelen P., Daengngam C., 2020. Durable slippery lubricant-infused multiscale-textured surfaces for repelling highly adhesive liquids. Materials Research Express 7(10) (cited 3 times)
10
van Dommelen P., Jarusirirangsi K., 2020. Influence of exciton energy on intersubband transition of chirped superlattice GaAs/AlGaAs quantum cascade laser. Chinese Journal of Physics 65: 254-260. (cited 0 times)

Publication

ฐานข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์

1
Joonhuay, J., & van Dommelen, P. (2023). Influence of an applied electric field on the optical absorption of TCQDs of GaAs/AlxGa1-x As (ESCI). Osa Continuum, 2(2), 338 - 348.
2
Yu, T., Wang, D., Liu, M., Lei, W., Shafie, S., Mohtar, M., Jindapetch, N., van Dommelen, P., & Zhao, Z. (2023). A carbon conductive filament-induced robust resistance switching behavior for brain-inspired computing (SCIE). Materials Horizons, 11(5), 1334 - 1343.
3
Jarusirirangsi, K., van Dommelen, P., & Daengngam, C. (2021). PL Spectra and Hot Charge Carrier Phenomena in an Undoped GaAs/AlGaAs Tunnel-Coupled Quantum Well (SCIE). Journal Of Nanomaterials, 2021, Article ID 5606173.
4
Hajeesaeh, S., Muensit, N., van Dommelen, P., & Daengngam, C. (2020). Durable Slippery Lubricant-Infused Multiscale-Textured Surfaces for Repelling Highly Adhesive Liquids. Materials Research Express, 7(10), Article number 106409.
5
van Dommelen, P., & Jarusirirangsi, K. (2020). Influence of exciton energy on intersubband transition of chirped superlattice GaAs/AlGaAs quantum cascade laser. Chinese Journal Of Physics, 65, 254-260.
6
Siri, R., Thongrom, S., van Dommelen, P., Muensit, N., & Daengngam, C. (2019). Demonstrating spray deposition of self-regulated nanorough layers for stable transparent superhydophobic film coatings. Thin Solid Films, 00, 00.
7
van Dommelen, P., Daengngam, C., & Kalasuwan, P. (2018). THz emission of donor and acceptor doped GaAs/AlGaAs quantum well structures with inserted thin AlAs monolayer. Physica B: Condensed Matter, 534, 169-172.
8
van Dommelen, P. (2016). Drift velocity and the rate of carrier scattering energy in Sb-containing heterostructure lasers. Superlattices And Microstructures, 98, 140-147.
9
ฟาน โดมเมเลน, ป. (2015). ปรากฏการณ์พาหะร้อนในวัตถุนาโนบ่อควอนตัมและบทบาทในการพัฒนา ประสิทธิภาพของเลเซอร์นาโนและอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ในย่านอินฟราเรด. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 25, 149-160.
10
van Dommelen, P., & Muensit, N. (2014). Modulation intersubband absorption and the hot electron mechanism in heterostructure of AL1-yInyN/Ga1-xInxN. Chinese Journal Of Physics, 52(6), 1825-1833.